EU:s hållbarhetsregelverk

Information om hållbarhet enligt EU:s hållbarhetsregelverk

Här följer information som finansiella bolag och finansiella rådgivare enligt EU:s hållbarhetsregelverk (taxonomiförordningen och disclosureförordningen) ska lämna i vissa frågor gällande hållbarhet. Ytterligare information i enlighet med regelverken hittar du bland annat i förköpsinformationen för fond- och depåförsäkringar.       

Integrering av hållbarhetsrisker

Movestic integrerar hållbarhetsrisker i sin investeringsbeslutsprocess för fondförsäkringar genom en gedigen fondurvalsprocess. Du kan läsa mer om Movestics fondurvalsprocess i avsnittet”Hållbarhetsrelaterade upplysningar fondförsäkring”. Movestic har i sin Investment Risk Management Policy beskrivit hur bolaget integrerar hållbarhetsrisker i sin investeringsbeslutsprocess för fondförsäkringar.

När det gäller depåförsäkring ger Movestics placeringsregelverk kunderna möjlighet att investera i en mängd olika sektorer och finansiella instrument, innefattande aktier på olika marknader. Dessa olika instrument är utsatta för olika hållbarhetsrisker. För att kunna erbjuda det breda investeringsutbud som finns i depåförsäkringen gör Movestic ingen utvärdering eller begränsning i investeringsutbudet utifrån hållbarhetsrisker eller andra hållbarhetsfaktorer.

Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Movestic som bolag beaktar inte investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i nuläget. Det starkaste skälet till detta är att Movestic erbjuder sina kunder, som själva väljer hur dess försäkringskapital ska placeras inom både fond- och depåförsäkring, ett stort och varierat investeringsutbud där varje investeringsalternativ har sin investerings- och hållbarhetsstrategi. De olika investeringsalternativen har sitt ursprung i en mängd olika ekonomiska aktiviteter som kan leda till olika negativa konsekvenser för hållbarhetsindikatorer. Mängden olika hållbarhetsstrategier och inriktningar i de olika investeringsalternativen medför betydande utmaningar för Movestic att på bolagsnivå på ett samlat sätt beakta huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Inom ramen för Movestics fondförsäkring och i den fondurvalsprocess som alla fonder inom Movestics fondutbud ska passera, tas dock hänsyn till en mängd hållbarhetsrelaterade faktorer.

När det gäller depåförsäkring gör Movestic ingen utvärdering eller har ingen begränsning i investeringsutbudet utifrån hållbarhetsfaktorer. Detta för att kunna erbjuda det breda investeringsutbud som finns i depåförsäkringen. Movestic följer utvecklingen på hållbarhetsområdet noga och utvärderar löpande om ställningstagandet att på bolagsnivå inte beakta huvudsakliga negativa konsekvenser ska omvärderas.

Ersättning till Movestics anställda

Ersättningsstrukturen till Movestic Livförsäkrings anställda är konstruerad på sådant sätt att den inte uppmuntrar till överdrivet risktagande när det gäller hållbarhetsrisker. Ersättningsstrukturen är förenlig med integreringen av hållbarhetsrisker.

Redogörelse för de huvudsakliga negativa konsekvenserna av försäkringsrådgivning för hållbarhetsfaktorer – Movestics rådgivning

Movestics egen rådgivning omfattar fondförsäkringar. Vid rådgivningen integrerar Movestic hållbarhetsrisker och beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt följande.

Vid fysisk rådgivning till kund informerar Movestic om bolagets fondurvalsprocess, enligt vilken bolaget beaktar hållbarhetsrisker. Vidare informerar Movestic om fondernas hållbarhetsmärkningar, om att de hållbarhetsrisker, och huvudsakliga negativa konsekvenser som är förknippade med försäkringen, är beroende av de fondval som kunden gör samt om att förekomsten av hållbarhetsrisker i investeringarna kan innebära att avkastningen på investeringen kan bli lägre.

Movestic ger vid sin rådgivning kunden möjlighet att framställa hållbarhetspreferenser. Movestic köper in data från väletablerade dataleverantörer för att få del av den hållbarhetsinformation som offentliggörs av fondbolag. I dagsläget är den data som erhålls från fondbolagen begränsad. Detta medför att det finns en del begränsningar, däribland när det gäller att i rådgivningen rangordna och välja fonder utifrån indikatorer för negativa konsekvenser för hållbarhet och att ge råd utifrån kriterier och trösklar som grundar sig på huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Kundens eventuella hållbarhetspreferenser beaktas vid utformningen av råd, vilket speglas i rådgivningsdokumentationen.      

Movestic har i sin instruktion för distribution av försäkringar angett bland annat det som har beskrivits ovan, det vill säga hur bolaget integrerar hållbarhetsrisker i sin försäkringsrådgivning.

 

Läs som PDF

 

Publicerat: 2022-12-22

Uppdaterat: 2023-09-14

Hållbarhetsrelaterade upplysningar fondförsäkring

Här kan du läsa om Hållbarhetsrelaterade upplysningar fondförsäkring.
 

 

Vill du veta mer?
Har du frågor eller vill veta mer om Movestic och vad vi erbjuder? Hör gärna av dig till oss på 08-120 39 320 eller kund@movestic.se

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic.