Movestics eget hållbarhetsarbete

Den digitala utvecklingen möjliggör nya arbetssätt, ökad transparens, mer individanpassade produkter och tjänster och stora möjligheter att utveckla ett mer hållbart samhälle. Movestics ansvar som försäkringsföretag med fokus på både pensioner och försäkringar för livet och hälsan, är att bidra till en mer hållbar utveckling, både utifrån ett kollektivt och ett individuellt perspektiv.

Movestic anslöt sig år 2016 till UN PRI, vilket är FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar (Principle for Responsible Investment). Syftet med UN PRI är att driva på utvecklingen inom hållbarhet genom att skapa ett ramverk för hur hållbarhet kan integreras i den dagliga förvaltningen. Genom att ansluta sig till UN PRI förbinder man sig till att efterleva följande sex olika principer för ansvarsfulla investeringar:

 

 • Beakta miljömässiga, sociala och ägarstyrningsaspekter i investeringsanalyser och beslutsprocesser.
 • Vara aktiva ägare och inkludera miljö, socialt ansvar och affärsetik (s.k. ESG-faktorer) i ägarpolicy och processer.
 • Eftersträva att portföljbolag ger öppen och tillräcklig rapportering i frågor om ESG-faktorer.
 • Verka för att UN PRI accepteras och implementeras av andra investerare och aktörer i investeringsbranschen.
 • Samarbeta med andra aktörer för att implementeringen av UN PRI effektiviseras.
 • På årsbasis rapportera och redovisa hur arbetet med ovan ansvarsfrågor implementeras.

Movestic har som målsättning att vara transparent med hur bolaget arbetar för att implementera dessa principer. 

Movestic har beslutat att driva sitt övergripande hållbarhetsarbete inom fyra områden, nämligen 1) klimat, 2) hälsa, 3) etik och styrning samt 4) samhällsutveckling. Detta arbete har tre olika syften:

 • Att göra ansvarsfulla investeringar med fokus på samhällets långsiktiga hållbarhet.
 • Att bidra till ett långsiktigt hållbart arbetsliv för medarbetare, och för samhället i stort.
 • Att ge ekonomisk trygghet för våra kunder nu och i framtiden.

Movestic har i detta sammanhang valt att fokusera på fem av FN:s globala hållbarhetsmål:

 

imagem11uj.png

 

Hållbarhetsområdet är under kontinuerlig utveckling. De krav som ställs på Movestic och de fondbolag som har fonder i vårt fondutbud ökar hela tiden. Vår syn på ansvarsfulla investeringar är att fokus på hållbarhetsfrågor såsom miljö, etik, mänskliga rättigheter och god affärsetik tillför långsiktiga värden för fondsparare.

Frågor relaterade till hållbarhet utgör en integrerad del av Movestics investeringsanalys och ska genomsyra utvecklingen av nya produkter och tjänster.

 

Fondförsäkringar

Movestics fondurvalsprocess

Integrering av hållbarhetsrisker och metoder för bedömning, etc

I samband med bedömningen av om Movestic ska ta in en ny fond på fondtorget utför vi en s.k. Due Diligence av fondbolaget, där vi inhämtar information bl.a. om fondbolagets hållbarhetsarbete.

Movestic ställer som krav att de fondbolag som vi samarbetar med ska ha anslutit sig till UN PRI (se ovan). Samtliga fondbolag som har fonder på Movestics fondtorg har anslutit sig till UN PRI och förbinder sig därmed att följa de sex principerna för ansvarsfulla investeringar.

