Hållbar förvaltning flyger

I månadens gästkrönika berättar Marcus Björkstén från Fondita om sin syn på hållbar fondförvaltning och fonden Fondita Sustainable Europe.

Som fondförvaltare idag känns det väldigt främmande att inte aktivt jobba med ESG-faktorer (Environment and Social Governece) i sin förvaltningsprocess. När jag för ungefär sju år sedan började implementera hållbarhetsfrågor såg jag det som del i ett större riskhanteringsperspektiv. Jag ansåg att det var viktigt för fonden att undvika placeringar i bolag som kunde få böter eller dålig publicitet gällande sin verksamhet. Målet var att identifiera bolag eller sektorer där risken för till exempel miljöbrott, mutbrott, användning av oetiska underleverantörer eller insiderhandel inom styrelsen, var högre än för andra bolag eller sektorer.

Nästa steg i utvecklingen i arbetet med hållbarhetsfrågor i förvaltningsprocessen, var att identifiera sektorer som på grund av sin inverkan på samhället kunde tänkas stå inför skarpare myndighetsreglering och ett mer kritiskt bemötande av konsumenter. Sektorer som identifierades var bolag inom casino, tobak, alkohol och fossila bränslen. Att exkludera denna typ av sektorer har de senaste åren inneburit att den relativa avkastningen påverkats positivt.

Hållbar förvaltning och avkastning

I samband med att den allmänna debatten tagit fart har hållbarhetsfrågor blivit en stark trend, även inom fondförvaltning. Det har blivit uppenbart att man får bäst avkastning genom att inte bara välja bort bolag enligt vissa kriterier utan även välja in bolag som har en attraktiv hållbarhetsprofil.
Inte helt överraskande, ser vi inte samma mönster på den amerikanska marknaden eftersom samhällsdebatten i USA ännu inte handlar om hållbarhetsfrågor i samma utsträckning. Det kan därför också vara bra att ta med detta i beaktande vid urvalet av bolag.

Det har blivit allt tydligare att bolag som har en produkt eller tjänst som löser de klimatmässiga utmaningar vi står inför kommer att ha god efterfrågan, bra prissättningsförmåga och regulatorisk medvind. Genom att dessutom ställa specifika krav på bolagens ledning, lönsamhet, förväntade tillväxt och balansräkning så blir helheten intresseväckande.

Fondita Sustainable Europe

Fondita Sustainable Europe är en fond där jag förverkligat exakt detta arbete. I början av 2019 gjorde jag om fonden Fondita European Top Picks till Fondita Sustainable Europe. Den nya strategin och förvaltningsprocessen implementerades och ganska snabbt hade så gott som alla innehav blivit utbytta. Den nya strategin innebar placeringar i europeiska bolag som var väl positionerade, utifrån de definierade målen för minskade Co2-utsläpp och effektivare användning av naturresurser. Detta kombinerat med specifika kvalitativa och kvantitativa krav för dessa bolag har blivit en framgångsfaktor. Jag vill poängtera att strategin inte handlar om att hitta bolag med höga ESG-vitsord, utan att istället noggrant analysera vad bolaget de facto producerar. Det är enormt viktigt att ha en systematisk investeringsprocess som hjälper till med att hitta de bolag som är kvalificerade eftersom placeringsuniversumet är rätt stort.

Ser man på 2019 var detta strategibyte enormt lyckat. Fondita Sustainable Europe avkastade hela 43,64 procent vilket var 14 procentenheter bättre än MSCI Europe-indexet (nettoavkastning i SEK). Fonden tillhörde år 2019 den absoluta toppen (topp två procent) av alla Europafonder i sin jämförelsekategori (Morningstar, Europa flexibel storlek bolag). 2019 var ett exceptionellt starkt år för fondens tema, men allt pekar på att vi bara är i början på en megatrend som kommer att bestå i ytterligare tio till 15 år. Det är dessutom extra tillfredsställande att kunna erbjuda en produkt som avkastar bra och dessutom investerar hållbart för både människa och miljö.

 

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens basvaluta är euro. Fondbestämmelser, faktablad med mera finns att få på www.fondita.se.

Marcus Björstén_fondita.jpg

Av: Marcus Björkstén, fondförvaltare Fondita.