Hållbarhet och fondutvärdering

Hållbarhet i vårt fonderbjudande

Vi tror på att ansvarsfulla investeringar med fokus på hållbarhetsfrågor som miljö, etik, mänskliga rättigheter och god affärsetik tillför långsiktiga värden för fondsparare. 

Därför är hållbarhet en integrerad del av Movestics investeringsanalys. Vi har hållbarhetsfrågan som en central del i vårt arbete och i samband med samtliga förvaltarmöten som genomförs betonar vi behovet av fondbolagets strävan efter att utveckla sitt fokus på hållbarhet från nuvarande position.

Vid val av nya fonder till utbudet är hållbarhet en viktig del i den samlade helhetsbedömningen. Movestic ställer krav på samtliga fonder som ska tas in i utbudet att de har policys, personal och processer på plats för att kunna integrera hållbarhet i sin dagliga förvaltning. Fondbolaget ska ha, eller vara i process att, signera avtal med UNPRI. Fondförvaltaren ska visa förståelse för ämnet och hållbarhet ska vara en integrerad del av investeringsanalysen.


> Information om hållbarhet enligt EU:s hållbarhetsregelverk

 

Vad gör vi mer?

  • Uppmuntrar fondbolagen att vara aktiva ägare, att rösta på bolagsstämmor och föra såväl förebyggande som reaktiva dialoger kring hållbarhet med bolagen de äger.
  • Fondbolagen ska ha signerat UNPRI eller att de påbörjat processen för att göra det.
  • Movestics hållbarhetssammanställning för att underlätta för kunder och samarbetspartners.

 

Så här väljer Movestic fonder

Movestic erbjuder ett brett, kvalitativt, utvärderat och hållbart utbud av både internt förvaltade fonder och fonder som förvaltas av välkända externa fondbolag.

Fonderna som vi erbjuder har genomgått en fondurvalsprocess för att säkerställa att de lever upp till våra uppsatta urvalskriterier gällande kvalitet och hållbarhet. Fondurvalsprocessen är både kvalitativ och kvantitativ. Fondförvaltaren utvärderas utifrån erfarenhet, investeringsfilosofi och investeringsprocess. Även historisk avkastning, förutsättningar för framtida avkastning och fondbolaget/fondens hållbarhetsarbete granskas. Olika förutsättningar gäller för tillgångsslag, aktivt förvaltade aktiefonder, räntefonder, passiva fonder och alternativa investeringar.

Fondbolagen ska verka för att internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, korruption och arbetsrätt som är fastställda i bland andra UN PRI, FNs Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag efterlevs.

Vår uppföljning av fonderna sker löpande och fonder kan om de inte lever upp till våra urvalskriterier tas bort från fonderbjudandet.

 

Utvärdering av fondutbudet

Movestic genomlyser alla fonder i ordinarie utbud månadsvis för att identifiera innehav som bryter mot internationella normer och/eller är involverade i kontroversiella vapen, kärnvapen inkluderat.

Movestic har valt välrenommerade MSCI som samarbetspartner för vår fondgranskning. MSCI visar om en fond har placeringar i bolag som bedöms brista i att ta hänsyn till internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, korruption och arbetsrätt*. Fonderna granskas också för att identifiera eventuell involvering i kontroversiella vapen såsom klustervapen, personminor, kemiska vapen, biologiska vapen och kärnvapen.

*Arbetsrätt fastställd i bland andra FNs Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Fondlista

Hållbarhet enligt EU:s hållbarhetsregelverk
Här följer information som finansiella bolag och finansiella rådgivare enligt EU:s hållbarhetsregelverk (Taxonomiförordningen och Disclosureförordningen) ska lämna i vissa frågor gällande hållbarhet.
Fondbolagens hållbarhetsarbete
Varje år genomför Movestic en omfattande undersökning där samtliga fondbolag på vår fondplattform rapporterar till oss om sitt hållbarhetsarbete.
Hållbarhetsbetyg och hållbarhetsmärkningar
I Movestics fondlista hittar du flera olika hållbarhetsmärkningar. I den här guiden lär du dig vad de innebär och hur du tolkar de olika märkningarna.
EU:s taxonomi
EU:s taxonomi är, enkelt sagt, ett sätt att klassificera om ett företags verksamhet är miljömässigt hållbar eller inte.