Hållbarhetsbetyg och hållbarhetsmärkning för fonder

Hållbarhetsmärkning av fonder

I Movestics fondlista hittar du flera olika hållbarhetsmärkningar. I den här guiden lär du dig vad de innebär och hur du tolkar de olika märkningarna.
I fondlistan hittar du fondernas hållbarhetsmärkning under fliken "Hållbarhet". Du hittar också information om vilka uteslutningar fonderna aktivt gör under fliken "Uteslutningar".

Till fondlistan

 

Vad är en hållbar fond?

Hållbart sparande är en investering i finansiella produkter som bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål, som till exempel förnybar energi eller bekämpar ojämlikheter. Det finns många sätt att mäta hållbarhet. Vad viktigt för dig när du placerar dina pengar?

Alla fonder som erbjuds hos Movestic har genomgått en noggrann urvalsprocess

Som privatperson kan det vara svårt att veta hur du ska välja. Därför har alla fonder som erbjuds på Movestics plattform genomgått en fondurvalsprocess för att säkerställa att de lever upp till våra uppsatta urvalskriterier gällande kvalitet och hållbarhet. Utöver urvalsprocessen hittar du flera olika hållbarhetsmärkningar. Sortera fram de fonder som matchar just dina hållbarhetspreferenser.

Hur väljer jag hållbarhetsinriktning för mitt fondsparande?

Att diversifiera sina investeringar innebär att du sprider risken. Det kan du göra genom att investera i olika slags värdepapper och i olika branscher.

Du kan tänka likadant med hållbarhet. Att diversifiera ditt hållbara sparande genom att välja olika hållbarhetsmärkningar.

Movestics olika hållbarhetsmärkningar

Fonder kan bidra till hållbarhet på olika sätt. Bland annat ha hållbara investeringar som mål, låg koldioxid-risk eller utesluta vissa kontroversiella branscher. Vad innebär hållbart sparande för dig?
Nedan kan du läsa mer om de olika hållbarhetsmärkningar du hittar i Movestics fondlista.
hållbarhetsmärkning fond

Movestics Hållbarhetspoäng

Movestics hållbarhetspoäng hjälper dig hitta rätt bland hållbara fonder på vår plattform. Poängen räknas fram baserat på olika märkningar och hållbarhetsdata som används för fonder. För att kunna väljas in till Movestics fondplattform behöver Fondbolag och fonder först uppfylla ett antal grundkrav. De fonder som väljs in till plattformen får sedan en hållbarhetspoäng. I fondlistan ser du stämpeln Movestic Hållbarhet tillsammans med poängen bredvid fondnamnet. Fonder som saknar data som behövs för genomlysning får ingen poäng och N/A visas i fondlistan.

Grundkrav för att finnas på Movestics fondplattform

För att kunna väljas in till Movestics fondplattform behöver Fondbolag och fonder uppfylla ett antal grundkrav.

 • Fondbolaget ska ha signerat PRI och ha en policy för hållbara investeringar som är länkad till och integrerad i investeringsprocessen.
 • De ska exkludera kontroversiella vapen och kärnvapen från sina investeringar, samt identifiera och föra dialog med företag som de har investerat i och som visar sig ha kränkt internationella normer.
 • De ska ha en röstningspolicy och rösta på ett systematiskt sätt på bolagsstämmor.
 • Dokumentera dialogerna med, eller hur de på annat sätt påverkar, företag som de har investerat i när det gäller frågor som rör miljö, socialt ansvar och affärsetik (s.k. ESG-faktorer).
 • De behöver också ha tillräckliga resurser för att bedriva fondverksamhet i förhållande till fondföretagets storlek.

Märkningar och hållbarhetsdata som används i beräkningen av Movestics Hållbarhetspoäng

Portfolio Corporate Sustainability Score beräknas av Sustainalytics som är en del av Morningstar. Den visar hur väl de börsbolag som en fond har investerat i är exponerat mot risk kopplade till miljö, sociala frågor och ägarstyrning (ESG). Ett hållbarhetsvärde beräknas för varje fond som är mellan 1 och 100. Där ett lägre värde är bättre. Hållbarhetsvärdet är absolut och kan jämföras med andra fonder oavsett fondkategori.

