Rådgivningsmöte hos Movestic

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver vi få en helhetsbild av din livssituation och ekonomi. Du behöver fylla i ett frågeformulär och ta del av information från oss.

Välkommen på rådgivning hos Movestic

Snart är det dags för ditt rådgivningsmöte. Vi ser fram emot att hjälpa dig planera din pension. Oavsett om du vill sluta jobba så snart som möjligt eller har flera år kvar i arbetslivet anpassar vi rådgivningen efter dina behov. 

Under vårt möte kommer vi att diskutera hur din ekonomiska situation ser ut idag, dina planer och mål för framtiden, hur vi kan realisera din plan och vilka val du behöver göra. Vi ser över olika placeringsalternativ som passar dig och dina preferenser.

Därför behöver du lämna en fullmakt till Movestic

I samband med att du bokade rådgivning fick du ett mail av oss med information och instruktion om att du behöver fylla i och lämna en fullmakt till oss. Vi behöver en fullmakt för att kunna ta del av information om dina sparanden och försäkringar. Desto mer vi vet om dig desto bättre råd kan vi ge! Har du ännu inte lämnat en fullmakt kan du göra det nu.

Lämna fullmakt

Checklista inför mötet

 • Fundera på vad du vill ha ut av mötet, vad drömmer du om och vad ska vi planera för?
 • Säkerställ att du lämnat fullmakt till oss
 • Sammanställ information om dina inkomster, utgifter, eventuella lån och övrigt sparande och dela informationen med oss via ett digtalt frågeformulär, det tar cirka 10-20 minuter och du loggar in med BankId
 • Ta del av faktabladet Viktig information vid rådgivning
 • Läs igenom hållbarhetsinformationen nedan och fundera över hur du ser på hållbarhet för ditt sparande

Har du frågor eller funderingar, kontakta din rådgivare eller radgivning@movestic.se så hjälper vi dig.


Så hanterar Movestic  personuppgifter
Din personliga integritet och ditt förtroende för Movestic är av största vikt för oss och vi är därför mycket försiktiga med all vår hantering av personuppgifter, ta del av vår policy.

 

HÅLLBARHETSINFORMATION I SAMBAND MED RÅDGIVNING

Val av hållbarhet i ditt sparande

Under vårt rådgivningsmöte kommer vi att prata om hållbarhet och fråga dig om du vill att ditt sparande ska placeras i fonder som tar hänsyn till:

   • Hållbarhetspreferenser enligt EUs hållbarhetsregelverk
   • Av Movestic fördefinierad hållbarhet
   • Något annat eller inte alls tar hänsyn till hållbarhet
Hållbarhetsinformation Movestic

Hållbarhetspreferenser enligt EUs hållbarhetsregelverk

Enligt EUs hållbarhetsregelverk finns det tre metoder för att bedöma om och hur du vill investera hållbart, det vill säga om du har hållbarhetspreferenser. Metoderna är: (1) huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (engelska: Principal Adverse Impact, PAI), (2) hållbara investeringar enligt EUs förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR) och (3) miljömässigt hållbara investeringar enlig EUs taxonomiförordning (EU-taxonomin).

Eftersom EU-regleringen fortfarande är under utveckling kan det i dagsläget saknas tillräcklig information för att de ovan nämnda metoderna ska kunna användas för en viss sparprodukt. Detta kommer att lösa sig med tiden när mer information blir tillgänglig. De tre metoderna är följande:

 

1. Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principal Adverse Impact, PAI)

Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarsfaktorer handlar om hur verksamheten i ett företag påverkar omvärlden, bland annat miljön, arbetsförhållanden och sociala villkor. Till exempel kan verksamheten medföra utsläpp av koldioxid, påverka den biologiska mångfalden eller bryta mot OECDs riktlinjer för multinationella företag.

Finansiella rådgivare och producenter av sparprodukter såsom fondbolag och försäkringsbolag ska lämna information om sitt hållbarhetsarbete och sina sparprodukter. Det är i dag inte tvingande att lämna information om huvudsakliga negativa konsekvenser och hur dessa har hanterats, så det är inte säkert att den informationen finns tillgänglig för alla sparprodukter.

2. Hållbara investeringar enligt EUs förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR)

Producenter av sparprodukter ska informera om hur stor andel av sparprodukten som består av hållbara investeringar enligt SFDR. I SFDR definieras på en generell nivå vad som utgör en hållbar investering från ett miljömässigt eller socialt perspektiv. Det är producenten själv som utifrån SFDRs definition sätter upp kriterier för vad som ska anses som hållbart eller inte. I bedömningen klassas hela företaget som hållbart även om endast en del av företagets verksamhet bidrar till ett hållbarhetsmål. Eftersom gränsdragningar kring hållbara investeringar kan vara olika för olika sparprodukter är det inte säkert att de går att jämföra på ett rättvisande sätt.

SFDR delar in sparprodukter efter om de har hållbara investeringar som mål (så kallade artikel 9-produkter), om de främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (så kallade artikel 8-produkter), respektive övriga produkter. Artikel 9-produkter får i princip enbart investera i företag som anses vara hållbara, medan artikel 8-produkter kan främja hållbarhet på andra sätt, till exempel via exkludering eller påverkansarbete. Artikel 8-produkter kan ha stor skillnad i ambitionsnivå i sitt hållbarhetsarbete.

