Stark utveckling för Movestic under 2017

Movestic Liv & Pension redovisar växande premievolymer, en stark resultat­utveckling och fortsatt bra marknadsandelar under 2017. Premieinkomsten inom fondförsäkring ökade med 15 procent och uppgick till 4,2 miljarder kronor. Det förvaltade kapitalet ökade med 16 procent jämfört med 2016 och uppgick till 32 miljarder kronor. Riskförsäkrings­verksamheten redovisade också en stark resultat- och försäljningsutveckling.

Solvenskvoten enligt Solvens 2 uppgick till 156 procent vilket är en ökning med 8 procentenheter. Resultatet före skatt fortsatte att förbättras och uppgick till 114,2 miljoner kronor (105,4).

Movestic är fortsatt fjärde största bolag på den totala tjänstepensionsmarknaden.

”Under 2017 gav fonderna i vårt utbud bra avkastning inom många tillgångsslag och kategorier. Allra bäst gick det för några av våra tillväxtmarknadsfonder som presterade klart bättre än marknadssnittet. 2017 blev därmed ett bra år både för Movestic som bolag och för våra kunder. De finansiella nyckeltalen fortsatte att utvecklas positivt och Movestic har en fortsatt stark position inom sitt kärnsegment, tjänstepensionsförsäkring” säger Linnéa Ecorcheville, vd på Movestic.

De ökade kraven på digitala flöden och tillgänglighet har lett till att Movestic under 2017 har intensifierat arbetet med att skapa tjänster som effektiviserar och förenklar för både kunder och försäkringsförmedlare. Bland annat förvärvades en investeringsrobot som ska komplettera den rådgivning som kunderna får hos sin förmedlare kring sin totala ekonomi.

”Under 2018 har vi siktet inställt på att ytterligare förstärka våra insatser inom automatisering och digitalisering. Det innebär att vi kommer att fortsätta lansera digitala tjänster som kompletterar vårt kunderbjudande och som tillgodoser förmedlarnas och kundernas behov av enkla och tillgängliga lösningar” säger Linnéa Ecorcheville.

Movestics årsredovisning 2017 (pdf)