Så här fungerar försäkringar
Här fördjupar du dig i vanligt förekommande frågor och ord som förknippas med försäkringar.

Lär dig mer om försäkringar

Försäkringar kan ge extra skydd och trygghet till dig och din familj. I vår försäkringsskola går vi kort igenom vad en försäkring är, vilka du kan behöva och vad du kan tänka på när du ska välja.

 

En försäkring ger dig själv och/eller dina närstående ekonomisk trygghet och skydd om något oförutsett skulle hända. Du kan ha försäkringar som gäller för dig själv och dina nära eller så kallade sakförsäkringar. Till exempel för din bostad och bil.

Varje månad betalar du en viss summa för din försäkring. Kostanden kallas premie. Om något oförutsett som omfattas av din försäkring händer får du en ersättning.

Vilka försäkringar du bör ha är individuellt, som grund ska du alltid ha en hemförsäkring. Har du till exempel en bil ska du ha en bilförsäkring som täcker kostnader vid olycka.

Du kan också behöva ett extra skydd och försäkringar för dig och dina nära. Till exempel olycksfallsförsäkring och livförsäkring.

  • En olycksfallsförsäkring ger ersättning för kostnader som en skada från ett olycksfall kan medföra, till exempel för läkarvård, tandvård, medicin, sjukhusvård och sjukresor.
  • En livförsäkring ger ersättning till dina nära om det otänkbara skulle hända. Hos Movestic kan du teckna en livförsäkring direkt på webben upp till 6 000 000 kr. Läs mer.

Läs mer om våra försäkringar här

När du väljer försäkring bör du först och främst tänka på vad du har för behov och hur din livssituation ser ut. Stäm sedan av om du redan har någon form av skydd och försäkring. Du kan till exempel ha försäkringar via din anställning eller om du är ansluten till en organisation eller förbund. 

När du har en helhetsbild av vad du eventuellt har för skydd och vad för behov du har läs på om vad som ingår i den eller de försäkringar som du är i behov av.

Behöver du hjälp att hitta rätt kan du kontakta vår kundtjänst eller vända dig till en rådgivare.

Kontakta oss

Skapa trygghet

Ordlista

Här reder vi ut de vanligaste begreppen inom försäkring, vad är en förmånstagare och vad innebär egentligen en premie? 

Försäkrad är den person vars liv eller hälsa försäkringen gäller för.

Försäkringstagare är den som har tecknat försäkringsavtalet med försäkringsbolaget. Det kan vara en fysisk eller juridisk person och behöver inte vara samma som den som är försäkrad. Till exempel kan ditt företag teckna en försäkring till dig, då är företaget försäkringstagare och du är den försäkrade.

Förmånstagare är en beteckning på den eller de personer som får eller ska få ersättning från en försäkring. Det är försäkringstagaren som bestämmer vem som ska vara förmånstagare. Förmånstagaren kan till exempel vara en make, maka eller barn när det gäller livförsäkring. Läs mer om livförsäkring.

Premie är den avgift försäkringsbolaget tar ut för försäkringen. En försäkringspremie kan bestå av en riskpremie och en sparpremie.

Riskpremien täcker försäkringsbolagets kostnader för skadeersättningar och kostnader för försäkringsbolagets administration.

Om försäkringen innehåller ett sparande, till exempel en pensionsförsäkring, består försäkringspremien också av en sparpremie. Sparpremien förvaltas av försäkringsbolaget och betalas sedan ut till den försäkrade som pension vid en avtalad tidpunkt.

För att avgöra hur hög premien, avgiften för försäkringen, blir finns det ett par faktorer försäkringsbolaget behöver ta hänsyn till. Det kan var den försäkrades ålder och hälsotillstånd.

Försäkringsersättning är det belopp som försäkringsbolaget betalar ut till försäkringstagaren när ett försäkrat objekt eller en försäkrad person ska ersättas efter en skada.

Självrisk är den kostnad försäkringstagaren själv behöver stå för i samband med ett försäkringsärende. Kostnaden för självrisken är bestämd på förhand.

