Hållbarhetsmärkning av fonder

I Movestics fondlista hittar du flera olika hållbarhetsmärkningar. I den här guiden lär du dig vad de innebär och hur du tolkar de olika märkningarna.

Movestics Hållbarhetspoäng

Hållbarhetspoängen räknas fram baserat på olika märkningar och hållbarhetsdata som används för fonder. Bland annat hämtas data från Morningstar, Normbaserad Screening genomförs och hänsyn tas till hur fondens klimatavtryck ser ut. EU:s regelverk för hållbara investeringar tas också in i beräkningen. En fond kan få mellan 1 - 10 hållbarhetspoäng. I fondlistan ser du stämpeln Movestic Hållbarhet tillsammans med poängen bredvid fondnamnet.

10 Hållbarhetspoäng innebär att fonden

 • investerar i bolag som har positiv inverkan på miljön eller samhället
 • har låg exponering mot hållbarhetsrisker kopplade till miljö, sociala frågor och ägarstyrning
 • inte har innehav som är involverade i kontroversiella vapen eller bryter mot internationella normer
 • har ett lågt klimatavtryck

Grundkrav för att finnas på Movestics fondplattform

För att kunna väljas in till Movestics fondplattform behöver Fondbolag och fonder uppfylla ett antal grundkrav.

 • Fondbolaget ska ha signerat PRI och ha en policy för hållbara investeringar som är länkad till och integrerad i investeringsprocessen.
 • De ska exkludera kontroversiella vapen och kärnvapen från sina investeringar, samt identifiera och föra dialog med företag som de har investerat i och som visar sig ha kränkt internationella normer.
 • De ska ha en röstningspolicy och rösta på ett systematiskt sätt på bolagsstämmor.
 • Dokumentera dialogerna med, eller hur de på annat sätt påverkar, företag som de har investerat i när det gäller frågor som rör miljö, socialt ansvar och affärsetik (s.k. ESG-faktorer).
 • De behöver också ha tillräckliga resurser för att bedriva fondverksamhet i förhållande till fondföretagets storlek.

Märkningar och hållbarhetsdata som används i beräkningen av Movestics Hållbarhetspoäng

Portfolio Corporate Sustainability Score beräknas av Sustainalytics som är en del av Morningstar. Den visar hur väl de börsbolag som en fond har investerat i är exponerat mot risk kopplade till miljö, sociala frågor och ägarstyrning (ESG). Ett hållbarhetsvärde beräknas för varje fond som är mellan 1 och 100. Där ett lägre värde är bättre. Hållbarhetsvärdet är absolut och kan jämföras med andra fonder oavsett fondkategori.

 

Låg CO2-risk bedöms med två mått, dels att fonden ska ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp och dels att andelen innehav som har exponering mot fossila bränslen är mindre än 7 procent av fonden. Beräkningarna bygger på nyckeltal som har samlats in av Sustainalytics, ett företag inriktat på information om hållbarhet som är helägt av Morningstar.

 

Normbaserad Screening
Movestic genomlyser alla fonder i ordinarie utbud månadsvis för att identifiera innehav som bryter mot internationella normer och/eller är involverade i kontroversiella vapen, kärnvapen inkluderat. Granskningen som görs visar om en fond har placeringar i bolag som bedöms brista i att ta hänsyn till internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, korruption och arbetsrätt fastställda i bland andra FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Fonderna blir även genomlysta för att identifiera eventuell involvering i kontroversiella vapen som klustervapen, personminor, kemiska vapen, biologiska vapen och kärnvapen. Movestics samarbetspartner för granskningen är ISS ESG. 

 

EU-regelverket Sustainable Financial Disclosure Regulation (Disclosureförordningen)

Disclosureförordningen klassificerar fonder utifrån vilken hållbarhetsinriktning de har. Syftet är att det ska vara enkelt att jämföra fonder ur ett hållbarhetsperspektiv och att det ska gå att skilja på fonder som tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer i sina investeringsbeslut från de som inte gör det . En fond som har hållbara investeringar som mål klassas som Artikel 9, och en fond som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper med sina investeringar klassas som Artikel 8.

En grundförutsättning för att få märka en fond med Artikel 8 eller 9 är att investeringarna inte får orsaka betydande skada för miljö- eller sociala mål. Företagen fonden investerar i ska också följa praxis för god styrning, särskilt vad gäller relationer till arbetstagarna, löner och skatteregler.

Movestic Hållbarhet

Morningstar Sustainability Rating

Morningstars hållbarhetsbetyg på fonder visar hur väl de börsbolag som en fond har investerat i hanterar risker kopplade till miljö, sociala frågor och ägarstyrning (ESG) relativt andra fonder inom samma kategori.

