Förbättrade betyg från UN PRI i år igen!

FN initiativet Principles for Responsible Investments (PRI) har publicerat sin årliga bedömning av hur väl de bolag som signerat initiativet uppfyller principerna för att investera ansvarsfullt. Movestic skrev under PRI 2016 och har sedan dess årligen utvärderats (Länk till tidigare utvärderingar). Rapporten visar att Movestic under 2019/2020 höjt betyg i fyra av sex moduler.

Movestic arbetar med ett ökat fokus på hållbarhet i urvalsprocessen av nya fonder, det ställs högre krav på nya och befintliga fondbolag. Detta har resulterat i att arbetet med hållbarhet blivit avsevärt bättre bland de fondbolag som finns på vår plattform.

 

Samtliga fondbolag som finns representerade i Movestics fondutbud har en hållbarhetspolicy som i mycket stor utsträckning också är implementerad i fonderna och i vissa fall med specifika tillämpningar på fondnivå. Synen på hållbarhet har skiftat från att bara anses vara en risk till att även vara en möjlighet till ökad avkastning. De traditionella gränserna mellan att välja in, välja bort och påverka bolag börjar gradvis att suddas ut. Förvaltare tar nu ett större helhetsansvar och använder sig av flera olika strategier.

 

Ett av Movestics grundkriterier är att fondbolagen skall ha signerat UN PRI. 100% av fonderna i Movestics fondutbud har nu signerat UN PRI och förbinder sig därmed med att följa de sex principer för ansvarsfulla investeringar och får sitt arbete bedömt årligen.

 

Om UN PRI

PRI är FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar. Syftet är att driva på utvecklingen inom hållbarhet genom att skapa ramverk för hur hållbarhet kan integreras i den dagliga förvaltningen. Genom att signera PRI förbinder sig fondbolagen att följa sex principer för ansvarsfulla investeringar:

Beakta miljömässiga, sociala- och ägarstyrningsaspekter i investeringsanalyser och beslutsprocesser.

Vara aktiva ägare och inkludera ESG-faktorer i ägarpolicy och processer.

Eftersträva att vara portföljbolag ger öppen och tillräcklig rapportering om ESG-frågor.

Verka för att PRI accepteras och implementeras av andra investerare och aktörer i investeringsbranschen.

Samarbeta med andra aktörer för att implementeringen av PRI effektiviseras.

På årsbasis rapportera och redovisa hur arbetet med dessa ansvarsfrågor implementeras. Aktörer som signerat PRI rapporterar och får sitt arbete bedömt årligen.