Om du inte är nöjd och har klagomål
På Movestic strävar vi alltid efter att hjälpa dig på bästa sätt. Om du inte är nöjd med din upplevelse hos oss vill vi gärna att du först hör av dig till oss så att vi kan göra vårt bästa för att hjälpa dig.
Omprövning, överprövning och klagomål
Om du inte är nöjd med Movestics beslut i en fråga som rör din försäkring, bör du i första hand kontakta den ansvarige handläggaren för en omprövning av beslutet.

Om du efter omprövningen av beslutet fortfarande inte är nöjd, kan beslutet överprövas av Movestics risk- och skadeprövningsinstans. Din skriftliga överklagan ska du skicka till:

Movestics Risk- och skadeprövningsinstans

Box 7853

103 99 Stockholm

 

Ett sådant överklagande bör inkomma till Movestic inom 6 månader efter att handläggaren har meddelat sitt omprövningsbeslut och ska ange den ändring som söks och grunderna därför. Instansen gör en fristående prövning av ditt ärende och den sammanträder 4-6 gånger per år. 

Följande personer deltar i instansens beslut:

  • Ordförande: Bolagsjurist på Movestic med lång erfarenhet av försäkrings- och konsumenträttsliga frågor.
  • Ledamot: Produktspecialist inom riskförsäkringar på Movestic med över 10 års erfarenhet av försäkring.
  • Ledamot: Chef för skadereglering på Movestic med närmare 15 års erfarenhet av skadereglering.
  • Ledamot: Chef för riskbedömning på Movestic och ledamot i Personförsäkringsnämnden med över 15 års erfarenhet av riskbedömning.

Om du efter risk- och skadeprövningsinstansens prövning fortfarande inte är nöjd, kan du begära prövning i Personförsäkringsnämnden eller i Allmänna reklamationsnämnden. Medicinska frågor bör i första hand hänskjutas till Personförsäkringsnämnden och allmänna villkorsfrågor bör i första hand hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden. För prövning i Allmänna reklamationsnämnden krävs som huvudregel att anmälan inkommer till nämnden inom ett år från det att du första gången klagade till Movestic.

Personförsäkringsnämnden
Box 24067
104 50 STOCKHOLM
Telefon: 08 - 522 787 20
www.forsakringsnamnder.se/pfn

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM
Telefon: 08 - 508 860 00
www.arn.se

Frågor om din försäkring kan även prövas i allmän domstol med tingsrätt som första instans. Observera att det finns regler om preskription av rätten till försäkringsersättning.

Konsumenternas försäkringsbyrå kan lämna allmänna upplysningar om försäkringar och besked om möjligheter till omprövning av beslut:

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 STOCKHOLM
08 – 22 58 00 (9:00 - 12:00)
www.konsumenternas.se

Du kan även få vägledning hos Konsumentverket eller av kommunens konsumentvägledare: www.hallakonsument.se (Konsumentverket). För kontakt med kommunal konsumentvägledare, se din kommuns hemsida. 

Klagomål och klagomålsansvarig

Om du är missnöjd med Movestics bemötande, service eller hantering av frågor som rör din försäkring, bör du i första hand kontakta den ansvarige handläggaren eller dennes chef.  

Om du efter den kontakten fortfarande är missnöjd kan du vända dig till Movestics klagomålsansvarige, chefsjuristen Lina Jankler. 

Det kostar ingenting att anmäla ett klagomål.

  • Klagomål ska anmälas skriftligen.
  • Den klagande ska hållas informerad om hanteringen av klagomålet.
  • Movestics klagomålsansvarige fattar beslut i klagomålsärenden.

När ett svar inte kan lämnas inom 14 dagar från det att klagomålet anmäldes ska Movestic underrätta klaganden om att klagomålet mottagits samt ange när ett svar kan förväntas.

 

 

Kontakt
Undrar du något?
Har du en fråga om Movestic eller funderar du över något du läst på denna sida är du varmt välkommen att kontakta oss.