Förvaltarkrönika: Bra riskspridning med reala tillgångar

PO Nilsson, förvaltare av fonden PriorNilsson Realinvest, berättar om fördelarna med att investera i reala tillgångar.

Vi startade fonden PriorNilsson Realinvest  2013 för att kunna ta tillvara vår långa erfarenhet av att följa bolag inom branscher med hög andel reala tillgångar. Det är en typ av tillgångar som ger trygghet i placeringen och en begränsad fallhöjd i dåliga tider. Även om det finns en rad fonder som investerar i reala tillgångar sedan tidigare, så är de flesta av dem branschfonder som endast investerar  i fastigheter, råvaror eller infrastruktur separat.  Det som skiljer vår fond från den stora massan är att fonden investerar i allt som kan klassas som realtillgångar. Utöver fastigheter handlar det om skogs- och råvarubolag, men även kraft och infrastruktur. Vi har även möjlighet att allokera om mellan tillgångsslagen, vilket gör att vi kan ta tillvara värderingsskillnader på ett mycket bättre sätt än andra branschfonder eftersom vi ser att reala tillgångar kan skilja sig åt i värdering vid vissa tidpunkter.

Varför tycker vi reala tillgångar är intressanta?

Reala tillgångar ger investeraren bra riskspridning då de har låg korrelation med aktie- och räntemarknaden. Fastigheter är i högre grad beroende av ett lands BNP-utveckling och råvaror har haft en negativ korrelation med aktiemarknaden när man studerat långa tidshorisonter.  Reala tillgångar ger även ett skydd mot inflation då en miljö av högre inflation är priserna på reala tillgångar stabila eller stigande.  Skog är en sådan tillgång som har en låg korrelation med börsen och oavsett om det är högkonjunktur eller lågkonjunktur, och oavsett om det regnar eller solen skiner, så fortsätter skogen att växa och ge avkastning. Men den viktigaste parametern till att investera i reala tillgångar är deras förmåga att generera stabila kassaflöden. Bolag med hög andel reala tillgångar har ofta väldigt stabila kassaflöden, exempelvis är intäkten för en fastighet regelbunden. Pengarna kommer in på kontot i slutet av månaden när hyresgästerna har betalat in sina hyror, till skillnad från aktier som har utdelning en gång om året.

En fråga som vi ofta får, är hur det kommer gå för fonder med stor fastighetexponering  vid räntehöjningar och hur det slår mot sektorn. Vi anser att det av flödesskäl kan komma att kortsiktigt påverka, men att det i förlängningen slår olika hårt mot fastighetsbolagen. Det går till exempel att inom fastighetssektorn styra om mot bolag som har starka kassaflöden och låg värdering som exempelvis Diös och undvika fastighetsaktier som handlats upp ordentligt just till följd av de låga räntorna. Wallenstam är ett exempel på ett sådant bolag.

Det här investerar vi i

Det vi framför allt investerar i är stora bolag med stabila balansräkningar, hög utdelning och en attraktiv värdering. Det är en koncentrerad fond med 25–30 innehav och det är en  aktiefond som kan placera i aktier utan geografisk inskränkning. I praktiken innebär det att vi framförallt placerar i aktier i Norden.  Telia är just nu ett stort innehav i portföljen, där den reala tillgången är deras fiber och telenät. Vi tycker inte att marknaden riktigt har prisat in värdet av detta i aktien och nu när Telia till stor del gjort sig av med de kritiserade verksamheterna i Eurasien och i Turkcell ser vi att värdet av näten blir mer tydligt och att aktien kan värderas närmare nordiska konkurrenter som Elisa. Telia är en aktie med låg fallhöjd och möjlighet till bra avkastning. Ett annat stort innehav är SCA  där vi ser  att värdet av skogen är mycket mer synligt efter  förra årets uppdelning av bolaget  och att SCA kommer ha en kraftig resultatförbättring framöver, vilket inte till fullo ligger i marknadens prognoser.

Fonden har sedan start för 4,5 år sedan lyckats dubbla avkastningen gentemot Stockholmsbörsen och detta till en lägre risk. Vi ser därför att fonden passar väl in som byggsten i en portfölj då den är defensiv till sin karaktär genom sina investeringar i reala tillgångar.