Villkor, priser och förköpsinformation

Här hämtar du förköpsinformation, villkor och priser för sparande- och trygghetsförsäkringarna vi erbjuder. För att vara säker på vilka villkor som är aktuella för dig, prata med din förmedlare eller kontakta vår kundtjänst om du inte har en förmedlare.

Försäkringar

Pension och Sparande

Hållbarhetsrelaterade upplysningar fondförsäkring

Läs som PDF

Sammanfattning

Movestics fondförsäkringar främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper genom att erbjuda investeringsalternativ (fonder) som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (s.k. artikel 8-fonder) respektive som har hållbarhet som mål (s.k. artikel 9-fonder). Du som kund ges möjlighet att välja dessa fonder.

Movestics gedigna fondurvalsprocess bidrar till ett stort utbud av investeringsalternativ och säkerställer att det alltid finns fonder i fondutbudet som främjar försäkringens miljörelaterade eller sociala egenskaper; detta genom att fonderna främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (s.k. artikel 8-fonder) respektive har hållbarhet som mål (s.k artikel 9-fonder).

Det är dock du som kund som fattar investeringsbeslutet, det vill säga beslutet om vilka fonder som du vill placera ditt försäkringskapital i. Detta innebär att din försäkring enbart kan främja miljörelaterade eller sociala egenskaper när du under innehavstiden för din försäkring har investeringar i minst en fond som antingen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller som har hållbarhet som mål.

Hur stor del av investeringarna i en fondförsäkring som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper beror på vilka fonder du väljer och vilka investeringar fonderna gör.

Respektive fond definierar själv på vilket sätt fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper respektive hur den ska göra hållbara investeringar. Det åligger därför fonderna att övervaka hur miljörelaterade eller sociala egenskaper främjas eller hur hållbara investeringar görs.

Movestic säkerställer löpande att det finns en tillräcklig mängd fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller som har hållbarhet som mål och följer upp de åtaganden om hållbara investeringar som dessa fonder gör.

När det gäller strategier för engagemang, som är en del av den miljörelaterade eller sociala investeringsstrategin avseende fondförsäkringen, kommer dessa att variera beroende på vilka fonder du valt att investera i inom försäkringen.

Närmare information om respektive fond som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och som har hållbarhet som mål hittar du på fondbolagets webbplats där fonden lämnar hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Inget mål för hållbar investering

Movestics fondförsäkringar främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Enligt EU:s regelverk om hållbarhetsrelaterade upplysningar (den s.k. disclosureförordningen) ska finansmarknadsaktörer klassificera sina produkter utifrån om de främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (s.k. artikel 8-produkter), om de har hållbarhet som mål (s.k artikel 9-produkter) eller om de inte uppfyller något av detta.

Movestics fondförsäkringar främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper genom att erbjuda investeringsalternativ (fonder) som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (s.k. artikel 8-fonder) eller som har hållbarhet som mål (s.k. artikel 9-fonder) och genom att du som kund ges möjlighet att välja dessa fonder.

Genom att du som kund väljer vilka fonder du vill placera ditt kapital i kan du påverka i vilken utsträckning försäkringen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Din försäkring kan enbart främja miljörelaterade eller sociala egenskaper när du under innehavstiden för din försäkring har investeringar i minst en fond som antingen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller som har hållbarhet som mål.

I Movestics fondlista på movestic.se finns information om vilka fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (s.k. artikel 8-fonder) respektive vilka fonder som har hållbar investering som mål (så kallade artikel 9-fonder).

Närmare information om de miljörelaterade eller sociala egenskaperna avseende de fonder i fondutbudet som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och de fonder som har hållbarhet som mål hittar du på fondbolagets webbplats där fonden lämnar hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Investeringsstrategi

Movestics gedigna fondurvalsprocess, som beskrivs närmare nedan, bidrar till ett stort utbud av investeringsalternativ. I fondurvalsprocessen säkerställs att det alltid finns fonder i fondutbudet som främjar försäkringens miljörelaterade eller sociala egenskaper i form av fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, s.k. artikel 8-fonder, och i form av fonder som har hållbarhet som mål, s.k. artikel 9-fonder. Det stora utbudet av fonder säkerställer att du kan välja en investeringsstrategi som passar dina preferenser.