Betygsättningen sker i två steg, först beräknas ett hållbarhetsvärde för varje fond som är mellan 1 och 100. Hållbarhetsvärdet är absolut och kan jämföras med andra fonder oavsett fondkategori. I nästa steg jämförs varje fonds hållbarhetsvärde med andra fonder inom samma fondkategori. Högsta möjliga betyg är fem jordglober vilket visar att fonden har investerat i börsbolag som har en låg ESG-risk enligt analysföretaget Sustainalytics bedömning.

Morningstar Sustainability Rating är relativ och har för avsikt att ge en sammanfattande bild av hur hållbara en fonds innehav är i förhållande till andra fonders innehav inom samma fondkategori.

Morningstar

PRI

PRI är FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar. Syftet är att driva på utvecklingen inom hållbarhet genom att skapa ramverk för hur hållbarhet kan integreras i den dagliga förvaltningen. Genom att signera PRI förbinder sig fondbolagen att följa sex principer.

 • Beakta miljömässiga, sociala- och ägarstyrningsaspekter i investeringsanalyser och beslutsprocesser
 • Vara aktiva ägare och inkludera ESG-faktorer i ägarpolicy och processer,
 • Eftersträva att fondens portföljbolag ger öppen och tillräcklig rapportering om ESG-frågor
 • Verka för att PRI accepteras och implementeras av andra investerare och aktörer i investeringsbranschen
 • Samarbeta med andra aktörer för att effektivisera implementeringen av PRI
 • På årsbasis rapportera och redovisa hur arbetet med dessa ansvarsfrågor implementeras
PRI

UN Global Compact

UN Global Comact är FN:s initiativ för att främja ansvarsfullt företagande. Genom att underteckna Global Compact åtar sig bolagen att ta till sig och integrera tio principer för ansvarsfullt företagande.

 • Respektera internationella mänskliga rättigheter

 • Försäkra sig om att det egna företaget inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter

 • Upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar

 • Avskaffande av alla former av tvångsarbete

 • Faktiskt avskaffande av barnarbete

 • Avskaffande av diskriminering vid anställning och yrkesutövning

 • Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker

 • Ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande

 • Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik

 • Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning

UN Global Compact

Swesif Hållbarhetsprofilen

Swesif Hållbarhetsprofilen (HP) är ett standardiserat informationsblad som beskriver fonders inriktning vad gäller integrering av ansvarsfulla investeringar och fungerar som ett komplement till fondfaktabladet. Genom en självdeklaration lämnar fondbolagen information om fondens förvaltning med avseende på frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

 

Syftet är att på ett enkelt och överskådligt sätt ge information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Den möjliggör även jämförbarhet mellan fonder.

HP är en självdeklaration och ingen certifiering, märkning eller kvalitetsstämpel. Den ska ses som en informationsstandard som ger fondbolagen möjlighet att på ett enhetligt sätt redovisa hur deras fonder beaktar hållbarhet. 

Swesif

Disclosureförordningen: Artikel 8 & 9

EU-regelverket Sustainable Financial Disclosure Regulation (Disclosureförordningen) anger vad som krävs för att klassificera fonder utifrån vilken hållbarhetsinriktning de har. Varje fondbolag bestämmer utifrån regelverket hur deras fonder klassificeras. Syftet är att det ska vara enkelt att jämföra fonder ur ett hållbarhetsperspektiv och att det ska gå att skilja på fonder som tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer i sina investeringsbeslut från de som inte gör det. En fond som har hållbara investeringar som mål klassas som Artikel 9, och en fond som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper med sina investeringar klassas som Artikel 8. Movestics Hållbarhetspoäng tar hänsyn till klassificeringen av fonden enligt Disclosureförordningen.

En grundförutsättning för att få märka en fond med artikel 8 eller 9 är att investeringarna inte får orsaka betydande skada för miljö- eller sociala mål. Företagen fonden investerar i ska också följa praxis för god styrning, särskilt vad gäller relationer till arbetstagarna, löner och skatteregler.

 

Mer om artikel 8 & 9 i EU-förordningen

Artikel 8
Fonder som främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Det kan vara fonder som har hållbarhetskrav eller exkluderar bolag i sektorer för att de inte anses hållbara, exempelvis om de jobbar med fossila bränslen. Fonden har dock inte hållbarhet som övergripande mål.

Artikel 9
En fond som har hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden investerar i bolag som har en positiv inverkan på miljön eller samhället. Det kan vara bolag som har produkter som bidrar till lösningar på klimatproblem eller bolag som verkar för att förebygga eller åtgärda sociala samhällsproblem.

Disclosureförordningen

Låg CO2-risk

Låg CO2-risk bedöms med två mått, dels att fonden ska ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp och dels att andelen innehav som har exponering mot fossila bränslen är mindre än 7 procent av fonden. Låg CO2-risk ingår som en del i beräkningen av Movestics Hållbarhetspoäng.

