Movestic Livförsäkrings eget hållbarhetsarbete

Den digitala utvecklingen möjliggör nya arbetssätt, ökad transparens, mer individanpassade produkter och tjänster och stora möjligheter att utveckla ett mer hållbart samhälle. Movestic Livförsäkrings ansvar som försäkringsföretag med fokus på både pensioner och försäkringar för livet och hälsan, är att bidra till en mer hållbar utveckling, både utifrån ett kollektivt och ett individuellt perspektiv.

  

Anslutna till UN PRI

Movestic Livförsäkring anslöt sig år 2016 till UN PRI, vilket är FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar (Principle for Responsible Investment). Syftet med UN PRI är att driva på utvecklingen inom hållbarhet genom att skapa ett ramverk för hur hållbarhet kan integreras i den dagliga förvaltningen.

Genom att ansluta sig till UN PRI förbinder man sig till att efterleva följande sex olika principer för ansvarsfulla investeringar:

 

  • Beakta miljömässiga, sociala- och ägarstyrningsaspekter i investeringsanalyser och beslutsprocesser.
  • Vara aktiva ägare och inkludera miljö, socialt ansvar och affärsetik (s.k. ESG-faktorer) i ägarpolicy och processer.
  • Eftersträva att portföljbolag ger öppen och tillräcklig rapportering i frågor om ESG-faktorer.
  • Verka för att UN PRI accepteras och implementeras av andra investerare och aktörer i investeringsbranschen.
  • Samarbeta med andra aktörer för att implementeringen av UN PRI effektiviseras.
  • På årsbasis rapportera och redovisa hur arbetet med ovan ansvarsfrågor implementeras.

Movestic Livförsäkring har som målsättning att vara transparent med hur bolaget arbetar för att implementera dessa principer. 

 

  

Fokus för vår hållbarhetsarbete

Movestic Livförsäkring har beslutat att driva sitt övergripande hållbarhetsarbete inom fyra områden, nämligen 1) klimat, 2) hälsa, 3) etik och styrning samt 4) samhällsutveckling. Detta arbete har tre olika syften:

  • Att göra ansvarsfulla investeringar med fokus på samhällets långsiktiga hållbarhet.
  • Att bidra till ett långsiktigt hållbart arbetsliv för medarbetare, och för samhället i stort.
  • Att ge ekonomisk trygghet för våra kunder nu och i framtiden.

Movestic Livförsäkring har i detta sammanhang valt att fokusera på fem av FN:s globala hållbarhetsmål:                   

 

resized hållbarhetsmål.png

Hållbarhetsområdet är under kontinuerlig utveckling. De krav som ställs på Movestic Livförsäkring och de fondbolag som har fonder i vårt fondutbud ökar hela tiden. Vår syn på ansvarsfulla investeringar är att fokus på hållbarhetsfrågor såsom miljö, etik, mänskliga rättigheter och god affärsetik tillför långsiktiga värden för fondsparare.

Frågor relaterade till hållbarhet utgör en integrerad del av Movestic Livförsäkrings investeringsanalys och ska genomsyra utvecklingen av nya produkter och tjänster.

  

Movestic Livförsäkrings integrering av hållbarhetsrisker i fondurvalsprocessen

I samband med bedömningen av om Movestic Livförsäkring ska ta in en ny fond på fondtorget utför vi en s.k. Due Diligence av fondbolaget, där vi inhämtar information bl.a. om fondbolagets hållbarhetsarbete.

Movestic Livförsäkring ställer som krav att de fondbolag som vi samarbetar med ska ha anslutit sig till UN PRI (se ovan). Samtliga fondbolag som har fonder på Movestics fondtorg har anslutit sig till UN PRI och förbinder sig därmed att följa de sex principerna för ansvarsfulla investeringar.

  

Movestic Livförsäkring beaktar negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Påverka fondbolagen att investera mera hållbart

Som framgått ovan granskar Movestic Livförsäkring ett fondbolags hållbarhetsarbete i samband med att vi tar in fondbolagets fond/fonder på vårt fondtorg.

Movestic Livförsäkring genomför varje år en omfattande enkätundersökning där samtliga fondbolag som har fonder på Movestics fondtorg ombeds att besvara frågor om sitt hållbarhetsarbete. Fondbolagens svar analyseras och resulterar i en betygsättning enligt en trafikljusmodell, där rött avser icke godkänt, gult godkänt och grönt väl godkänt/best practice. För att ett fondbolag ska uppnå grönt betyg ska bolaget som minimum ha signerat UN PRI, utesluta investeringar i kontroversiella vapen och kärnvapen samt ha ett strukturerat förhållningssätt till identifiering och hantering av investeringar i företag som på något sätt kränker internationella normer. Fondbolaget ska även arbeta med och redovisa sitt påverkansarbete samt rösta strukturerat för sina innehav.

