Investera för en bättre värld

Världens ledare har förbundit sig att uppnå 17 globala hållbarhetsmål till år 2030. Målen omfattar att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. Movestic deltog tidigare i maj i ett informationsmöte om så kallad impact investing, anordnat av Swesif (Sveriges forum för hållbara investeringar).

Impact investments är investeringar som görs med syfte att skapa mätbara sociala och/eller miljömässiga resultat. Ofta är investeringarna kopplade till de 17 globala hållbarhetsmålen. Till skillnad från det bredare begreppet ansvarsfulla investeringar, riktar en påverkansinvesterare in sig på att en specifik utsatt grupp ska få en tydlig nytta av investeringen. Tänkbara investeringar kan exempelvis vara i bolag som arbetar med vattenrening eller mikrofinansiering i utvecklingsländer eller bolag som arbetar med rehabilitering av kriminella. Till skillnad från rent filantropiska investeringar har investeringarna ett tydligt avkastningskrav.

Talare på mötet, som lyfte utvecklingen men också utmaningarna inom det växande området, var Ruth Brännvall från Impact Invest Scandinavia samt Åke Iverfeldt från Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning).