Hållbarhetsbetyg och hållbarhetsmärkning för fonder

Guide till hållbarhetsmärkning

I vår fondlista använder vi flera hållbarhetsmärkningar. Här guidar vi dig genom vad de innebär och hur du tolkar dem! Du hittar fondernas hållbarhetsmärkning i fondlistan under fliken "Hållbarhet" och information om vilka uteslutningar fonderna aktivt gör under fliken "Uteslutningar".
hållbarhetsmärkning fond

Movestics Hållbarhetsbetyg

En kvalitativ bedömning av hur fondbolagen arbetar med hållbarhet. Varje år genomför Movestic en omfattande enkätundersökning där fondbolagen svarar på frågor om sitt arbete med ansvarsfulla investeringar. Betyget som sätts är en sammanvägd bedömning av svaren. För att ge en rättvisande bild har fonderna delats in i fyra kategorier. För fond i fonder presenteras fördelningen av underliggande fonders betyg.

Med utgångspunkt i den årliga enkätundersökningen sätts ett helhetsbetyg för varje fond. Grönt avser väl godkänt/best practice inom kategorin, gult godkänt och rött icke godkänt. För att ett bolag ska uppnå grönt betyg ska fondens förvaltare ta tydlig hänsyn till hållbarhet i investeringsanalysen. Fondbolaget ska ha signerat UNPRI samt utesluta investeringar i kontroversiella vapen. Movestic lägger stor vikt vid att förvaltarna på ett strukturerat sätt identifierar och hanterar kränkningar av internationella normer och att de arbetar aktivt med påverkan. För att öka möjligheterna för sparare att göra aktiva val premierar Movestic fondbolag som på ett tydligt sätt redovisar sitt påverkansarbete.

Morningstar Sustainability Rating

Morningstars hållbarhetsbetyg på fonder visar hur väl de börsbolag som en fond har investerat i hanterar risker kopplade till miljö, sociala frågor och ägarstyrning (ESG) relativt andra fonder inom samma kategori. Morningstar Sustainability Rating baseras på Sustainalytics analys, som är en global leverantör av hållbarhetsanalys. Betygsättningen sker i två steg, först beräknas ett hållbarhetsvärde för varje fond som är mellan 1 och 100. Hållbarhetsvärdet är absolut och kan jämföras med andra fonder oavsett fondkategori.  I nästa steg jämförs varje fonds hållbarhetsvärde med andra fonder inom samma fondkategori. Högsta möjliga betyg är fem jordglober vilket visar att fonden har investerat i börsbolag som har en låg ESG-risk enligt analysföretaget Sustainalytics bedömning.

Morningstar Sustainability Rating är relativ och har för avsikt att ge en sammanfattande bild av hur hållbara en fonds innehav är i förhållande till andra fonders innehav inom samma fondkategori.

Morningstar Sustainability Rating baseras på Sustainalytics analys, som är en global leverantör av hållbarhetsanalys. Betygsättningen sker i två steg, först beräknas ett hållbarhetsvärde för varje fond som är mellan 1 och 100. Hållbarhetsvärdet är absolut och kan jämföras med andra fonder oavsett fondkategori.  I nästa steg jämförs varje fonds hållbarhetsvärde med andra fonder inom samma fondkategori. Högsta möjliga betyg är fem jordglober vilket visar att fonden har investerat i börsbolag som har en låg ESG-risk enligt analysföretaget Sustainalytics bedömning.

Morningstar Sustainability Rating är relativ och har för avsikt att ge en sammanfattande bild av hur hållbara en fonds innehav är i förhållande till andra fonders innehav inom samma fondkategori.

UN PRI

Principles for Responsible Investment, PRI, är FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar. PRIs syfte är att driva på utvecklingen inom hållbarhet genom att skapa ramverk för hur hållbarhet kan integreras i den dagliga förvaltningen. Genom att signera PRI förbinder sig fondbolagen att följa sex principer för ansvarsfulla investeringar.

 • Beakta miljömässiga, sociala- och ägarstyrningsaspekter i investeringsanalyser och beslutsprocesser.
 • Vara aktiva ägare och inkludera ESG-faktorer i ägarpolicy och processer.
 • Eftersträva att fondens portföljbolag ger öppen och tillräcklig rapportering om ESG-frågor.
 • Verka för att PRI accepteras och implementeras av andra investerare och aktörer i investeringsbranschen.
 • Samarbeta med andra aktörer för att implementeringen av PRI effektiviseras.
 • På årsbasis rapportera och redovisa hur arbetet med dessa ansvarsfrågor implementeras.

Aktörer som signerat PRI rapporterar och får sitt arbete bedömt årligen.

UN Global Compact

UN Global Compact lanserades 2000 av FN. Målsättningen är att främja ett globalt ansvarsfullt företagande. Genom att underteckna Global Compact förbinder sig bolagen att ta till sig och integrera tio principer.

 • Respektera internationella mänskliga rättigheter.
 • Försäkra sig om att det egna företaget inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.
 • Upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar.
 • Avskaffande av alla former av tvångsarbete.
 • Faktiskt avskaffande av barnarbete.
 • Avskaffande av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.
 • Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
 • Ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande.
 • Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.
 • Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.v

Swesif Hållbarhetsprofil

Från och med den 1 januari 2018 gäller en ny lagstiftning som innebär att fonders informationsbroschyr och årsberättelse ska innehålla hållbarhetsinformation. Fonderna ska lämna information om fondens förvaltning med avseende på frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

 

Hållbarhetsprofilen som skapats av Swesif är en självdeklaration som fondbolagen gör för sina fonder. Hållbarhetsprofilen har under 2018 anpassats för att uppfylla lagkraven på vad som ska framgå av hållbarhetsinformation. Vissa fondbolag väljer att enbart lämna denna information i sina övriga informationsmaterial.

EU Klassificering, artikel 8 och 9

Artikel 8
En fond som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper kallas även för ”ljusgrön”. Det kan vara fonder som har hållbarhetskrav och exkluderar bolag i sektorer för att de inte anses hållbara, exempel fossila bränslen. Men fonden har inte hållbarhet som övergripande mål.

Artikel 9
Fonder som har hållbara investeringar som mål kallas ”mörkgröna”. Fonder som investerar i bolag som har en positiv inverkan på miljön eller samhället. Det kan vara bolag som har produkter som bidrar till lösningar på klimatproblemet eller bolag som verkar för att förebygga eller åtgärda sociala samhällsproblem.

Låg CO2-risk

Låg CO2-risk innebär att riskvärdet för CO2 de senaste 12 månaderna i snitt har varit under 10 och att andelen innehav som har exponering mot fossila bränslen är mindre än 7 procent av fonden. Beräkningarna bygger på nyckeltal som har samlats in av Sustainalytics, ett företag inriktat på information om hållbarhet som är helägt av Morningstar.

Svanen

Att fonden är Svanenmärkt innebär att fondförvaltaren använder kapitalet och ägandet för att påverka de bolag som fonden investerar i att utvecklas i en mer hållbar riktning. Fonden måste helt avstå från investeringar i vissa branscher och företag som ses som särskilt problematiska. 

 

Till exempel utesluts investeringar i företag som:

 • utvinner, förädlar eller producerar energi från kol, olja, gas och uran
 • producerar eller säljer vapen
 • producerar tobak

För att en investering ska vara aktuell ska företaget följa internationella normer och konventioner gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption och miljö.
Fonden ska göra en ordentlig hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen. Fonden ska tala om vilka aktier och obligationer med mera som finns i fonden och årligen rapportera vad fonden gjort för hållbarhetsarbete.

Läs mer om Svanenmärkta fonder på https://www.svanen.se/fonder/.

Normbaserad screening

Movestic genomlyser alla fonder i ordinarie utbud månadsvis för att identifiera innehav som bryter mot internationella normer och/eller är involverade i kontroversiella vapen, kärnvapen inkluderat. Movestic samarbetspartner för granskningen är ISS ESG. Granskning som görs visar om en fond har placeringar i bolag som bedöms brista i att ta hänsyn till internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, korruption och arbetsrätt fastställda i bland andra FNs Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Fonderna blir även genomlysta för att identifiera eventuell involvering i kontroversiella vapen som klustervapen, personminor, kemiska vapen, biologiska vapen och kärnvapen. För mer information se: https://www.issgovernance.com/esg/screening/esg-screening-solutions/

Så tolkar du betygen

0 = "Fonden har inte kunnat granskas" – Detta innebär att fondens placeringar ej kunnat identifieras. *

1 = "Fonden har en större andel placeringar i bolag som ifrågasätts" – Detta innebär att mer än fem procent av fondens totalvärde är investerat är i bolag som bedöms vara involverade i bekräftade överträdelser av internationella normer och/eller kontroversiella vapen.

2 = "Fonden har en mindre andel placeringar i bolag som ifrågasätts" – Detta innebär att mindre än fem procent av fondens totalvärde är investerat i bolag som bedöms vara involverade i bekräftade överträdelser av internationella normer och/eller kontroversiella vapen.

3 = "Fonden har ingen andel placeringar i bolag som ifrågasätts" – Detta innebär att inga bolag i fonden bedöms vara involverade i varken bekräftade överträdelser av internationella normer eller kontroversiella vapen.

 

*En fondgenomlysning går att genomföra när minst 75 procent av fondens investeringar kan identifieras från externa datakällor.

Uteslutningar

I fondlistan framgår det om fonden väljer bort investeringar i kontroversiella vapen, kärnvapen, vapen, fossila bränslen, alkohol, tobak eller pornografi. För att en grön bock ska bli synlig i tabellen ska fonden ha nolltolerans för bolag som är involverade i kontroversiella vapen och kärnvapen och som lägst utesluta bolag vars produktion från respektive angiven sektor utgör mer än fem procent av om.

Fondutbud

Movestic erbjuder ett brett, kvalitativt, utvärderat och hållbart fondutbud med både internt förvaltade fonder och fonder som förvaltas av välkända externa fondbolag.

kontakta oss
Vill du veta mer?
Har du frågor eller vill veta mer om Movestic och vad vi erbjuder. Hör gärna av dig till oss på 08-120 39 320 eller maila till kund@movestic.se.