Låg CO2-risk

Svanen

Att en fond är Svanenmärkt innebär att fondförvaltaren använder kapitalet och ägandet för att påverka de bolag som fonden investerar i att utvecklas i en mer hållbar riktning. Fonden måste helt avstå från investeringar i vissa branscher och företag som ses som särskilt problematiska. Exempelvis företag som utvinner, förädlar eller producerar energi från kol, olja, gas och uran, producerar eller säljer vapen eller producerar tobak.

Fonden ska göra en hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen. Fonden ska tala om vilka aktier och obligationer med mera som finns i fonden och årligen rapportera vad fonden gjort för hållbarhetsarbete.

Svanen

Normbaserad screening

Normbaserad Screening är en genomlysning för att identifiera innehav som bryter mot internationella normer och/eller är involverade i kontroversiella vapen, kärnvapen inkluderat. Genomlysningen genomförs för alla fonder varje månad och är en del i beräkningen av Movestics Hållbarhetspoäng. Movestics samarbetspartner för granskningen är MSCI.

Granskningen som görs visar om en fond har placeringar i bolag som bedöms brista i att ta hänsyn till internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, korruption och arbetsrätt fastställda i bland andra FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Fonderna blir även genomlysta för att identifiera eventuell involvering i kontroversiella vapen som klustervapen, personminor, kemiska vapen, biologiska vapen och kärnvapen.

 

Så tolkar du betygen

0 = "Fonden har inte kunnat granskas" – Detta innebär att fondens placeringar ej kunnat identifieras. *

1 = "Fonden har en större andel placeringar i bolag som ifrågasätts" – Detta innebär att mer än fem procent av fondens totalvärde är investerat i bolag som bedöms vara involverade i bekräftade överträdelser av internationella normer och/eller kontroversiella vapen.

2 = "Fonden har en mindre andel placeringar i bolag som ifrågasätts" – Detta innebär att mindre än fem procent av fondens totalvärde är investerat i bolag som bedöms vara involverade i bekräftade överträdelser av internationella normer och/eller kontroversiella vapen.

3 = "Fonden har ingen andel placeringar i bolag som ifrågasätts" – Detta innebär att inga bolag i fonden bedöms vara involverade i varken bekräftade överträdelser av internationella normer eller kontroversiella vapen.

 

*En fondgenomlysning går att genomföra när minst 50 procent av fondens investeringar kan identifieras från externa datakällor.

 

Disclaimer:

Certain information contained herein (the “Information”) is sourced from/copyright of MSCI Inc., MSCI ESG Research LLC, or their affiliates (“MSCI”), or information providers (together the “MSCI Parties”) and may have been used to calculate scores, signals, or other indicators. The Information is for internal use only and may not be reproduced or disseminated in whole or part without prior written permission. The Information may not be used for, nor does it constitute, an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product, trading strategy, or index, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance. Some funds may be based on or linked to MSCI indexes, and MSCI may be compensated based on the fund’s assets under management or other measures. MSCI has established an information barrier between index research and certain Information. None of the Information in and of itself can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided “as is” and the user assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information. No MSCI Party warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness of the Information and each expressly disclaims all express or implied warranties. No MSCI Party shall have any liability for any errors or omissions in connection with any Information herein, or any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.

 

Normbaserad Screening

Uteslutningar

I fondlistan framgår det om fonden väljer bort investeringar i kontroversiella vapen, kärnvapen, vapen, fossila bränslen, alkohol, tobak eller pornografi. För att en grön bock ska bli synlig i tabellen ska fonden ha nolltolerans för bolag som är involverade i kontroversiella vapen och kärnvapen, och som lägst utesluta bolag vars produktion från respektive angiven sektor utgör mer än fem procent av omsättningen.

 

Fondlista

Uteslutningar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. 

Spara i fonder
Månadsspara långsiktigt i fonder via en kapitalförsäkring. Det är enkelt att starta ditt sparande hos Movestic, det tar bara några minuter.
Hållbarhet och fondutvärdering
Vi tror på att ansvarsfulla investeringar tillför långsiktiga värden för fondsparare.
Movestic Frihet
Pensionsplanera tillsammans med Movestic, rådgivning för dig som vill skapa en friare framtid.
Fondskola
Movestics Fondskola
I Movestics Fondskola guidar vi dig genom vanligt förekommande frågor om fonder.

Fondutbud

Movestic erbjuder ett brett, kvalitativt, utvärderat och hållbart fondutbud med både internt förvaltade fonder och fonder som förvaltas av välkända externa fondbolag.

Vill du veta mer?
Har du frågor eller vill veta mer om Movestic och vad vi erbjuder? Hör gärna av dig till oss på 08-120 39 320 eller maila till kund@movestic.se.