 

Låg CO2-risk bedöms med två mått, dels att fonden ska ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp och dels att andelen innehav som har exponering mot fossila bränslen är mindre än 7 procent av fonden. Beräkningarna bygger på nyckeltal som har samlats in av Sustainalytics, ett företag inriktat på information om hållbarhet som är helägt av Morningstar.

 

Normbaserad Screening
Movestic genomlyser alla fonder i ordinarie utbud månadsvis för att identifiera innehav som bryter mot internationella normer och/eller är involverade i kontroversiella vapen, kärnvapen inkluderat. Granskningen som görs visar om en fond har placeringar i bolag som bedöms brista i att ta hänsyn till internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, korruption och arbetsrätt fastställda i bland andra FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Fonderna blir även genomlysta för att identifiera eventuell involvering i kontroversiella vapen som klustervapen, personminor, kemiska vapen, biologiska vapen och kärnvapen. Movestics samarbetspartner för granskningen är ISS ESG. 

 

EU-regelverket Sustainable Financial Disclosure Regulation (Disclosureförordningen)

Disclosureförordningen klassificerar fonder utifrån vilken hållbarhetsinriktning de har. Syftet är att det ska vara enkelt att jämföra fonder ur ett hållbarhetsperspektiv och att det ska gå att skilja på fonder som tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer i sina investeringsbeslut från de som inte gör det . En fond som har hållbara investeringar som mål klassas som Artikel 9, och en fond som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper med sina investeringar klassas som Artikel 8.

En grundförutsättning för att få märka en fond med Artikel 8 eller 9 är att investeringarna inte får orsaka betydande skada för miljö- eller sociala mål. Företagen fonden investerar i ska också följa praxis för god styrning, särskilt vad gäller relationer till arbetstagarna, löner och skatteregler.

Morningstar Sustainability Rating

Morningstars hållbarhetsbetyg på fonder visar hur väl de börsbolag som en fond har investerat i hanterar risker kopplade till miljö, sociala frågor och ägarstyrning (ESG) relativt andra fonder inom samma kategori. Morningstar Sustainability Rating baseras på Sustainalytics analys, som är en global leverantör av hållbarhetsanalys. Betygsättningen sker i två steg, först beräknas ett hållbarhetsvärde för varje fond som är mellan 1 och 100. Hållbarhetsvärdet är absolut och kan jämföras med andra fonder oavsett fondkategori.  I nästa steg jämförs varje fonds hållbarhetsvärde med andra fonder inom samma fondkategori. Högsta möjliga betyg är fem jordglober vilket visar att fonden har investerat i börsbolag som har en låg ESG-risk enligt analysföretaget Sustainalytics bedömning.

Morningstar Sustainability Rating är relativ och har för avsikt att ge en sammanfattande bild av hur hållbara en fonds innehav är i förhållande till andra fonders innehav inom samma fondkategori.

Morningstar Sustainability Rating baseras på Sustainalytics analys, som är en global leverantör av hållbarhetsanalys. Betygsättningen sker i två steg, först beräknas ett hållbarhetsvärde för varje fond som är mellan 1 och 100. Hållbarhetsvärdet är absolut och kan jämföras med andra fonder oavsett fondkategori.  I nästa steg jämförs varje fonds hållbarhetsvärde med andra fonder inom samma fondkategori. Högsta möjliga betyg är fem jordglober vilket visar att fonden har investerat i börsbolag som har en låg ESG-risk enligt analysföretaget Sustainalytics bedömning.

Morningstar Sustainability Rating är relativ och har för avsikt att ge en sammanfattande bild av hur hållbara en fonds innehav är i förhållande till andra fonders innehav inom samma fondkategori.

PRI

Principles for Responsible Investment, PRI, är FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar. PRIs syfte är att driva på utvecklingen inom hållbarhet genom att skapa ramverk för hur hållbarhet kan integreras i den dagliga förvaltningen. Genom att signera PRI förbinder sig fondbolagen att följa sex principer för ansvarsfulla investeringar.