Enkätsvaren ger oss möjlighet att påverka fondbolagen inom de områden där vi anser att de har möjlighet att förbättra och utveckla sitt hållbarhetsarbete. Genom denna uppföljningsprocess kan Movestic Livförsäkring följa fondbolagens arbete när det gäller hållbarhetsfrågor. Vi försöker påverka och uppmuntra fondbolagen genom att ge förslag på vad de kan göra för att utveckla sitt arbete med hållbarhet. Vi avbryter samarbeten med fondbolag som under tid inte lever upp till våra krav eller som inte vidtar tillräckligt med åtgärder.

Enkätsvaren ger oss möjlighet att påverka fondbolagen inom de områden där vi anser att de har möjlighet att förbättra och utveckla sitt hållbarhetsarbete. Genom denna uppföljningsprocess kan Movestic Livförsäkring följa fondbolagens arbete när det gäller hållbarhetsfrågor. Vi försöker påverka och uppmuntra fondbolagen genom att ge förslag på vad de kan göra för att utveckla sitt arbete med hållbarhet. Vi avbryter samarbeten med fondbolag som under tid inte lever upp till våra krav eller som inte vidtar tillräckligt med åtgärder.

Movestic Livförsäkring granskar regelbundet med hjälp av en extern källa att de fonder som finns på vårt fondtorg inte har köpt andelar i företag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, korruption och arbetsrätt enligt UN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag och/eller är involverade i verksamheter som rör kontroversiella vapen (t.ex. klustervapen, personminor, kemiska vapen och biologiska vapen) samt kärnvapen.

Om vi får uppgift om att ett fondbolag har investerat i ett företag som bedriver olämplig verksamhet utifrån de grundläggande kriterier som Movestic Livförsäkring har ställt upp, granskas avvikelsen. Därefter tar vi kontakt med fondbolaget i syfte att förmå det att vidta rättelse.

  

Regelbunden granskning av fondinnehav särskilt ur ett klimatriskperspektiv

Som framkommit ovan har Movestic Livförsäkring valt att fokusera på fem av FN:s globala hållbarhetsmål. Ett av dessa mål är att bekämpa klimatförändringarna genom att tillhanda hållbara investeringsalternativ.

Vi har valt att använda en oberoende scenarioanalys som genomförs med stöd av verktyget ”PACTA” (Paris Agreement Capital Transition Assessment). Detta verktyg har tagits fram av den engelska centralbanken tillsammans med den ideella organisationen 2° Investing Initiative. Verktyget analyserar finansiella portföljer (aktier och företagsobligationer) i förhållande till tre vetenskapligt baserade klimatscenarier.

Den analys som Movestic Livförsäkring har gjort med stöd av PACTA-verktyget visar att klimatrisken i Movestics investeringar är låg. Det har främst att göra med att Movestics totala investeringar har låg exponering mot de branscher som ingår i analysen och som löper störst risk att drabbas ekonomiskt av klimatförändringarna samt omställningen till ett lågfossilt eller fossilfritt samhälle.

 

Policy för aktieägarengagemang

Movestic Livförsäkring erbjuder sina kunder att spara i bl.a. depåförsäkring. Kännetecknande för en depåförsäkring är att inbetalda premier får placeras i t.ex. aktier och en mängd andra finansiella instrument. Tillgångarna förvaltas i depån som formellt ägs av Movestic Livförsäkring. Kunden kan dock handla aktier och andra finansiella instrument med stöd av en fullmakt. För direktägda aktier utövar Movestic Livförsäkring inte någon rösträtt på bolagsstämmor, varken själv eller genom att befullmäktiga annan, såsom försäkringstagare.

 

Ersättning till Movestics anställda

Ersättningsstrukturen till Movestic Livförsäkrings anställda är konstruerad på sådant sätt att den inte ska uppmuntra till något överdrivet risktagande när det gäller hållbarhetsrisker. Ersättningsstrukturen är förenlig med integreringen av hållbarhetsrisker. 

 

  

Hållbarhetsrelaterad information vid rådgivning

Vid rådgivning till kund (både personlig och genom fondurvalsroboten MAIA) informerar vi om vårt hållbarhetsarbete och fondernas hållbarhetsmärkningar. På så sätt integrerar vi hållbarhetsrisker och beaktar negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i rådgivningen.

  

Vill du veta mer?
Har du frågor eller vill veta mer om Movestic och vad vi erbjuder. Hör gärna av dig till oss på 08-120 39 320 eller maila till kund@movestic.se