Rådgivningsmöte hos Movestic

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver vi få en helhetsbild av din livssituation och ekonomi. Du behöver fylla i ett frågeformulär och ta del av lite information från oss.

Välkommen på rådgivning hos Movestic

Snart är det dags för ditt rådgivningsmöte. Du är varmt välkommen och vi ser fram emot att hjälpa dig planera din pension. Oavsett om du vill sluta jobba så snart som möjligt eller har flera år kvar i arbetslivet anpassar vi vår rådgivningen efter dina behov. 

Under vårt möte kommer vi att diskutera hur din ekonomiska situation ser ut idag, dina planer och mål för framtiden, hur vi kan realisera din plan och vilka val du behöver göra. Vi ser över olika placeringsalternativ som passar dig och din plan.

Därför behöver du lämna en fullmakt till Movestic

I samband med att du bokade rådgivning fick du ett mail av oss med information och instruktion om att du behöver fylla i och lämna en fullmakt till oss. Vi behöver en fullmakt för att kunna ta del av information om dina sparanden och försäkringar. Desto mer vi vet om dig desto bättre råd kan vi ge! Har du ännu inte lämnat en fullmakt kan du göra det nu.

Lämna fullmakt

Checklista inför mötet

 • Fundera på vad du vill ha ut av mötet, vad drömmer du om och vad vi ska planera för?
 • Säkerställ att du lämnat fullmakt till oss
 • Sammanställ information om dina inkomster, utgifter, eventuella lån och övrigt sparande och dela informationen till oss via ett digtalt frågeformulär, det tar 10-20 minuter och du loggar in med BankId
 • Ta del av faktabladet Viktig information vid rådgivning
 • Läs igenom hållbarhetsinformationen nedan och fundera över hur du ser på hållbarhet för ditt sparande

Har frågor, kontakta din rådgivare eller radgivning@movestic.se


Så hanterar Movestic  personuppgifter
Din personliga integritet och ditt förtroende för Movestic är av största vikt för oss och vi är därför mycket försiktiga med all vår hantering av personuppgifter, ta del av vår policy.

 

HÅLLBARHETSINFORMATION I SAMBAND MED RÅDGIVNING

Hållbarhet i ditt sparande

Under vårt rådgivningsmöte kommer vi att prata om hållbarhet och fråga dig om du vill att ditt sparande ska placeras i fonder som tar hänsyn till:

   • Hållbarhet enligt EU:s hållbarhetsregelverk
   • Hållbarhet i placeringar enligt Movestic
   • Något annat eller inte alls?

Enligt EUs disclosureförordning behöver alla aktörer som erbjuder rådgivning informera kunden om olika hållbarhetsfaktorer, risker och märkningar och hur det kan påverka palceringar samt fråga hur kund ser på hållbarhet i sitt sparande. Vi måste också informera om hur bolaget ser på och beaktar hållbarhet i arbetet. Ta del av all hållbarhetsinformation från Movestic nedan.

Hållbarhetsinformation Movestic

1. Hållbarhet och fondutvärdering

Vi har hållbarhetsfrågan som en central del i vårt arbete och i samband med alla våra förvaltarmöten betonar vi behovet av fondbolagets strävan efter att utveckla sitt fokus på hållbarhet från nuvarande position. Samtliga fonder på Movestics plattform har genomgått en fondutvärderingsprocess.

 • Movestic utvärderar fondförvaltaren utifrån erfarenhet, investeringsfilosofi och investeringsprocess
 • Historisk avkastning, förutsättningar för framtida avkastning och fondbolaget/fondens hållbarhetsarbete granskas
 • Fondbolagen ska verka för att internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, korruption och arbetsrätt som är fastställda i bland andra UN PRI, FNs Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag efterlevs
 • Löpandande uppföljning och om fonder inte lever upp till våra urvalskriterier tas de bort från fonderbjudandet.
 • Movestic genomlyser alla fonder i ordinarie utbud månadsvis för att identifiera innehav som bryter mot internationella normer och/eller är involverade i kontroversiella vapen, kärnvapen inkluderat.

