Disclaimer

Allmänt

Dessa villkor reglerar användandet av Movestic Livförsäkring AB och dess dotterbolag (nedan gemensamt ”Movestic”) webbplats. Utöver dessa villkor gäller Movestics vid var tid på webbplatsen publicerade instruktioner och bestämmelser.

Om annat inte uttryckligen framgår är allt tillgängligt material via webbplatsen endast att anses som allmän information och utgör inte rådgivning eller rekommendationer. Movestic garanterar inte att informationen är fullständig, korrekt eller tillgänglig och frånskriver sig allt ansvar för alla typer av fel på webbplatsen.

Upphovsrätt

Innehållet på Movestics webbplats är upphovsrättsskyddat, tillhör Movestic och omfattas av immaterialrättslig lagstiftning. Det är förbjudet att utan Movestics skriftliga samtycke översätta, bearbeta, kopiera, ändra, lagra eller distribuera hela eller delar av innehållet på webbplatsen, oavsett med vilken teknik.

Varumärken/kännetecken

De varumärken eller kännetecken som finns på webbplatsen är skyddade av varumärkes- och annan känneteckenslagstiftning och tillhör Movestic. Oavsett format är det förbjudet att använda Movestics kännetecken utan Movestics skriftliga samtycke.

Begränsning av ansvar

Informationen på Movestics webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Det kan finnas en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Användningen av informationen som finns tillgänglig på webbplatsen sker alltid på användarens egen risk. Movestic frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller annan typ av skada som grundar sig på användandet av informationen som finns på Movestics webbplats.

Movestic eftersträvar att alltid hålla webbplatsen fri från virus, men kan inte garantera en virusfri webbplats. Mot bakgrund av detta uppmanas användaren att vidta lämpliga skyddsåtgärder och använda virusskanner före nedladdning av all slags information, programvara eller dokumentation.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​