Utöver kravet på att ha anslutit sig till UN PRI beaktar Movestic huruvida fondbolagen har anslutit sig till UN Global Compact. Denna organisation grundades av FN och har som målsättning att främja ett globalt ansvarsfullt företagande. Genom att underteckna UN Global Compact förbinder sig företag att i sin verksamhet integrera följande tio principer:

 

 • Respektera internationella mänskliga rättigheter.
 • Försäkra sig om att det egna företaget inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.
 • Upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar.
 • Avskaffande av alla former av tvångsarbete.
 • Faktiskt avskaffande av barnarbete.
 • Avskaffande av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.
 • Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
 • Ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande.
 • Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.
 • Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

Ytterligare en hållbarhetsfaktor som Movestic beaktar i fondurvalsprocessen är huruvida fondbolagen har anslutit sig till den oberoende och icke-vinstdrivande föreningen Sveriges forum för hållbara investeringar (Swesif), vars syfte är att öka kunskapen om och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar. Swesifs medlemmar består främst av kapitalförvaltare. Swesif tillhandahåller ”Hållbarhetsprofilen” som är ett standardiserat informationsblad som beskriver fonders inriktning vad gäller integrering av ansvarsfulla investeringar. Hållbarhetsprofilens syfte är att tillgodose fondsparares och allmänhetens behov av att på ett enkelt och överskådligt sätt få information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Den möjliggör även jämförbarhet mellan fonder. Hållbarhetsprofilen är en självdeklaration.

Fondbolag kan arbeta på olika sätt för att beakta hållbarhetsfrågor vid investeringsbeslut. De kan t.ex. aktivt välja att investera i företag som bedriver en miljömässigt hållbar verksamhet, välja bort företag som inte är hållbara eller påverka företag genom dialog eller på andra sätt. Fondbolagens mest vanliga strategi när det gäller hållbara investeringar är att exkludera företag som är verksamma i oönskade sektorer. Allt fler fondbolag väljer att exkludera hela sektorer från sitt investeringsuniversum (t.ex. fossila bränslen).

Vilka exkluderingsstrategier som ett fondbolag tillämpar är något som Movestic beaktar i fondurvalsprocessen. Vi investerar aldrig i fonder som är involverade i verksamheter som rör kontroversiella vapen (t.ex. klustervapen, personminor, kemiska vapen och biologiska vapen) samt kärnvapen.

Vilken exkluderingsstrategi som fondbolagen tillämpar för de fonder som finns på vårt fondtorg redogörs för i fondlistan på vår hemsida.  

Utöver detta beaktar Movestic i fondurvalsprocessen om fondbolagen:

 

 • Har en policy för hållbara investeringar som är länkad till och integrerad i fondbolagets investeringsprocess.
 • Exkluderar kontroversiella vapen och kärnvapen från sina investeringar.
 • Identifierar och för dialog med företag som de har investerat i och som visar sig ha kränkt internationella normer.
 • Har en röstningspolicy samt röstar på ett systematiskt sätt på bolagsstämmor.
 • För en dokumenterad dialog med, eller på annat sätt påverkar, företag som de har investerat i när det gäller frågor som rör miljö, socialt ansvar och affärsetik (s.k. ESG-faktorer).
 • Har tillräckliga resurser för att bedriva fondverksamhet i förhållande till fondföretagets storlek.

Movestic har i Investment Risk Management Policy angett det som har beskrivits ovan, d.v.s. hur bolaget integrerar hållbarhetsrisker i bolagets investeringsbeslutsprocess.

Movestic granskar regelbundet med hjälp av extern källa att de fonder som finns på vårt fondtorg inte har köpt andelar i företag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, korruption och arbetsrätt enligt UN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag och/eller är involverade i verksamheter som rör kontroversiella vapen (t.ex. klustervapen, personminor, kemiska vapen och biologiska vapen) samt kärnvapen. Vi analyserar också hur stor andel av fondinnehaven som löper störst risk att drabbas ekonomiskt av klimatförändringarna samt omställningen till ett lågfossilt eller fossilfritt samhälle.

Om vi får uppgift om att ett fondbolag har investerat i ett företag som bedriver olämplig verksamhet utifrån de grundläggande kriterier som Movestic har ställt upp, granskas avvikelsen. Därefter tar vi kontakt med fondbolaget i syfte att förmå det att vidta rättelse.

