Har du råkat ut för en skada eller sjukdom?

Om du har drabbats av en skada, allvarlig sjukdom eller långvarig sjukskrivning behöver du göra en anmälan till din försäkring för att få möjlighet till ersättning.

Tips inför skadeanmälan

För att det ska gå lättare för dig att fylla i din anmälan är det några saker vi vill tipsa om innan du startar.
  • För att kunna göra anmälan online behöver du vara inloggad via BankID.
  • Gäller anmälan barn över 18 år? Då behöver barnet själv göra anmälan.
  • Dela gärna kvitton, intyg och andra underlag med oss. Du kan komplettera senare, men då via post.

Behöver du hjälp eller har frågor?

Vi finns här för dig. Hör av dig så hjälper vi dig vidare.

Du når du oss på 011-15 70 53, ordinarie öppettider är 8.30-16.00. Du kan också mejla till skador@movestic.se för att få hjälp.

Blanketter skickas in till Movestic Livförsäkring AB, Box 7853, 103 99 Stockholm.

 

Skadeanmälan Olycksfall
Om du eller ditt barn råkat ut för ett olycksfall och drabbats av en kroppsskada gör du skadeanmälan här. Du behöver logga in med BankID för att kunna fullfölja din skadeanmälan.
Anmäl Sjukskrivning
Har du en sjukförsäkring och vill anmäla sjukskrivning? Genom att logga in med BankID på Mina sidor kan du göra din anmälan direkt.
Anmäl Sjukdom
Om du eller ditt barn drabbats av sjukdom och vill anmäla detta till sjuk- och olycksfallsförsäkringen. Du behöver logga in med BankID för att kunna fullfölja din skadeanmälan.
Anmäl Allvarig sjukdom
Om du drabbats av allvarlig sjukdom gör du anmälan till din försäkring via blankett. Du hittar och laddar ner den här.
Anmäl Dödsfall
När det otänkbara har hänt och någon av dina nära har avlidit behöver du göra en anmälan om dödsfall för att efterlevande ska kunna ta del av det försäkringsskydd som är tecknat.
Har du en sjukvårdsförsäkring?
För rådgivning och hjälp med bokning av vård, ring 08-522 505 80. Öppet måndag till fredag mellan kl. 08.00-17.00

Blanketter för anmälan för olycksfall, sjukdom och sjukskrivning

Blankett för anmälan av dödsfall

Ordlista Försäkringsord

Försäkrad är den person vars liv eller hälsa försäkringen gäller för.

Försäkringstagare är den som har tecknat försäkringsavtalet med försäkringsbolaget. Det kan vara en fysisk eller juridisk person och behöver inte vara samma som den som är försäkrad. Till exempel kan ditt företag teckna en försäkring till dig, då är företaget försäkringstagare och du är den försäkrade.

Förmånstagare är en beteckning på den eller de personer som får eller ska få ersättning från en försäkring. Det är försäkringstagaren som bestämmer vem som ska vara förmånstagare. Förmånstagaren kan till exempel vara en make, maka eller barn när det gäller livförsäkring. Läs mer om livförsäkring.

Premie är den avgift försäkringsbolaget tar ut för försäkringen. En försäkringspremie kan bestå av en riskpremie och en sparpremie.

Riskpremien täcker försäkringsbolagets kostnader för skadeersättningar och kostnader för försäkringsbolagets administration.

Om försäkringen innehåller ett sparande, till exempel en pensionsförsäkring, består försäkringspremien också av en sparpremie. Sparpremien förvaltas av försäkringsbolaget och betalas sedan ut till den försäkrade som pension vid en avtalad tidpunkt.

För att avgöra hur hög premien, avgiften för försäkringen, blir finns det ett par faktorer försäkringsbolaget behöver ta hänsyn till. Det kan var den försäkrades ålder och hälsotillstånd.

Försäkringsersättning är det belopp som försäkringsbolaget betalar ut till försäkringstagaren när ett försäkrat objekt eller en försäkrad person ska ersättas efter en skada.

Självrisk är den kostnad försäkringstagaren själv behöver stå för i samband med ett försäkringsärende. Kostnaden för självrisken är bestämd på förhand.

Om du skulle drabbas av en plötslig förlust av inkomst, till exempel till följd av sjukdom, olycksfall eller arbetslöshet räknas det som inkomstbortfall. I flera försäkringar finns skydd mot inkomstbortfall, till exempel sjukförsäkring.

Medicinsk invaliditet definieras som fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning oberoende av orsak och utan hänsyn till den skadades yrke, fritidsintressen eller andra speciella förhållanden. Funktionsnedsättningen mäts i procent och bedöms av läkare utifrån ett tabellverk som är gemensamt för hela försäkringsbranschen.

Ersättningen som försäkringen betalar är invaliditetsgraden i procent gånger försäkringsbeloppet.

Exempel:Du har drabbats av en kronisk sjukdom. Invaliditetsgraden har bedömts uppgå till 15 procent. Du har en sjuk- och olycksfallsförsäkring med ett invaliditetsbelopp på 1 000 000 kronor. Du får 150 000 kronor i ersättning för medicinsk invaliditet (15 % x 1 000 000 kr).

Ekonomisk invaliditet innebär en bestående nedsättning av arbetsförmåga på grund av olycksfall eller sjukdom.

Nedsättningen av arbetsförmågan bedöms i förhållande till din arbetsförmåga innan skadan inträffade. För att få ersättning måste sjukdomen eller olycksfallet ha medfört medicinsk invaliditet och Försäkringskassan ska ha beviljat varaktig sjukersättning. Ersättningen sjunker med stigande ålder.

Exempel: Du har vid 40 års ålder råkat ut för ett allvarligt olycksfall som medför att du inte kan arbeta mer än halvtid. Försäkringskassan har beviljat dig halv sjukersättning. Du har en olycksfallsförsäkring med ett invaliditetsbelopp på 1 000 000 kronor. Du får ersättning för ekonomisk invaliditet med 500 000 kronor (50 % x 1 000 000 kronor.)