3. Miljömässigt hållbara investeringar enligt EUs taxonomiförordning (EU-taxonomin)

Producenter av sparprodukter ska informera om hur stor andel av produkten som består av miljömässigt hållbara investeringar enligt EU-taxonomin. I EU-taxonomin definieras om ett företags ekonomiska verksamheter kan anses som miljömässigt hållbara. Genom att ange hur stor andel av investeringarna som ska vara placerade i taxonomiförenliga verksamheter kan du som kund styra ditt kapital till mer miljömässigt hållbara verksamheter. EU-taxonomin är i dagsläget endast delvis klar. Därför kommer det under de närmaste åren vara svårt att få fullständiga uppgifter om en sparprodukts taxonomiförenlighet, vilket innebär att endast en mindre andel kommer att vara taxonomiförenlig.

Metoderna ovan kan användas enskilt eller kombineras.

Av Movestic fördefinierad hållbarhet

Om du i din rådgivning väljer av Movestic fördefinierad hållbarhet begränsas fondutbudet till att enbart innehålla så kallade artikel 8- och artikel 9-fonder. Artikel 8-fonder främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper med sina investeringar, och artikel 9-fonder har hållbara investeringar som mål. 

Undantagna från begränsningen är vissa hedgefonder som inte har samma möjlighet att leva upp till de krav som ställs för att kunna klassificeras som en artikel 8-fond respektive en artikel 9-fond.

Det är EUs förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (Disclosureförordningen) som anger vilka krav som måste uppfyllas för att en fond ska få klassificeras som artikel 8 eller 9. Det är sedan fondbolaget som bestämmer och anger om fonden klassificeras som artikel 8 eller 9.

Om hållbarhet hos Movestic

EUs hållbarhetsregelverk (däribland taxonomiförordningen och disclosureförordningen) syftar bland annat till att det ska vara enkelt för dig som kund att ta del av hållbarhetsinformation och jämföra finanisella produkter ur ett hållbarhetsperspektiv. Regelverket ställer krav på alla finansiella aktörer och rådgivare att tillgängliggöra hållbarhetsinformation på ett likvärdigt sätt. Nedan kan du ta del av viss information. Mer utförlig information hittar du här.

 

Hållbarhetsrisker i investeringar

De olika investeringsalternativ som finns inom ramen för fondförsäkringen kan innehålla olika hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer. I den fondurvalsprocess som alla fonder inom Movestics fondutbud ska passera, tas  hänsyn till en mängd hållbarhetsrelaterade faktorer. Genom fondurvalsprocessen integrerar Movestic hållbarhetsrisker i sin investeringsbeslutsprocess. Eftersom det är du själv och inte Movestic som väljer vilka fondplaceringar som ska göras i din fondförsäkring är dock förekomsten av hållbarhetsrisker och negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i din försäkring beroende av de val du gör. Förekomsten av hållbarhetsrisker i dina investeringar kan innebära att avkastningen på investeringen kan bli lägre.

Movestics fondurvalsprocess

Movestic erbjuder ett brett, högkvalitativt och hållbart investeringserbjudande av både internt förvaltade fonder och fonder som förvaltas av välkända externa fondbolag. Detta säkerställs genom en gedigen fondurvalsprocess.

Fondurvalsprocessen är både kvalitativ och kvantitativ där fondförvaltaren utvärderas utifrån dess erfarenhet, investeringsfilosofi, investeringsprocess, historisk avkastning samt vilka förutsättningar det finns för framtida avkastning och fondbolaget/fondens hållbarhetsarbete. I samband med bedömning av en ny fond besvarar fonden en enkät som bland annat innehåller information om hållbarhet. Här följer en beskrivning av hur Movestics fondurvalsprocess ser ut när det gäller hållbarhetsaspekter.

Inför att Movestic ska ta in en ny fond på fondtorget genomförs en så kallad due diligence av fonden och det fondbolag som förvaltar fonden. Det innebär att vi inhämtar information om bland annat fondbolagets hållbarhetsarbete. 

Principles for Responsible Investments

Movestic ställer som krav att de fondbolag som vi samarbetar med är anslutna till eller ansluter sig till PRI (Principles for Responsible Investment) och därmed följer PRI:s sex principer för ansvarsfulla investeringar:

 • Beakta miljömässiga, sociala och ägarstyrningsaspekter i investeringsanalyser och beslutsprocesser.
 • Vara aktiva ägare och inkludera miljö, socialt ansvar och affärsetik (s.k. ESG-faktorer) i ägarpolicy och processer.
 • Eftersträva att portföljbolag ger öppen och tillräcklig rapportering i frågor om ESG-faktorer.
 • Verka för att PRI accepteras och implementeras av andra investerare och aktörer i investeringsbranschen.
 • Samarbeta med andra aktörer för att implementeringen av PRI effektiviseras.
 • På årsbasis rapportera och redovisa hur arbetet med dessa ansvarsfrågor implementeras.