Läs mer

2. Hållbarhetsbetyg och hållbarhetsmärkning för fonder

En fond kan ha en eller flera hållbarhetsmärkningar och/ eller betyg. Samtliga fonder på Movestics plattform har genomgått en fondurvalsprocess för att säkerställa att de lever upp till våra uppsatta urvalskriterier gällande kvalitet och hållbarhet.

 
 • På Movestics fondplattform finns nio olika märkningar och betyg
 • Movestic delar också nformation om vilka uteslutningar fonderna aktivt gör under fliken "Uteslutningar" på fondplattformen
 • Movestic har ett eget hållbarhetsbetyg

Hållbarhetsmärkningar och/ eller betyg på Movestics fondplattform

 • Movestics Hållbarhetsbetyg – Utifrån fondens tillgängliga hållbarhetsdata från externa leverantörer som Morningstar, Sustainalytics och ISS ESG räknar vi fram ett värde mellan ett och tio, där tio är högsta betyg. Lågt klimatavtryck, EU SFDR klassificering och normbaserad screening är också parametrar som ingår i beräkningsmodellen.
 • Morningstar Sustainability Rating – Morningstars hållbarhetsbetyg 
 • PRI Principles for Responsible Investment – FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar.
 • UN Global Compact – FN:s initiativ för att främja ett globalt ansvarsfullt företagande.
 • Swesif Hållbarhetsprofil – Ett standardiserat informationsblad där fondbolaget beskriver om fonden tar hänsyn till hållbarhetsaspekter i sin förvaltning, och i så fall hur
 • Främjar hållbarhet - 8
  Klassificeringen baseras på EU:s regelverk om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). En fond som är klassificerad som en artikel 8-fond enligt regelverket är en fond som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper.
 • Hållbarhet som mål-9
  Klassificeringen baseras på EU:s regelverk om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). En fond som är klassificerad som en artikel 9-fond enligt regelverket är en fond som har hållbara investeringar som mål.
 • Låg CO2-risk – Fondes riskvärde för CO2 de senaste 12 månaderna i snitt har varit under 10 och att andelen innehav som har exponering mot fossila bränslen är mindre än 7 procent av fonden.
 • Svanen – fondförvaltaren använder kapitalet och ägandet för att påverka de bolag som fonden investerar i att utvecklas i en mer hållbar riktning

Läs mer

3. EU:s hållbarhetsregelverk

Enligt EU:s hållbarhetsregelverk (taxonomiförordningen och disclosureförordningen) behöver finansiella bolag och finansiella rådgivare lämna information om flera fågor inom hållbarhet. Framför allt om hur hållbarhetsrisker beaktas och arbetas med. 

 • Movestic integrerar hållbarhetsrisker i sin investeringsbeslutsprocess för fondförsäkringar genom vår fondurvalsprocess
 • Kund väljer själv vilket investeringsalternativ som kunden vill placera sitt försäkringskapital i. Movestic beaktar därför inte investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
 • Ersättningsstrukturen till Movestic Livförsäkrings anställda är konstrueradför att inte uppmuntra till överdrivet risktagande när det gäller hållbarhetsrisker
 • Movestics egen rådgivning omfattar fondförsäkring. Vid rådgivning integrerar Movestic hållbarhetsrisker och beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Ta del av fullständing information 

4. Information om hållbara placeringar enligt Movestic

För Movestic är hållbarhet en integrerad del vårt av arbete och fonderbjudande.  Vi tror på att ansvarsfulla investeringar med fokus på hållbarhetsfrågor som miljö, etik, mänskliga rättigheter och god affärsetik tillför långsiktiga värden för fondsparare.

