Avyttring av innehav som bryter mot internationella normer

Movestic genomlyser fonder under eget namn två gånger per år för att identifiera innehav som bryter mot internationella normer och/eller är involverade i kontroversiella vapen.

I den senaste genomlysning framkom det att ett innehav i Movestic Global bryter mot internationella normer. Movestic har under februari fört en dialog med förvaltaren av fonden vilket resulterade i att innehavet har avyttrats. Movestics bedömning var att en dialog med portföljbolagen ansågs overksam samt att avyttringen kunde göras utan avkastningsmässiga konsekvenser för kunderna.