UN Global Compact

Movestic beaktar även huruvida fondbolagen har anslutit sig till UN Global Compact. Denna organisation grundades av FN och har som målsättning att främja ett globalt ansvarsfullt företagande. Genom att underteckna UN Global Compact förbinder sig företag att i sin verksamhet integrera följande tio principer:

 • Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter.
 • Försäkra sig om att det egna företaget inte är delaktigt i kränkningar av mänskliga rättigheter.
 • Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar.
 • Eliminera alla former av tvångsarbete.
 • Avskaffa barnarbete.
 • Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter.
 • Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
 • Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande.
 • Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik.
  Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor.

SWESIF Hållbarhetsprofilen

Ytterligare en hållbarhetsfaktor som Movestic beaktar i fondurvalsprocessen är huruvida fondbolagen har anslutit sig till den oberoende och icke-vinstdrivande föreningen Sveriges forum för hållbara investeringar (Swesif), vars syfte är att öka kunskapen om och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar. Swesifs medlemmar består främst av kapitalförvaltare. Swesif tillhandahåller ”Hållbarhetsprofilen” som är ett standardiserat informationsblad där fondbolaget kan beskriva fondens inriktning vad gäller integrering av ansvarsfulla investeringar.

Hållbarhetsprofilens syfte är att tillgodose fondsparares och allmänhetens behov av att på ett enkelt och överskådligt sätt få information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Den möjliggör även jämförbarhet mellan fonder. Hållbarhetsprofilen är en självdeklaration.

Exkludering

Fondbolag kan arbeta på olika sätt för att beakta hållbarhetsfrågor vid investeringsbeslut. De kan t.ex. aktivt välja att investera i företag som bedriver en miljömässigt hållbar verksamhet, välja bort företag som inte är hållbara eller påverka företag genom dialog eller på andra sätt. Fondbolagens mest vanliga strategi när det gäller hållbara investeringar är att exkludera företag som är verksamma i oönskade sektorer. Allt fler fondbolag väljer att exkludera hela sektorer från sina investeringar (t.ex. fossila bränslen).

Vilka exkluderingsstrategier som ett fondbolag tillämpar är något som Movestic beaktar i fondurvalsprocessen. Vi tar aldrig i vårt fondutbud in en fond som är involverad i verksamheter som rör kärnvapen eller kontroversiella vapen (t.ex. klustervapen, personminor, kemiska vapen och biologiska vapen) . Vilken exkluderingsstrategi som respektive fondbolag i vårt fondutbud tillämpar redogörs för i fondlistan på vår webbplats.

Ytterligare krav 

 • Utöver detta beaktar Movestic i fondurvalsprocessen om fondbolagen:
  har en policy för hållbara investeringar som är länkad till och integrerad i fondbolagets investeringsprocess
 • identifierar och för dialog med företag som de har investerat i och som visar sig ha kränkt internationella normer
 • har en röstningspolicy samt röstar på ett systematiskt sätt på bolagsstämmor
  för en dokumenterad dialog med, eller på annat sätt påverkar, företag som de har investerat i när det gäller frågor som rör miljö, socialt ansvar och affärsetik (s.k. ESG-faktorer)
 • har tillräckliga resurser för att utföra nödvändigt hållbarhetsarbete.

Artikel 8- och artikel 9-fonder

I fondurvalsprocessen beaktar Movestic även om fonderna främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (s.k. artikel 8-fonder) eller om de har hållbar investering som mål (s.k. artikel 9-fonder) i enlighet med de klassificeringar som görs enligt EU:s hållbarhetsregelverk (disclosureförordningen). Vid publicering av fonderna i fondlistan på webbplatsen, märker Movestic ut de fonder som enligt EU:s hållbarhetsregelverk främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper och de fonder som har hållbar investering som mål.

Hållbarhetsbetyg och hållbarhetsmärkning för fonder

Movestic använder sig av ett antal hållbarhetsmärkningar och betyg. En fond kan ha en eller flera av dessa. I den här guiden lär du dig vad de innebär och hur du tolkar de olika märkningarna. I Movestics fondlista ser du vilka hållbarhetsmärkningar och betyg respektive fond har. Där kan du också sortera och filtrera fonderna utifrån hållbarhetsmärkningarna.

Förköpsinformation & villkor
Förköpsinformation & villkor
Ta del av förköpsinformation, villkor, priser och övrig produktinformation för mer information om hållbarhetsrelaterade upplysningar för våra produkter.
Policy personuppgiftshantering
Din personliga integritet och ditt förtroende för Movestic är av största vikt för oss och vi är därför mycket försiktiga med all vår hantering av personuppgifter.
Fondlista
Vår fondplattform innehåller ett brett utbud av svenska och internationella fonder. Vi hållbarhetsutvärderar fonderna löpande, bland annat med fokus på klimat, miljö och mänskliga rättigheter.
ta ut pension
Guide: ta ut tjänstepension
Ta del av vår guide hur du kan ta ut tjänstepension och vad du kan behöva tänka på.
Har du frågor
Kontakta din rådgivare eller radgivning@movestic.se om du har frågor om och inför ditt rådgivningsmöte hos Movestic.