I fondurvalsprocessen beaktar Movestic även om fonderna främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller om de har hållbar investering som mål enligt de bedömningar som ska göras enligt EU:s hållbarhetsregelverk (Disclosureförordningen). Vid publicering av fonderna på fondtorget märker Movestic ut de fonder som enligt EU:s hållbarhetsregelverk främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (märkta med ”8”) och de fonder som har hållbar investering som mål (märkta med ”9”). Uppgifter om klassificeringen av fonderna inhämtas genom dels dialog med fondbolagen, dels mot en extern källa.

 

Uppföljning och granskning

Movestic genomför varje år en omfattande enkätundersökning där samtliga fondbolag som har fonder på Movestics fondtorg ombeds att besvara frågor om sitt hållbarhetsarbete. Fondbolagens svar analyseras och resulterar i en betygsättning enligt en trafikljusmodell, där rött avser icke godkänt, gult godkänt och grönt väl godkänt/best practice. För att ett fondbolag ska uppnå grönt betyg ska bolaget som minimum ha signerat UN PRI, utesluta investeringar i kontroversiella vapen och kärnvapen samt ha ett strukturerat förhållningssätt till identifiering och hantering av investeringar i företag som på något sätt kränker internationella normer. Fondbolaget ska även arbeta med och redovisa sitt påverkansarbete samt rösta strukturerat för sina innehav.

Enkätsvaren ger oss möjlighet att påverka fondbolagen inom de områden där vi anser att de har möjlighet att förbättra och utveckla sitt hållbarhetsarbete. Genom denna uppföljningsprocess kan Movestic följa fondbolagens arbete när det gäller hållbarhetsfrågor. Vi försöker påverka och uppmuntra fondbolagen genom att ge förslag på vad de kan göra för att utveckla sitt arbete med hållbarhet. Vi avbryter samarbeten med fondbolag som under tid inte lever upp till våra krav eller som inte vidtar tillräckligt med åtgärder.

Som framkommit ovan har Movestic valt att fokusera på fem av FN:s globala hållbarhetsmål. Ett av dessa mål är att bekämpa klimatförändringarna genom att tillhanda hållbara investeringsalternativ.

 

Vi har valt att använda en oberoende scenarioanalys som genomförs med stöd av verktyget ”PACTA” (Paris Agreement Capital Transition Assessment). Detta verktyg har tagits fram av den engelska centralbanken tillsammans med den ideella organisationen 2° Investing Initiative. Verktyget analyserar finansiella portföljer (aktier och företagsobligationer) i förhållande till tre vetenskapligt baserade klimatscenarier.

 

Den analys som Movestic har gjort med stöd av PACTA-verktyget visar att klimatrisken i Movestics investeringar är låg. Det har främst att göra med att Movestics totala investeringar har låg exponering mot de branscher som ingår i analysen och som löper störst risk att drabbas ekonomiskt av klimatförändringarna samt omställningen till ett lågfossilt eller fossilfritt samhälle.

Främjande av hållbarhet

Genom att kunden väljer vilka fonder hen vill placera sitt kapital i kan kunden påverka i vilken utsträckning försäkringen främjar hållbarhet avseende miljörelaterade eller sociala egenskaper. Kunden kan t.ex. välja fonder på Movestics fondtorg som är klassificerade enligt EU:s hållbarhetsregelverk (Disclosureförordningen). Fonder som är märkta med en ”8” visar att investeringen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och fonder som är märkta med en ”9” har hållbar investering som mål.

Försäkringen som sådan främjar hållbarhet avseende miljörelaterade eller sociala egenskaper genom att erbjuda en stor andel investeringsalternativ som främjar hållbarhet eller som har hållbarhet som mål med investeringen samt genom att kunden tillhandahålls information som ger kunden möjlighet att välja dessa fonder. Den gedigna fondurvalsprocess som beskrivits ovan bidrar till ett utbud av investeringsalternativ som främjar hållbarhet eller som har hållbarhet som mål.

