Aktuell information med anledning av Corona. Läs mer

X
Försäkringsskola
I Movestics Försäkringsskola guidar vi dig genom vanligt förekommande frågor och ord som förknippas med försäkringar.

Försäkringsskolan

Det kan vara svårt att veta hur det fungerar med försäkringar och vad man behöver. Du har kanske en hem- och bilförsäkring, men vad behöver du som person? I vår försäkringsskola guidar vi dig och svarar på vanligt förekommande frågor om försäkringar.

 

En försäkring ger dig själv och dina närstående ekonomisk trygghet och är ett skydd mot oförutsedda händelser.

Du betalar en viss summa för din försäkring varje månad, den här kostnaden kallas premie. Om det oförutsedda skulle hända (som omfattas av din försäkring) får du en ersättning utbetalad.

Vilka försäkringar du bör ha är individuellt, som grund ska du alltid ha en hemförsäkring. Har du bil ska du till exempel ha minst en trafikförsäkring som täcker vid olycka. Du kan också behöva ett skydd för dig och dina nära.

Olycksfallsförsäkring, livförsäkring och barnförsäkring är tre vanliga försäkringar. Hos Movestic kan du teckna flera olika försäkringar som hjälper om det oförutsedda skulle hända.

Läs mer om våra försäkringar här

När du väljer försäkring kan det vara bra att läsa på ordentligt så att du får en bra uppfattning om vad som ingår och vad som passar dig och din situation bäst. Behöver du hjälp att hitta rätt kan du kontakta vår kundtjänst eller vända dig till en rådgivare.

Skapa trygghet

Ordlista

Här reder vi ut de vanligaste begreppen inom försäkring, vad är en förmånstagare och vad innebär egentligen en premie? 

Försäkrad är den person vars liv eller hälsa försäkringen gäller för.

Försäkringstagare är den som har ingått försäkringsavtal med försäkringsbolaget. Det kan vara en fysisk eller juridisk person och behöver inte vara samma som den som är försäkrad. Till exempel kan ditt företag teckna en försäkring till dig och då är företaget försäkringstagare men du är den försäkrade.

Förmånstagare är beteckningen på den eller de personer som får eller ska få ersättning från en försäkring. Det är försäkringstagaren som bestämmer vem som ska vara förmånstagare. Förmånstagaren kan till exempel vara en efterlevande make, maka eller barn när det gäller livförsäkring.

Premie är den avgift försäkringsbolaget tar ut för försäkringen. En försäkringspremie kan bestå av både en riskpremie och en sparpremie.

Riskpremien ska täcka försäkringsbolagets kostnader för skadeersättningar och kostnader för försäkringsbolagets administration.

Om försäkringen innehåller ett sparande, till exempel en pensionsförsäkring, består försäkringspremien också av en sparpremie. Sparpremien förvaltas av försäkringsbolaget och betalas sedan ut till den försäkrade som pension vid en avtalad tidpunkt.

Exempel på premiegrundande faktorer är den försäkrades ålder och hälsotillstånd.

Faktorerna avgör sedan hur hög premien, alltså avgiften för försäkringen kommer att bli.

Försäkringsersättning är det belopp som försäkringsbolaget ska betala ut till försäkringstagaren när ett försäkrat objekt eller en försäkrad person ska ersättas efter en skada.

Ersättning kan också betalas ut till förmedlare. Om en försäkring tecknas via en förmedlare så kan förmedlaren i vissa fall få en ersättning från försäkringsbolaget.

Självrisk är den kostnad försäkringstagaren själv behöver stå för i samband med ett försäkringsärende. Kostnaden för självrisken ska vara bestämd på förhand för det du har försäkrat.

Om du skulle drabbas av en plötslig förlust av inkomst, till exempel till följd av sjukdom, olycksfall eller arbetslöshet räknas det som inkomstbortfall. I flera försäkringar finns skydd mot inkomstbortfall, till exempel sjukförsäkring.