Samtliga fonder i Movestics fondutbud har policys, personal och processer på plats för att kunna integrera hållbarhet i sin dagliga förvaltning. För att en fond ska inkluderas i utbudet måste nedan uppfyllas:

 • Fondbolaget som förvaltar fonden ska vara anslutet till UN PRI och förbinder sig därmed att följa de sex principerna för ansvarsfulla investeringar
 • Beakta miljömässiga, sociala och ägarstyrningsaspekter i investeringsanalyser och beslutsprocesser
 • Vara aktiva ägare och inkludera miljö, socialt ansvar och affärsetik (så kallde ESG-faktorer) i ägarpolicy och processer
 • Eftersträva att portföljbolag ger öppen och tillräcklig rapportering i frågor om ESG-faktorer
 • Verka för att UN PRI accepteras och implementeras av andra investerare och aktörer i investeringsbranschen
 • Samarbeta med andra aktörer för att implementeringen av UN PRI effektiviseras
 • På årsbasis rapportera och redovisa hur arbetet med ovan ansvarsfrågor implementeras
 • Fondbolagen som förvaltar fonderna ska verka för att internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, korruption och arbetsrätt som är fastställda i bland andra UN PRI, FNs Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag efterlevs

Movestic genomlyser alla fonder i utbudet månadsvis för att identifiera innehav som bryter mot internationella normer och/eller är involverade i kontroversiella vapen, kärnvapen inkluderat.
Genom att välja Hållbarhet i placeringar enligt Movestic som kund begränsas fondutbudet till att enbart innehålla fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper respektive fonder som har hållbara investeringar som mål. Dessa fonder brukar kallas artikel 8-fonder (främjar) respektive artikel 9-fonder (hållbarhet som mål) utefter dess klassificering i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Undantagna från begränsningen är vissa hedgefonder som inte har samma möjlighet att leva upp till de krav som ställs för att kunna klassificeras som en artikel 8-fond respektive en artikel 9-fond.

5. Integrering av hållbarhetsrisker och dess eventuella påverkan på avkastning

Movestic utför initiala hållbarhetsrelaterade kontroller av de fondbolag, vars fonder Movestics kunder kan välja, samt granskar fondernas exkluderingsstrategier. Vi genomför också årliga hållbarhetsuppföljningar när det gäller fondbolagen och för dialog med dem i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

 • Kontroll och granskning av valbara fonder 
 • Årlig uppföljning av fondbolag tillgängliga på Movestics plattform 
 • Årlig dialog med fondbolag tillgängliga på Movestics plattform för att påverka dem i mer hållbar riktning
 • Löpande kontroller av fondernas innehav

Movestic granskar fortlöpande fondernas innehav för att säkerställa att fonderna inte investerar i företag som bryter mot internationella normer avseende bland annat miljö, mänskliga rättigheter, korruption och arbetsrätt. Vid rådgivning till kund informerar Movestic om detta arbete och fondernas hållbarhetsmärkningar. Vid rådgivning via fondvalsroboten MAIA kan du själv reglera hur dina hållbarhetspreferenser ska påverka fondutbudet. På så sätt är hållbarhetsrisker integrerade i Movestics fondurvalsprocess och rådgivning. Förekomsten av hållbarhetsrisker i dina investeringar kan innebära att avkastningen på investeringen kan bli lägre.

Förköpsinformation & villkor
Förköpsinformation & villkor
Ta del av förköpsinformation, villkor, priser och övrig produktinformation för mer information om hållbarhetsrelaterade upplysningar för våra produkter.
Policy personuppgiftshantering
Din personliga integritet och ditt förtroende för Movestic är av största vikt för oss och vi är därför mycket försiktiga med all vår hantering av personuppgifter.
Fondlista
Vår fondplattform innehåller ett brett och hållbart utbud av svenska och internationella fonder. Varje år hållbarhetsutvärderar vi fonderna på vår plattform.
ta ut pension
Guide: ta ut tjänstepension
Ta del av vår guide hur du kan ta ut tjänstepension och vad du kan behöva tänka på.
Har du frågor
Kontakta din rådgivare eller radgivning@movestic.se om du har frågor om och inför ditt rådgivningsmöte hos Movestic.