Movestic förbättrar betygen från UN PRI för andra året i rad

I årets utvärdering förbättrade Movestic sina betyg inom två områden, aktie- och räntefonder med hög kreditvärdighet. Inom samtliga områden erhöll Movestics ett betyg som var bättre eller i linje med medianen i sin jämförelsegrupp. Movestics höjde bland annat betygen för hur principerna tillämpas i samband med val av fondförvaltare samt vid utvärdering och övervakning.

Under sommaren släppte FN initiativet Principles for Responsible Investments (PRI) sin bedömning av hur väl de som signerat initiativet uppfyller principerna för att investera ansvarsfullt. Movestic skrev under PRI 2016 och har sedan dess årligen utvärderats. I årets utvärdering förbättrade Movestic sina betyg inom två områden, aktie- och räntefonder med hög kreditvärdighet. Inom samtliga områden erhöll Movestics ett betyg som var bättre eller i linje med medianen i sin jämförelsegrupp. Movestics höjde bland annat betygen för hur principerna tillämpas i samband med val av fondförvaltare samt vid utvärdering och övervakning.

UNPRI

PRI är FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar. Syftet är att driva på utvecklingen inom hållbarhet genom att skapa ramverk för hur hållbarhet kan integreras i den dagliga förvaltningen. Genom att signera PRI förbinder sig fondbolagen att följa sex principer för ansvarsfulla investeringar:

  • Beakta miljömässiga, sociala- och ägarstyrningsaspekter i investeringsanalyser och beslutsprocesser.
  • Vara aktiva ägare och inkludera ESG-faktorer i ägarpolicy och processer.
  • Eftersträva att vara portföljbolag ger öppen och tillräcklig rapportering om ESG-frågor.
  • Verka för att PRI accepteras och implementeras av andra investerare och aktörer i investeringsbranschen.
  • Samarbeta med andra aktörer för att implementeringen av PRI effektiviseras.
  • På årsbasis rapportera och redovisa hur arbetet med dessa ansvarsfrågor implementeras. Aktörer som signerat PRI rapporterar och får sitt arbete bedömt årligen.

Movestics hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en integrerad del av vår investeringsanalys och utvecklingen av nya produkter och tjänster. För oss är det viktigt att tillsammans med andra investerare påverka branschen. Läs mer.