I Movestics fondförsäkringar är det du som kund som fattar investeringsbeslutet, det vill säga beslutet om vilka fonder som du vill placera ditt försäkringskapital i. Detta innebär att din försäkring enbart kan främja miljörelaterade eller sociala egenskaper när du under innehavstiden för din försäkring har investeringar i minst en fond som antingen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller som har hållbarhet som mål. Information om investeringsstrategi och praxis för god styrning i investeringsobjekten avseende de fonder i fondutbudet som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och de fonder som har hållbarhet som mål hittar du på fondbolagets webbplats där fonden lämnar hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Movestics fondurvalsprocess

Movestic erbjuder ett brett, högkvalitativt och hållbart investeringserbjudande av både internt förvaltade fonder och fonder som förvaltas av välkända externa fondbolag. Detta säkerställs genom en gedigen fondurvalsprocess.

Fondurvalsprocessen är både kvalitativ och kvantitativ där fondförvaltaren utvärderas utifrån dess erfarenhet, investeringsfilosofi, investeringsprocess, historisk avkastning samt vilka förutsättningar det finns för framtida avkastning och fondbolaget/fondens hållbarhetsarbete. I samband med bedömning av en ny fond besvarar fonden en enkät som bland annat innehåller information om hållbarhet.

Här följer en beskrivning av hur Movestics fondurvalsprocess ser ut när det gäller hållbarhetsaspekter.
Inför att Movestic ska ta in en ny fond på fondtorget genomförs en så kallad due diligence av fonden och det fondbolag som förvaltar fonden. Det innebär att vi inhämtar information om bland annat fondbolagets hållbarhetsarbete.

Movestic ställer som krav att de fondbolag som vi samarbetar med är anslutna till eller ansluter sig till PRI (Principles for Responsible Investment) och därmed följer PRI:s sex principer för ansvarsfulla investeringar:

 • Beakta miljömässiga, sociala och ägarstyrningsaspekter i investeringsanalyser och beslutsprocesser.
 • Vara aktiva ägare och inkludera miljö, socialt ansvar och affärsetik (s.k. ESG-faktorer) i ägarpolicy och processer.
 • Eftersträva att portföljbolag ger öppen och tillräcklig rapportering i frågor om ESG-faktorer.
 • Verka för att PRI accepteras och implementeras av andra investerare och aktörer i investeringsbranschen.
 • Samarbeta med andra aktörer för att implementeringen av PRI effektiviseras.
 • På årsbasis rapportera och redovisa hur arbetet med dessa ansvarsfrågor implementeras.

Movestic beaktar även huruvida fondbolagen har anslutit sig till UN Global Compact. Denna organisation grundades av FN och har som målsättning att främja ett globalt ansvarsfullt företagande. Genom att underteckna UN Global Compact förbinder sig företag att i sin verksamhet integrera följande tio principer:

 • Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter.
 • Försäkra sig om att det egna företaget inte är delaktigt i kränkningar av mänskliga rättigheter.
 • Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar.
 • Eliminera alla former av tvångsarbete.
 • Avskaffa barnarbete.
 • Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter.
 • Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
 • Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande.
 • Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik.
 • Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor.

Ytterligare en hållbarhetsfaktor som Movestic beaktar i fondurvalsprocessen är huruvida fondbolagen har anslutit sig till den oberoende och icke-vinstdrivande föreningen Sveriges forum för hållbara investeringar (Swesif), vars syfte är att öka kunskapen om och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar. Swesifs medlemmar består främst av kapitalförvaltare. Swesif tillhandahåller ”Hållbarhetsprofilen” som är ett standardiserat informationsblad där fondbolaget kan beskriva fondens inriktning vad gäller integrering av ansvarsfulla investeringar.

Hållbarhetsprofilens syfte är att tillgodose fondsparares och allmänhetens behov av att på ett enkelt och överskådligt sätt få information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Den möjliggör även jämförbarhet mellan fonder. Hållbarhetsprofilen är en självdeklaration.

Fondbolag kan arbeta på olika sätt för att beakta hållbarhetsfrågor vid investeringsbeslut. De kan t.ex. aktivt välja att investera i företag som bedriver en miljömässigt hållbar verksamhet, välja bort företag som inte är hållbara eller påverka företag genom dialog eller på andra sätt. Fondbolagens mest vanliga strategi när det gäller hållbara investeringar är att exkludera företag som är verksamma i oönskade sektorer. Allt fler fondbolag väljer att exkludera hela sektorer från sina investeringar (t.ex. fossila bränslen).

Vilka exkluderingsstrategier som ett fondbolag tillämpar är något som Movestic beaktar i fondurvalsprocessen. Vi tar aldrig i vårt fondutbud in en fond som är involverad i verksamheter som rör kärnvapen eller kontroversiella vapen (t.ex. klustervapen, personminor, kemiska vapen och biologiska vapen) . Vilken exkluderingsstrategi som respektive fondbolag i vårt fondutbud tillämpar redogörs i Movestics fondlista på movestic.se.

