Movestics Hållbahetssammanställning

Årlig hållbarhetssammanställning

Varje år genomför Movestic en omfattande enkätundersökning där samtliga fondbolag i Movestics utbud svarar på frågor om sitt arbete med ansvarsfulla investeringar.

Resultatet av undersökningen ligger till grund för Movestics hållbarhetsbetyg, en kvalitativ bedömning av hur fondbolagen arbetar med hållbarhet. Betyget som sätts är en sammanvägd bedömning av svaren. För att ge en rättvisande bild har fonderna delats in i fyra kategorier. Med utgångspunkt i den årliga enkätundersökningen sätts ett helhetsbetyg för varje fond. Grönt avser väl godkänt/best practice inom kategorin, gult godkänt och rött icke godkänt.

 

  • Hållbarhetssammanställningen görs med syfte att förenkla för sparare att göra medvetna val och att kunna förena sitt sparande med en positiv påverkan på miljö och samhälle.
  • Omfattar alla fonder i ordinarie fondutbud och är en sammanfattning av information kring hållbart sparande.
  • Resultatet av Movestics arbete med att förbättra fonderbjudandet.

Sammanfattning Hållbarhetssammanställning 2021/2022

Positiv utveckling sedan införande av hållbarhetsbetyg

Under de år vi har publicerat hållbarhetssammanställningen har kvaliteten på hållbarhetsarbetet bland fonderna i Movestics fondutbud förbättrats avsevärt och håller generellt en hög nivå. Under åren har kvaliteten i hållbarhetsarbetet hos fondbolagen förbättrats, andelen fonder som har tilldelats ett grönt betyg har ökat från 47% i den första sammanställningen till dagens 91%.

 

Samtliga fondbolag som finns representerade i Movestics fondutbud har en hållbarhetspolicy som i mycket stor utsträckning också är implementerad i de olika fonderna och i vissa fall med specifika tillämpningar på fondnivå. De har integrerat hållbarhetsarbetet i investeringsanalysen och

för aktivt påverkansdialoger med de bolag som de investerar i. Vi ser att fondbolagen i större utsträckning bedriver ett aktivt påverkansarbete, och över 80 procent använder sin rätt att rösta på bolagsstämmor.

 

Exkluderingar fortfarande vanligaste strategin De traditionella gränserna mellan att välja in, välja bort och påverka bolag börjar gradvis att suddas ut. Förvaltare tar nu ett större helhetsansvar och använder sig av flera olika strategier. Den vanligast förekommande strategin för hållbara investeringar är dock fortfarande att exkludera bolag som är verksamma i oönskade sektorer.

 

I årets hållbarhetssammanställning ser vi att allt fler fonder väljer att exkludera hela sektorer från sitt investeringsuniversum. Mest förekommande i årets sammanställning är att exkludera kärnvapen. Den största förändringen de senaste fyra åren står vapen för. 2018 var det 40 procent av fonderna som exkluderade investeringar i vapen, 2021 var den siffran 83 procent.

 

  • 91 % får grönt betyg
  • 88 % exkluderar kärnvapen
  • 100% har signerat UN PRI
  • 72% väljer bort investeringar i fossila bränslen
hållbarhetssammanställning

Hållbarhetssammanställning

I Movestics hållbarhetssammanställning finns en sammanställning över det hållbarhetsarbete fondbolagen på Movestics fondplattform gör.
Att spara i fonder
När du sparar i fonder placerar du ditt kapital en sammansatt portfölj av olika värdepapper.
Fondlistan
Fondlista
I vår fondlista hittar du de fonder vi erbjuder. Vi har ett brett kvalitetssäkrat utbud från flera olika fondbolag.
Spara till det du vill och behöver
En möjlighet till guldkant eller en ökad trygghet i vardagen? Oavsett vilket sparmål du har kan du testa vår sparplanerare för att få bättre koll på läget.
Vill du veta mer?
Har du frågor eller vill veta mer om Movestic och vad vi erbjuder? Hör gärna av dig till oss på 08-120 39 320 eller kund@movestic.se