Gästkrönika - Karin Fries: ”Bolagskoder och ökat fokus på hållbarhet”

I månadens gästkrönika berättar Karin Fries från Carnegie Fonder, om hur bolagskoder fungerar och det ökade fokuset på hållbarhet.

I de allra flesta länder finns någon typ av uppförandekod som bolag förväntas följa. I Sverige kallas den kort och gott Svensk Bolagskod. En sådan kod reglerar ofta ansvarsfördelningen mellan ägare, styrelse och bolagets ledning. Uppförandekoden ska skydda såväl storägare som minoritetsägare. Oftast är dessa koder helt fokuserade på G:et i ESG - Environmental, Social and Governance.

Alla länder har olika bolagskoder, de flesta har mycket gemensamt så som att styrelseledamöter väljs av bolagsstämman, att styrelsen kontrollerar vd och att vd sköter det dagliga. Vidare ska det finnas oberoende ledamöter i såväl styrelsen som i revisionsutskottet. Bolagskoden är i regel inte tvingande utan principen ”följ eller förklara” gäller. I till exempel Sydafrika har man tagit bolagskoden ett steg längre. Den nya koden King IV är både tvingande och tar ett 360-perspektiv vad gäller företagets ansvar, hela ESG. Ett bolag förväntas redovisa inte bara att styrelsen är oberoende och att alla ägare tjänar lika, utan också att bolaget tillför något positivt till hela samhället i form av ansvar gentemot sina anställda, sina kunder, leverantörer, samhället det verkar i och miljön bolaget påverkar. Vilket är smått revolutionerande.

Gemensamma koder - UNGC

I takt med att kapitalflöden blir allt mer internationella ökar behoven av en gemensam uppförandekod gällande miljöansvar och socialt ansvar som alla, oavsett land, kontinent eller kultur, gemensamt kan skriva under på. Ur det perspektivet kan man tolka 10 Principles of UN Global Compact (UNGC) som ett gott alternativ. UNGC säger väldigt lite om bolags skyldighet gentemot sina aktieägare, men desto mer om bolagens skyldighet att värna sina anställda, leverantörer, kunder och miljöansvar. Den som skriver under UNGC sänder signaler om vilken slags hänsyn bolaget förväntas ta i sin dagliga verksamhet och i sina investeringsplaner.

2017 skrev Carnegie Fonder under på UN Global Compact. Samtliga bolag vi äger i våra portföljer ska följa sitt respektive lands bolagskoder. Att också uppmuntra bolagen att anamma en internationell uppförandekod i frågor som gäller såväl miljö- som socialt ansvar har för oss varit naturligt. Arbetet med ryska bolag i dessa frågor har varit extra intressant. Ryska bolag är ofta angelägna om att framstå som moderna, internationella bolag i samma klass som ledande västerländska företag, fast med ryska förtecken. I dagsläget är det bara 18 ryska bolag som har skrivit på UN Global Compact, varav tolv börsbolag. Av dessa har fem skrivit under UNGC det senaste året och under första kvartalet i år tillkom energibolaget Interao och fastighetsutvecklingsbolaget LSR. Det är före både Ikea och Autoliv som skrev på först i april i år.

Under första kvartalet i år har vi som förvaltare också varit med och gett ryska stålbolaget MMK feedback på utkastet till deras första hållbarhetsrapport som ska komma ut under året. Vi har också påtalat för LSR att vi gärna ser att de är mer specifika i sina målsättningar samt har en nollvision för arbetsplatsolyckor. Ryska bolag är mer involverade i sina samhällen än många kanske tror. Det är en följd av den gamla sovjetiska samhällsstrukturen med stora dominerande industrier i en stad, framförallt inom råvaruindustrin, som sedan stod för allt från anställning, till barnpassning och rekreationsparker. Den kulturen lever fortfarande kvar på många håll i Ryssland.

Skillnaden i dag är att de privata bolagen bekostar och städar upp för gamla sovjetiska miljöförsyndelser. Idag kan invånarna i Magnitogorsk också fiska i dammen som inte ligger långt ifrån stålverket. Aktieägarna må kortsiktigt sett ha fått avstå någon krona i utdelning men med en direktavkastning på över 14 procent och en obelånad balansräkning är det sannerligen något vi alla kan kosta på oss. För att bolag ska skapa god, långsiktig avkastning till aktieägarna i många år är det viktigt med bra ledarskap som sätter tonen för en bra företagskultur. En bra ledning brukar också vara förutsättningen för ett ansvarsfullt företagande där även miljö- och sociala aspekter bakas in i företagets affärsstrategi. Den sortens bolag gillar vi att investera i, inte minst i Ryssland.

Författare:

Karin Fries, Carnegie Fonder