Stabilt resultat och ökad förvaltningsvolym under 2019

Movestic Liv & Pension redovisade under 2019 en fortsatt positiv resultatutveckling och ett ökat kapital under förvaltning. Årets resultat efter skatt uppgick till 141,7 MSEK (108,4) och kapitalet under förvaltning uppgick vid årets slut till 40 miljarder SEK, en ökning med 20 procent.

Flyttaktiviteten var stor under året med stora inflöden av nya premier, men också stora utflöden. Totalt sett minskade premievolymen från 5,0 till 4,6 miljarder SEK.

– 2019 var ett bra år för våra kunder och därmed också för Movestic, men mycket har hänt sedan dess och nu provas uthålligheten för både kunder och företag, säger Linnéa Ecorcheville, vd för Movestic.

Inledningen av 2020 har inneburit stora utmaningar för kunder, företag och för vårt samhälle i stort med spridningen av Coronaviruset och dess effekter på ekonomin. Movestic står på fast mark, har en god solvens och stabila ägare.

– Den kraftiga inbromsningen i ekonomin med stora fall på världens börser påverkar oss alla och det är svårt att idag överblicka effekterna, säger Linnéa Ecorcheville, vd för Movestic Liv & Pension. Här och nu fokuserar vi på att ha hög beredskap och vara tillgängliga för våra kunder för att ta hand om deras frågor och funderingar. Utbredningen av Corona har också skyndat på användningen av digitala arbetssätt inom vår bransch. Ett område vi på Movestic haft stort fokus på de senaste tre åren.

Under 2019 lanserade Movestic flera nya digitala tjänster för såväl kunder som förmedlare med automatiserade processer och möjligheten att teckna försäkringar inom tjänstepension digitalt. Flera nya samarbeten startades, bland annat inom digital livförsäkring.

Under året ökade fokus på hållbarhet ytterligare. Sju av tio fonder i Movestics fondutbud är nu hållbara och nya KPIer för bolagets hållbarhetsfokus: ansvarsfulla investeringar, ett hållbart arbetsliv och trygga kunder utarbetades.

Movestics årsredovisning för 2019 kan läsas i sin helhet här.

KOMMUNIKATIONSCHEF

Helena Olsson

+46 70 449 92 00 helena.olsson@movestic.se