Hållbarhetsbetyg och hållbarhetsmärkning för fonder

Guide till hållbarhetsmärkning

I vår fondlista använder vi flera hållbarhetsmärkningar. Vi guidar dig vad de innebär och hur du tolkar dem. I vår fondlista hittar du fondernas hållbarhetsmärkning under fliken "Hållbarhet". Du hittar också information om vilka uteslutningar fonderna aktivt gör under filken "Uteslutningar".

hållbarhetsmärkning fond

Movestics Hållbarhetsbetyg

En kvalitativ bedömning av hur fondbolagen arbetar med hållbarhet. Varje år genomför Movestic en omfattande enkätundersökning där fondbolagen svarar på frågor om sitt arbete med ansvarsfulla investeringar. Betyget som sätts är en sammanvägd bedömning av svaren. För att ge en rättvisande bild har fonderna delats in i fyra kategorier. För fond i fonder presenteras fördelningen av underliggande fonders betyg.

Med utgångspunkt i den årliga enkätundersökningen sätts ett helhetsbetyg för varje fond. Grönt avser väl godkänt/best practice inom kategorin, gult godkänt och rött icke godkänt. För att ett bolag ska uppnå grönt betyg ska fondens förvaltare ta tydlig hänsyn till hållbarhet i investeringsanalysen. Fondbolaget ska ha signerat UNPRI samt utesluta investeringar i kontroversiella vapen. Movestic lägger stor vikt vid att förvaltarna på ett strukturerat sätt identifierar och hanterar kränkningar av internationella normer och att de arbetar aktivt med påverkan. För att öka möjligheterna för sparare att göra aktiva val premierar Movestic fondbolag som på ett tydligt sätt redovisar sitt påverkansarbete.

Morningstar Sustainability Rating

Morningstars hållbarhetsbetyg på fonder visar hur väl de börsbolag som en fond har investerat i hanterar risker kopplade till miljö, sociala frågor och ägarstyrning (ESG) relativt andra fonder inom samma kategori. Morningstar Sustainability Rating baseras på Sustainalytics analys, som är en global leverantör av hållbarhetsanalys. Betygsättningen sker i två steg, först beräknas ett hållbarhetsvärde för varje fond som är mellan 1 och 100. Hållbarhetsvärdet är absolut och kan jämföras med andra fonder oavsett fondkategori.  I nästa steg jämförs varje fonds hållbarhetsvärde med andra fonder inom samma fondkategori. Högsta möjliga betyg är fem jordglober vilket visar att fonden har investerat i börsbolag som har en låg ESG-risk enligt analysföretaget Sustainalytics bedömning.

Morningstar Sustainability Rating är relativ och har för avsikt att ge en sammanfattande bild av hur hållbara en fonds innehav är i förhållande till andra fonders innehav inom samma fondkategori.

Morningstar Sustainability Rating baseras på Sustainalytics analys, som är en global leverantör av hållbarhetsanalys. Betygsättningen sker i två steg, först beräknas ett hållbarhetsvärde för varje fond som är mellan 1 och 100. Hållbarhetsvärdet är absolut och kan jämföras med andra fonder oavsett fondkategori.  I nästa steg jämförs varje fonds hållbarhetsvärde med andra fonder inom samma fondkategori. Högsta möjliga betyg är fem jordglober vilket visar att fonden har investerat i börsbolag som har en låg ESG-risk enligt analysföretaget Sustainalytics bedömning.

Morningstar Sustainability Rating är relativ och har för avsikt att ge en sammanfattande bild av hur hållbara en fonds innehav är i förhållande till andra fonders innehav inom samma fondkategori.

UN PRI

Principles for Responsible Investment, PRI, är FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar. PRIs syfte är att driva på utvecklingen inom hållbarhet genom att skapa ramverk för hur hållbarhet kan integreras i den dagliga förvaltningen. Genom att signera PRI förbinder sig fondbolagen att följa sex principer för ansvarsfulla investeringar.

 • Beakta miljömässiga, sociala- och ägarstyrningsaspekter i investeringsanalyser och beslutsprocesser.
 • Vara aktiva ägare och inkludera ESG-faktorer i ägarpolicy och processer.
 • Eftersträva att fondens portföljbolag ger öppen och tillräcklig rapportering om ESG-frågor.
 • Verka för att PRI accepteras och implementeras av andra investerare och aktörer i investeringsbranschen.
 • Samarbeta med andra aktörer för att implementeringen av PRI effektiviseras.
 • På årsbasis rapportera och redovisa hur arbetet med dessa ansvarsfrågor implementeras.

Aktörer som signerat PRI rapporterar och får sitt arbete bedömt årligen.

UN Global Compact

UN Global Compact lanserades 2000 av FN. Målsättningen är att främja ett globalt ansvarsfullt företagande.

Genom att underteckna Global Compact förbinder sig bolagen att ta till sig och integrera tio principer.

 • Respektera internationella mänskliga rättigheter.
 • Försäkra sig om att det egna företaget inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.
 • Upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar.
 • Avskaffande av alla former av tvångsarbete.
 • Faktiskt avskaffande av barnarbete.
 • Avskaffande av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.
 • Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
 • Ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande.
 • Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.
 • Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.v

Swesif Hållbarhetsprofil

Från och med den 1 januari 2018 gäller en ny lagstiftning som innebär att fonders informationsbroschyr och årsberättelse ska innehålla hållbarhetsinformation. Fonderna ska lämna information om fondens förvaltning med avseende på frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

 

Hållbarhetsprofilen som skapats av Swesif är en självdeklaration som fondbolagen gör för sina fonder. Hållbarhetsprofilen har under 2018 anpassats för att uppfylla lagkraven på vad som ska framgå av hållbarhetsinformation. Vissa fondbolag väljer att enbart lämna denna information i sina övriga informationsmaterial.

Uteslutningar

I fondlistan framgår det om fonden väljer bort investeringar i kontroversiella vapen, kärnvapen, vapen, fossila bränslen, alkohol, tobak eller pornografi. För att en grön bock ska bli synlig i tabellen ska fonden ha nolltolerans för bolag som är involverade i kontroversiella vapen och kärnvapen och som lägst utesluta bolag vars produktion från respektive angiven sektor utgör mer än fem procent av om.

kontakta oss
Vill du veta mer?
Har du frågor eller vill veta mer om Movestic och vad vi erbjuder. Hör gärna av dig till oss på 08-120 39 320 eller maila till kund@movestic.se.