För att teckna vissa försäkringar kan försäkringsbolaget kräva att du som ska försäkras fyller i en hälsodeklaration. Försäkringsbolaget behöver hälsodeklarationen som underlag för att kunna göra en bedömning av risken för framtida försäkringsfall. 

När du ansöker om en försäkring gör försäkringsbolaget en riskbedömning grundad på de uppgifter du lämnat i ansökan och det medicinska underlag som de vid behov hämtar in. Vilken riskbedömning som görs beror på vilken typ av försäkring det gäller. Ibland kan det räcka att man intygar att man är ”fullt arbetsför” men för vissa försäkringar behöver man fylla i en hälsodeklaration eller gå till en läkare för ett läkarutlåtande.

Försäkring är i grunden ett sätt att fördela ekonomiska risker. Många människor går ihop och betalar en viss summa till ett försäkringsbolag för att den som drabbas av en specifik händelse, till exempel ett olycksfall eller sjukskrivning, ska få ekonomisk ersättning. Summan som betalas in till försäkringsbolaget – riskpremien – ska täcka ersättningen till de som drabbas.  Om stora grupper går ihop, så kallad gruppförsäkring, brukar risken räknas som lägre och premien blir då också lägre. När enskilda personer tecknar försäkring räknas risken ibland som högre och då kan också premien bli högre.

Försäkringsbolaget beräknar riskpremien utifrån antagandet att de som omfattas av försäkringen har en ”normal risk” att drabbas av den eller de händelser som försäkringen täcker. När en ny person ansöker om försäkring behöver försäkringsbolaget bedöma om den personen också har normal risk att drabbas av en skada, eller om risken är förhöjd.

Om risken för försäkringsfall bedöms vara högre än normalt kan det medföra att man får betala en högre premie, eller att försäkringen får ett förbehåll - en särskild undantagsklausul som innebär att försäkringen inte lämnar ersättning för ett visst, specificerat, hälsobesvär. Om risken bedöms vara alltför hög kan man ibland nekas att teckna försäkring. Försäkringsbolag måste alltid göra en individuell bedömning och ha sakliga skäl att neka någon att teckna försäkring, så kallad kontraheringsplikt.

En juridisk person är ett så kallat rättssubjekt som inte är en privatperson. En juridisk person kan vara ett företag, en förening, en stiftelse, en organisation eller en stat.

Medicinsk invaliditet definieras som fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning oberoende av orsak och utan hänsyn till den skadades yrke, fritidsintressen eller andra speciella förhållanden. Funktionsnedsättningen mäts i procent och bedöms av läkare utifrån ett tabellverk som är gemensamt för hela försäkringsbranschen.

Ersättningen som försäkringen betalar är invaliditetsgraden i procent gånger försäkringsbeloppet.

Exempel: Ditt barn har drabbats av en kronisk sjukdom. Invaliditetsgraden har bedömts uppgå till 15 %. Du har en barnförsäkring med ett invaliditetsbelopp på 1 000 000 kronor. Ditt barn får ersättning för medicinsk invaliditet med 150 000 kronor (15 % x 1 000 000 kronor).

Ekonomisk invaliditet innebär en bestående nedsättning av arbetsförmåga på grund av olycksfall eller sjukdom.

Nedsättningen av arbetsförmågan bedöms i förhållande till din arbetsförmåga innan skadan inträffade. För att få ersättning måste sjukdomen eller olycksfallet ha medfört medicinsk invaliditet och Försäkringskassan ska ha beviljat varaktig sjukersättning. Ersättningen sjunker med stigande ålder.

Exempel: Du har vid 40 års ålder råkat ut för ett allvarligt olycksfall som medför att du inte kan arbeta mer än halvtid. Försäkringskassan har beviljat dig halv sjukersättning. Du har en olycksfallsförsäkring med ett invaliditetsbelopp på 1 000 000 kronor. Du får ersättning för ekonomisk invaliditet med 500 000 kronor (50 % x 1 000 000 kronor.)