EU:s taxonomi
Vad är taxonomin, hur fungerar den och hur hänger den ihop med hållbara investeringar?

EU:s taxonomi i korthet

För att en viss ekonomisk verksamhet ska klassificeras som miljömässigt hållbar så ska den tydligt bidra till ett eller flera av sex fastställda miljömål, inte orsaka betydande skada för något av de övriga målen, och uppfylla vissa minimikrav inom social hållbarhet.

Det krävs också att verksamheten överensstämmer med mer detaljerade villkor, så kallade tekniska granskningskriterier, som ska fastställas av kommissionen i delegerade akter till förordningen.

EU:s sex miljömål

  1. Begränsning av klimatförändringarna
  2. Anpassning till klimatförändringarna
  3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
  4. Övergång till en cirkulär ekonomi
  5. Förebyggande och begränsning av föroreningar
  6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Källa: regeringen.se

Vad betyder EU:s taxonomi?

Så här påverkar EU:s taxonomi dig och ditt sparande

Du har kanske hört talas om EU:s taxonomi? Men vad är den egentligen och finns det någon anledning för dig att känna till den? Kan den påverka dig och ditt sparande?

EU:s taxonomi är, enkelt sagt, ett sätt att klassificera om ett företags verksamhet är miljömässigt hållbar eller inte. Taxonomin kan användas som en uppslagsbok som berättar vilka företagsaktiviteter som är hållbara och vilka förutsättningar som gäller. I dagsläget finns två miljömål definierade, båda kopplade till klimatförändringar.

Under 2022 förväntas ytterligare fyra miljömål beslutas.

Det övergripande syftet är att styra det finansiella kapitalet till företag som har en hållbar verksamhet och därmed driva på omställningen av näringslivet.

Så här kan du använda taxonomin

EU:s taxonomi är framför allt ett verktyg för investerare för att identifiera och jämföra hållbara investeringar. Fondbolag, exempelvis, kan använda informationen för att investera i företag som är inriktade på att bidra till en hållbar utveckling. Fondbolagen behöver sedan redovisa hur stor del av deras fonder som är i linje med taxonomin. Och det är här du kan få användning av den.

Taxonomin hjälper dig att göra hållbara investeringar

Du kan använda informationen för att se vilka fonder som är inriktade på hållbarhet och göra ett val utifrån det. Du kan alltså använda taxonomiinformationen för att investera dina pengar i hållbara företag och på så sätt i praktiken hjälpa till med omställningen till en hållbar framtid.

Krav på att fråga om hållbarhetspreferenser

Från den 2 augusti 2022 införs nya bestämmelser i en EU-förordning som handlar om att vi som försäkringsbolag ska fråga våra kunder om de har några hållbarhetspreferenser vid valet av fonder.

Vad som menas med hållbarhetspreferenser i det här sammanhanget baseras bland annat på EU:s nya taxonomiförordning.

 

Så här väljer Movestic fonder

Movestic erbjuder ett brett, kvalitativt, utvärderat och hållbart investeringserbjudande av både internt förvaltade fonder och fonder som förvaltas av välkända externa fondbolag.

Fonderna som vi erbjuder har genomgått en fondurvalsprocess för att säkerställa att de lever upp till våra uppsatta urvalskriterier gällande kvalitet och hållbarhet. Fondurvalsprocessen är både kvalitativ och kvantitativ. Fondförvaltaren utvärderas utifrån erfarenhet, investeringsfilosofi och investeringsprocess. Även historisk avkastning, förutsättningar för framtida avkastning och fondbolaget/fondens hållbarhetsarbete granskas. Olika förutsättningar gäller för tillgångsslag, aktivt förvaltade aktiefonder, räntefonder, passiva fonder och alternativa investeringar.

Fondbolagen ska verka för att internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, korruption och arbetsrätt som är fastställda i bland andra UN PRI, FNs Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag efterlevs.

Vår uppföljning av fonderna sker löpandande och fonder kan om de inte lever upp till våra urvalskriterier tas bort från fonderbjudandet.

Hos Movestic kan du sortera fonder med flera olika hållbarhetsmärkningar.

 

Fondlista

Ett hållbart sparande

Är hållbarhet en viktig faktor för dig när du väljer fonder för ditt sparande kan du kika lite extra på fondernas hållbarhetsmärkning.

I vår fondlista ser du flera vanliga hållbarhetsmärkningar. Du har också möjlighet att välja bort fonder som investerar i sektorer som till exempel vapen och alkohol.

Läs mer

Guide till hållbara fondval

För dig som vill få en samlad bild av våra fonders hållbarhetsarbete finns vår Hållbarhetssammanställning.

Där hittar du även en guide till Movestics egna hållbarhetsbetyg.

Hållbarhetssammanställning

Hållbarhetsmärkningar och betyg
I Movestics fondlista hittar du flera olika hållbarhetsmärkningar. Movestics egna Hållbarhetspoäng gör en sammanvägning av olika märkningar och hållbarhetsdata.
Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.
Flexibelt fondsparande: Kapitalförsäkring
Månadsspara långsiktigt i fonder i en kapitalförsäkring - ingen vinstskatt när du tar ut dina pengar. Det är enkelt att komma igång. Ansök digitalt på några minuter.
Hållbarhet och fondutvärdering
Hållbarhet är en integrerad del av Movestics investeringsanalys. Läs mer om urvalsprocessen för vilka fonder vi erbjuder i vårt fondutbud.
Vill du veta mer?
Har du frågor eller vill veta mer om Movestic och vad vi erbjuder? Hör gärna av dig till oss på 08-120 39 320 eller kund@movestic.se