 • Beakta miljömässiga, sociala- och ägarstyrningsaspekter i investeringsanalyser och beslutsprocesser.
 • Vara aktiva ägare och inkludera ESG-faktorer i ägarpolicy och processer.
 • Eftersträva att fondens portföljbolag ger öppen och tillräcklig rapportering om ESG-frågor.
 • Verka för att PRI accepteras och implementeras av andra investerare och aktörer i investeringsbranschen.
 • Samarbeta med andra aktörer för att implementeringen av PRI effektiviseras.
 • På årsbasis rapportera och redovisa hur arbetet med dessa ansvarsfrågor implementeras.

Aktörer som signerat PRI rapporterar och får sitt arbete bedömt årligen.

UN Global Compact

UN Global Compact lanserades 2000 av FN. Målsättningen är att främja ett globalt ansvarsfullt företagande. Genom att underteckna Global Compact förbinder sig bolagen att ta till sig och integrera tio principer.

 • Respektera internationella mänskliga rättigheter.
 • Försäkra sig om att det egna företaget inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.
 • Upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar.
 • Avskaffande av alla former av tvångsarbete.
 • Faktiskt avskaffande av barnarbete.
 • Avskaffande av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.
 • Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
 • Ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande.
 • Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.
 • Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.v

Swesif Hållbarhetsprofil

Från och med den 1 januari 2018 gäller en ny lagstiftning som innebär att fonders informationsbroschyr och årsberättelse ska innehålla hållbarhetsinformation. Fonderna ska lämna information om fondens förvaltning med avseende på frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

 

Hållbarhetsprofilen som skapats av Swesif är en självdeklaration som fondbolagen gör för sina fonder. Hållbarhetsprofilen har under 2018 anpassats för att uppfylla lagkraven på vad som ska framgå av hållbarhetsinformation. Vissa fondbolag väljer att enbart lämna denna information i sina övriga informationsmaterial.

Främjar hållbarhet (8) och hållbarhet som mål (9)

I EU:s gemensamma regelverk Disclosureförordningen, eller SFDR, finns bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar som alla fonder behöver lämna. Syftet är att det ska gå att skilja på fonder som tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer i sina investeringsbeslut från de som inte gör det.

Artikel 8 i regelverket gäller fonder som främjar miljörelaterade och/eller sociala aspekter. Artikel 9 handlar om fonder som har hållbar investering som mål. Detta har lett till att man inom branschen talar om ”artikel 8- eller 9-fonder”. Fonder som varken främjar hållbarhet eller har hållbara investeringar som mål kategoriseras som artikel 6.

En grundförutsättning för att få märka en fond med artikel 8 eller 9 är att investeringarna inte får orsaka betydande skada för miljö- eller sociala mål. Företagen fonden investerar i ska också följa praxis för god styrning, särskilt vad gäller relationer till arbetstagarna, löner och skatteregler.

 

Det här innebär artikel 8 & 9 i EU-förordningen

Artikel 8
En fond som främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. Det kan vara fonder som har hållbarhetskrav eller exkluderar bolag i sektorer för att de inte anses hållbara, exempelvis om de jobbar med fossila bränslen. Fonden har dock inte hållbarhet som övergripande mål.

Artikel 9
En fond som har hållbara investeringar som mål. Det innebär fonder som investerar i bolag som har en positiv inverkan på miljön eller samhället. Det kan vara bolag som har produkter som bidrar till lösningar på klimatproblemet eller bolag som verkar för att förebygga eller åtgärda sociala samhällsproblem.

Låg CO2-risk

Låg CO2-risk innebär att riskvärdet för CO2 de senaste 12 månaderna i snitt har varit under 10 och att andelen innehav som har exponering mot fossila bränslen är mindre än 7 procent av fonden. Beräkningarna bygger på nyckeltal som har samlats in av Sustainalytics, ett företag inriktat på information om hållbarhet som är helägt av Morningstar.