Beaktande av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

I Movestics fondförsäkringar är det kunden som fattar investeringsbeslutet, det vill säga beslut om vilka fonder som kunden vill placera sitt försäkringskapital i, och kunden ansvarar för den finansiella risken. De hållbarhetsrisker som är förknippade med försäkringen är beroende av de placeringsval kunden gör. Eftersom kunden själv fattar sina investeringsbeslut har Movestic inte möjlighet att beakta beslutets eventuella negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Som framgått ovan tar dock Movestic, i fondurvalsprocessen, hänsyn till om fonderna t.ex. främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller om de har hållbara investeringar som mål.

Hållbarhetsrelaterad information vid rådgivning

Movestics egen rådgivning omfattar fondförsäkringar. Vid rådgivningen integrerar Movestic hållbarhetsrisker och beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt följande. Vid rådgivning till kund informerar Movestic om hur bolaget beaktar hållbarhetsrisker i sin fondurvalsprocess, om fondernas hållbarhetsmärkningar samt om att de hållbarhetsrisker som är förknippade med försäkringen är beroende av de fondval som kunden gör. Förekomsten av hållbarhetsrisker i investeringarna kan innebära att avkastningen på investeringen kan bli lägre.

Movestic har i sin instruktion för distribution av försäkringar angett bl.a. det som har beskrivits ovan, dvs. hur bolaget integrerar hållbarhetsrisker i sin försäkringsrådgivning.

 

Hållbarhetsrelaterad information vid rådgivning av MAIA

I MAIA, Movestics fondurvalsrobot, kan kunden själv reglera hur kundens hållbarhetspreferenser ska påverka fondutbudet. Därigenom har Movestic integrerat hållbarhetsrisker och beaktat de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer i MAIAs rådgivning. Förekomsten av hållbarhetsrisker i investeringarna kan innebära att avkastningen på investeringen kan bli lägre.

Depåförsäkringar

Integrering av hållbarhetsrisker och beaktande av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Movestics depåplaceringsregelverk ger kunder möjlighet att investera i en mängd olika sektorer och finansiella instrument, innefattande aktier på olika marknader. Dessa olika instrument är utsatta för olika hållbarhetsrisker. För att kunna erbjuda det breda investeringsutbud som finns i depåförsäkringen gör Movestic ingen utvärdering eller begränsning i investeringsutbudet utifrån hållbarhetsrisker eller andra hållbarhetsfaktorer. I depåförsäkringen väljer kunden själv vilka placeringar hen vill göra och kunden ansvarar för den finansiella risken. De hållbarhetsrisker som är förknippade med försäkringen är beroende av de placeringsval kunden gör.  Med anledning av det beskrivna beaktar inte Movestic negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Förekomsten av hållbarhetsrisker i kundens investeringar kan innebära att avkastningen på investeringen kan bli lägre.

 

Ersättning till Movestics anställda

Ersättningsstrukturen till Movestic Livförsäkrings anställda är konstruerad på sådant sätt att den inte ska uppmuntra till något överdrivet risktagande när det gäller hållbarhetsrisker. Ersättningsstrukturen är förenlig med integreringen av hållbarhetsrisker.

 

Denna text har uppdaterats i december 2021 med anledning av att Movestic klassificerade sina fondförsäkringsprodukter enligt artikel 8 i Disclosureförordningen. Texten har även uppdaterats i maj respektive juli 2022 med uppgift om vilka styrdokument som innehåller information om integrering av hållbarhetsrisker i försäkringsrådgivningen och fondurvalsprocessen.

Vill du veta mer?
Har du frågor eller vill veta mer om Movestic och vad vi erbjuder. Hör gärna av dig till oss på 08-120 39 320 eller maila till kund@movestic.se