Om du skulle drabbas av en plötslig förlust av inkomst, till exempel till följd av sjukdom, olycksfall eller arbetslöshet räknas det som inkomstbortfall. I flera försäkringar finns skydd mot inkomstbortfall, till exempel sjukförsäkring.

För att teckna vissa försäkringar kan du behöva fylla i en hälsodeklaration. Den behövs som underlag för att kunna göra en bedömning av risken för framtida försäkringsfall.

När du ansöker om en försäkring gör försäkringsbolaget en riskbedömning grundad på de uppgifter du lämnat i ansökan och det medicinska underlag som de vid behov hämtar in. Vilken riskbedömning som görs beror på vilken typ av försäkring det gäller. Ibland kan det räcka att intyga att man är ”fullt arbetsför” men för andra försäkringar behöver man fylla i en hälsodeklaration eller gå till en läkare för ett läkarutlåtande.

Försäkring är i grunden ett sätt att fördela ekonomiska risker. Många människor går ihop och betalar en viss summa till ett försäkringsbolag för att den som drabbas av en specifik händelse, till exempel ett olycksfall eller sjukskrivning, ska få ekonomisk ersättning. Summan som betalas in till försäkringsbolaget, riskpremien, täcker ersättningen till de som drabbas.  Om stora grupper går ihop, i en så kallad gruppförsäkring, brukar risken räknas som lägre och premien blir då också lägre. När enskilda personer tecknar en försäkring räknas risken ibland som högre och då kan premien bli högre.

Försäkringsbolaget beräknar riskpremien utifrån antagandet att de som omfattas av försäkringen har en ”normal risk” att drabbas av den eller de händelser som försäkringen täcker. När en ny person ansöker om försäkring behöver försäkringsbolaget bedöma om den personen också har normal risk att drabbas av en skada, eller om risken är förhöjd.

Om risken för försäkringsfall bedöms vara högre än normalt kan det medföra att man får betala en högre premie, eller att försäkringen får ett förbehåll, en särskild undantagsklausul som innebär att försäkringen inte lämnar ersättning för ett visst, specificerat, hälsobesvär. Om risken bedöms vara alltför hög kan man ibland nekas att teckna försäkring. Försäkringsbolag måste alltid göra en individuell bedömning och ha sakliga skäl att neka någon att teckna försäkring, så kallad kontraheringsplikt.

En juridisk person är ett så kallat rättssubjekt som inte är en privatperson. En juridisk person kan vara ett företag, en förening, en stiftelse, en organisation eller en stat.

Medicinsk invaliditet definieras som fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning oberoende av orsak och utan hänsyn till den skadades yrke, fritidsintressen eller andra speciella förhållanden. Funktionsnedsättningen mäts i procent och bedöms av läkare utifrån ett tabellverk som är gemensamt för hela försäkringsbranschen.

Ersättningen som försäkringen betalar är invaliditetsgraden i procent gånger försäkringsbeloppet.

Exempel:Du har drabbats av en kronisk sjukdom. Invaliditetsgraden har bedömts uppgå till 15 procent. Du har en sjuk- och olycksfallsförsäkring med ett invaliditetsbelopp på 1 000 000 kronor. Du får 150 000 kronor i ersättning för medicinsk invaliditet (15 % x 1 000 000 kr).

Ekonomisk invaliditet innebär en bestående nedsättning av arbetsförmåga på grund av olycksfall eller sjukdom.

Nedsättningen av arbetsförmågan bedöms i förhållande till din arbetsförmåga innan skadan inträffade. För att få ersättning måste sjukdomen eller olycksfallet ha medfört medicinsk invaliditet och Försäkringskassan ska ha beviljat varaktig sjukersättning. Ersättningen sjunker med stigande ålder.

Exempel: Du har vid 40 års ålder råkat ut för ett allvarligt olycksfall som medför att du inte kan arbeta mer än halvtid. Försäkringskassan har beviljat dig halv sjukersättning. Du har en olycksfallsförsäkring med ett invaliditetsbelopp på 1 000 000 kronor. Du får ersättning för ekonomisk invaliditet med 500 000 kronor (50 % x 1 000 000 kronor.)