Svanen

Att fonden är Svanenmärkt innebär att fondförvaltaren använder kapitalet och ägandet för att påverka de bolag som fonden investerar i att utvecklas i en mer hållbar riktning. Fonden måste helt avstå från investeringar i vissa branscher och företag som ses som särskilt problematiska. 

 

Till exempel utesluts investeringar i företag som:

 • utvinner, förädlar eller producerar energi från kol, olja, gas och uran
 • producerar eller säljer vapen
 • producerar tobak

För att en investering ska vara aktuell ska företaget följa internationella normer och konventioner gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption och miljö.
Fonden ska göra en ordentlig hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen. Fonden ska tala om vilka aktier och obligationer med mera som finns i fonden och årligen rapportera vad fonden gjort för hållbarhetsarbete.

Läs mer om Svanenmärkta fonder på https://www.svanen.se/fonder/.

Normbaserad screening

Movestic genomlyser alla fonder i ordinarie utbud månadsvis för att identifiera innehav som bryter mot internationella normer och/eller är involverade i kontroversiella vapen, kärnvapen inkluderat. Movestic samarbetspartner för granskningen är ISS ESG. Granskning som görs visar om en fond har placeringar i bolag som bedöms brista i att ta hänsyn till internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, korruption och arbetsrätt fastställda i bland andra FNs Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Fonderna blir även genomlysta för att identifiera eventuell involvering i kontroversiella vapen som klustervapen, personminor, kemiska vapen, biologiska vapen och kärnvapen. För mer information se: https://www.issgovernance.com/esg/screening/esg-screening-solutions/

Så tolkar du betygen

0 = "Fonden har inte kunnat granskas" – Detta innebär att fondens placeringar ej kunnat identifieras. *

1 = "Fonden har en större andel placeringar i bolag som ifrågasätts" – Detta innebär att mer än fem procent av fondens totalvärde är investerat i bolag som bedöms vara involverade i bekräftade överträdelser av internationella normer och/eller kontroversiella vapen.

2 = "Fonden har en mindre andel placeringar i bolag som ifrågasätts" – Detta innebär att mindre än fem procent av fondens totalvärde är investerat i bolag som bedöms vara involverade i bekräftade överträdelser av internationella normer och/eller kontroversiella vapen.

3 = "Fonden har ingen andel placeringar i bolag som ifrågasätts" – Detta innebär att inga bolag i fonden bedöms vara involverade i varken bekräftade överträdelser av internationella normer eller kontroversiella vapen.

 

*En fondgenomlysning går att genomföra när minst 75 procent av fondens investeringar kan identifieras från externa datakällor.

Uteslutningar

I fondlistan framgår det om fonden väljer bort investeringar i kontroversiella vapen, kärnvapen, vapen, fossila bränslen, alkohol, tobak eller pornografi. För att en grön bock ska bli synlig i tabellen ska fonden ha nolltolerans för bolag som är involverade i kontroversiella vapen och kärnvapen och som lägst utesluta bolag vars produktion från respektive angiven sektor utgör mer än fem procent av om.

 

Fondlista

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. 

Spara i fonder
Månadsspara långsiktigt i fonder via en kapitalförsäkring. Det är enkelt att starta ditt sparande hos Movestic, det tar bara några minuter.
Hållbarhet och fondutvärdering
Vi tror på att ansvarsfulla investeringar tillför långsiktiga värden för fondsparare.
Movestic Frihet
Pensionsplanera tillsammans med Movestic, rådgivning för dig som vill skapa en friare framtid.
Fondskola
Movestics Fondskola
I Movestics Fondskola guidar vi dig genom vanligt förekommande frågor om fonder.

Fondutbud

Movestic erbjuder ett brett, kvalitativt, utvärderat och hållbart fondutbud med både internt förvaltade fonder och fonder som förvaltas av välkända externa fondbolag.

Vill du veta mer?
Har du frågor eller vill veta mer om Movestic och vad vi erbjuder? Hör gärna av dig till oss på 08-120 39 320 eller maila till kund@movestic.se.