Guide – så tolkar du fondernas hållbarhetsmärkning

Genom att spara hållbart kan du få dina pengar att växa och samtidigt göra skillnad. När du väljer fonder för ditt sparande kan du sortera vår fondlista utifrån fem olika hållbarhetsmärkningar. Vi guidar dig genom vad de olika märkningarna innebär.

Är hållbarhet en viktig faktor för dig när du väljer fonder för ditt sparande kan du kika lite extra på fondernas hållbarhetsmärkning. I vår fondlista ser du fem vanliga hållbarhetsmärkningar. Du har också möjlighet att välja bort fonder som investerar i sektorer som till exempel vapen och alkohol.

Hållbarhetsmärkning av fonder hos Movestic

Morningstar hållbarhet
Morningstars hållbarhetsbetyg för fonder mäter hur väl företag och andra innehav i fondens portfölj hanterar risker kopplade till miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor (ESG), relativt andra fonder i samma global kategori. Läs mer.

Movestic hållbarhetsbetyg
Movestic hållberhetsbetyg bygger på kvalitativa bedömningar av hur fondbolagen i vårt utbud arbetar med hållbarhet. Bedömningarna görs utifrån vår årliga enkätundersökning där fondbolagen svarar på frågor om sitt arbete med ansvarsfulla investeringar. Betyget sätts på fonden utifrån en sammanvägd bedömning av svaren. Grönt innebär väl godkänt/best practice, orange godkänt och rött icke godkänt.

För att en fond ska uppnå grönt betyg ska bland annat fondens förvaltare ta tydlig hänsyn till hållbarhet i investeringsanalysen. Fondbolaget ska ha signerat UN PRI samt utesluta investeringar i kontroversiella vapen.

UN PRI
FN:s Principles for Responsible Investment, PRI, är ett ramverk för hur hållbarhet kan integreras i den dagliga förvaltningen som fondbolag kan ansluta sig till.

Genom att ansluta sig lovar bolaget att följa sex principer för ansvarsfulla investeringar:

 • Beakta miljömässiga, sociala- och ägarstyrningsaspekter i investeringsanalyser och beslutsprocesser.
 • Vara aktiva ägare och inkludera ESG-faktorer i ägarpolicy och processer.
 • Eftersträva att fondens portföljbolag ger öppen och tillräcklig rapportering om ESG-frågor.
 • Verka för att PRI accepteras och implementeras av andra investerare och aktörer i investeringsbranschen.
 • Samarbeta med andra aktörer för att implementeringen av PRI effektiviseras.
 • På årsbasis rapportera och redovisa hur arbetet med dessa ansvarsfrågor implementeras.

Läs mer om UN PRI.


Global Compact
FN:s Global Compact är också ett ramverk som fondbolag kan ansluta sig till. Ramverket har som mål att främja ett globalt ansvarsfullt företagande.

Ramverket innebär att bolaget följer tio principer i sitt arbete:

 • Respektera internationella mänskliga rättigheter.
 • Försäkra sig om att det egna företaget inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.
 • Upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar.
 • Avskaffande av alla former av tvångsarbete.
 • Faktiskt avskaffande av barnarbete.
 • Avskaffande av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.
 • Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
 • Ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande.
 • Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.
 • Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

Läs mer om Global Compact.

 

Swesif Hållbarhetsprofil
Swesif är ett oberoende forum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Hållbarhetsprofilen från Swesif innebär att fondbolaget lämnar information om fondens förvaltning med avseende på frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Läs mer.

 

Saknar en fond hållbarhetsbetyg innebär det att fonden är ny i utbudet och inte hunnit bli utvärderad än enligt de olika hållbarhetsparametrarna.

Maila oss
Skicka ett mail
Har du några frågor är du välkommen att skicka ett mail till oss, vi svarar så fort vi kan.
Spara hållbart
Vill du spara hållbart utgå från vad du tycker är viktigt. Titta på hållbarhetsbetygen och använd dig av ”Uteslutningar” i fondlistan för att utesluta exponering mot till exempel vapen och tobak.
Hållbarhetssammanställning
Vi utvärderar och betygsätter årligen de fonder och fondbolag som finns i vårt utbud. Utifrån granskningen tar vi fram en hållbarhetssammanställning.