Utöver detta beaktar Movestic i fondurvalsprocessen om fondbolagen:

 • har en policy för hållbara investeringar som är länkad till och integrerad i fondbolagets investeringsprocess
 • identifierar och för dialog med företag som de har investerat i och som visar sig ha kränkt internationella normer
 • har en röstningspolicy samt röstar på ett systematiskt sätt på bolagsstämmor
 • för en dokumenterad dialog med, eller på annat sätt påverkar, företag som de har investerat i när det gäller frågor som rör miljö, socialt ansvar och affärsetik (s.k. ESG-faktorer)
 • har tillräckliga resurser för att utföra nödvändigt hållbarhetsarbete.

I fondurvalsprocessen beaktar Movestic även om fonderna främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (s.k. artikel 8-fonder) eller om de har hållbar investering som mål (s.k. artikel 9-fonder) i enlighet med de klassificeringar som görs enligt EU:s hållbarhetsregelverk (disclosureförordningen). Vid publicering av fonderna I fondlistan på movestic.se, märker Movestic ut de fonder som enligt EU:s hållbarhetsregelverk främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och de fonder som har hållbar investering som mål.

Movestic har i sin Investment Risk Management Policy angett det som har beskrivits ovan, d.v.s. hur bolaget integrerar hållbarhetsrisker i sin investeringsbeslutsprocess.

Uppföljning och granskning av fondurval

Movestic följer löpande upp att fonderna lever upp till bolagets urvalskriterier. Om så inte är fallet tas de bort från fondutbudet.

Movestic granskar regelbundet, med hjälp av extern dataleverantör, att de fonder som finns i fondutbudet inte äger andelar i företag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, korruption och arbetsrätt enligt UN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Vi granskar även att de inte är involverade i verksamheter som rör kärnvapen samt kontroversiella vapen (t.ex. klustervapen, personminor, kemiska vapen och biologiska vapen).

Movestic kontrollerar och följer upp de åtaganden om hållbara investeringar som görs av de fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper samt de som har hållbar investering som mål. Detta sker löpande bland annat med hjälp av verktyget Morningstar Direct och den data som fonderna lämnar till etablerade dataleverantörer. Om Movestic uppmärksammar avvikelser kontaktas fondbolaget för en uppföljning.

Movestic genomför varje år en omfattande enkätundersökning där samtliga fondbolag som har fonder på Movestics fondtorg ombeds att besvara frågor om sitt hållbarhetsarbete. Fondbolagens svar analyseras och resulterar i en betygsättning enligt en trafikljusmodell, där rött avser icke godkänt, gult godkänt och grönt väl godkänt/best practice. Hänsyn tas till att det kan finnas olika förutsättningar gällande olika tillgångsslag; aktivt förvaltade aktiefonder, räntefonder, passiva fonder och alternativa investeringar.

För att ett fondbolag ska uppnå grönt betyg ska bolaget ta tydlig hänsyn till hållbarhet i investeringsanalysen. Fondbolaget ska ha signerat PRI, utesluta investeringar i kontroversiella vapen och kärnvapen samt ha ett strukturerat förhållningssätt till identifiering och hantering av investeringar i företag som på något sätt kränker internationella normer. Fondbolaget ska även arbeta med och redovisa sitt påverkansarbete samt löpande rösta för sina innehav.

Enkätsvaren ger oss möjlighet att påverka fondbolagen inom de områden där vi anser att de har möjlighet att förbättra och utveckla sitt hållbarhetsarbete. Genom denna uppföljningsprocess kan Movestic följa fondbolagens arbete när det gäller hållbarhetsfrågor. Vi försöker påverka och uppmuntra fondbolagen genom att ge förslag på vad de kan göra för att utveckla sitt arbete med hållbarhet.

Vi analyserar också hur stor andel av fondinnehaven som löper störst risk att drabbas ekonomiskt av klimatförändringarna samt omställningen till ett lågfossilt eller fossilfritt samhälle. Den analys som Movestic har gjort visar att klimatrisken i Movestics investeringar är låg. Det har främst att göra med att Movestics totala investeringar har låg exponering mot de branscher som löper störst risk att drabbas ekonomiskt av klimatförändringarna samt omställningen till ett lågfossilt eller fossilfritt samhälle.

Andel av investeringar

Hur stor del av investeringarna i en fondförsäkring som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper beror på vilka fonder du som kund väljer och vilka investeringar fonderna gör. Information om andelen investeringar hos de fonder i fondutbudet som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och de fonder som har hållbarhet som mål hittar du på fondbolagets webbplats där fonden lämnar hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Movestics fondförsäkringar främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper genom att erbjuda investeringsalternativ (fonder) som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (s.k. artikel 8-fonder) eller som har hållbarhet som mål (s.k. artikel 9-fonder) och genom att du som kund ges möjlighet att välja dessa fonder.

Movestic säkerställer löpande att det finns en tillräcklig mängd fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller som har hållbarhet som mål och följer upp de åtaganden om hållbara investeringar som dessa fonder gör.

Respektive fond definierar själv på vilket sätt fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, respektive hur den ska göra hållbara investeringar. Det åligger därför fonderna att övervaka hur miljörelaterade eller sociala egenskaper främjas respektive hållbara investeringar görs.

Närmare information om övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper för de fonder i fondutbudet som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och de fonder som har hållbarhet som mål hittar du på fondbolagets webbplats där fonden lämnar hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Metoder för miljörelaterade eller sociala egenskaper

Movestic säkerställer löpande att det finns en tillräcklig mängd fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller som har hållbarhet som mål och följer upp de åtaganden om hållbara investeringar som dessa fonder gör. Information om fondernas klassificering erhålls genom köp av data från en extern dataleverantör.

Närmare information om metod för miljörelaterade eller sociala egenskaper för de fonder i fondutbudet som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och de fonder som har hållbarhet som mål hittar du på fondbolagets webbplats där fonden lämnar hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Datakällor och databehandling

Movestics fondförsäkring främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper genom att säkerställa att det finns en tillräcklig mängd fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller som har hållbarhet som mål. Information om fondernas klassificering erhålls genom köp av extern data via Morningstar som är en väletablerad och kvalitetssäkrad dataleverantör och som i sin tur erhåller data om fondernas klassificering genom en standardiserad datafil från fondbolagen. Data läses in automatiskt i Movestics system. Inga estimat görs i detta avseende.

Närmare information om datakällor och databehandling för de fonder i fondutbudet som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och de fonder som har hållbarhet som mål hittar du på fondbolagets webbplats där fonden lämnar hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Begränsningar för metoder och data

Movestic ser inga begränsningar för metoder och data när det gäller data avseende vilka fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller som har hållbarhet som mål.

Närmare information om eventuella begränsningar för metoder och data för de fonder i fondutbudet som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och de fonder som har hållbarhet som mål hittar du på fondbolagets webbplats där fonden lämnar hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Due diligence

Movestic genomför due diligence inom ramen för sin fondurvalsprocess. Detta har beskrivits ovan under rubriken ”Investeringsstrategi”.

Närmare information om den due diligence fondbolagen genomför för de fonder i fondutbudet som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och de fonder som har hållbarhet som mål hittar du på fondbolagets webbplats där fonden lämnar hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Strategier för engagemang

Movestic har som bolag egna strategier för sitt hållbarhetsarbete. Bland annat har Movestic förbundit oss att följa principerna i PRI, Principles for Responsible Investment. Movestic är även anslutet till UN Global Compact, där målsättningen är att främja ett globalt ansvarsfullt företagande. Vi tar i vårt fondutbud aldrig in fonder som är involverade i verksamheter som rör kärnvapen eller kontroversiella vapen (t.ex. klustervapen, personminor, kemiska vapen och biologiska vapen).

Ett av Movestics grundkriterier för de fonder som ska finnas i vårt utbud är att fondbolaget har signerat PRI. Movestic har ett stort fokus på hållbarhetsfrågor och betonar i relation till fondbolagen behovet av att utveckla fokus på hållbarhet. Vi uppmuntrar dem att påverka och ta ställning i hållbarhetsfrågor och att tillämpa flera strategier för hållbarhetspåverkan.

När det gäller strategier för engagemang som är en del av den miljörelaterade eller sociala investeringsstrategin avseende fondförsäkringen, kommer dessa att variera beroende på vilka fonder du valt att investera i inom försäkringen.

Närmare information om strategier för engagemang som är en del av den miljörelaterade eller sociala investeringsstrategin för de fonder i fondutbudet som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och de fonder som har hållbarhet som mål hittar du på fondbolagets webbplats där fonden lämnar hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Valt referensvärde

Movestic tillämpar inget index som referensvärde för att uppfylla de miljömässiga eller sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar.

Information om valt referensvärde för de fonder i fondutbudet som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och de fonder som har hållbarhet som mål hittar du på fondbolagets webbplats där fonden lämnar hållbarhetsrelaterade upplysningar.

 

Publicerat: 2022-12-22

Uppdaterat: 2023-11-24

Användbara länkar

Skadeanmälan
Anmäl din skada
Här hittar du information om hur du ska göra om du råkar ut för en skada.
Maila oss
Skicka ett mail
Har du några frågor är du välkommen att skicka ett mail till oss. Vi svarar så fort vi kan.