Har du räntefonder med valutarisk?

Räntefonder investerar i räntebärande instrument, oftast obligationer eller statsskuldväxlar och värdet på räntefonden påverkas av hur räntorna utvecklas.
Men, om räntefonden investerar i ränteinstrument utomlands kan det vara så att fonden också har en valutarisk, vilket kan innebära en högre risk. Värdet och fondens utveckling påverkas då både av hur räntorna utvecklas och hur valutakursen utvecklas. 

För den som vill investera i utländska räntepapper, men inte ha någon valutarisk, finns det räntefonder som investerar utomlands, men där valutakursen skyddas. 

 

Namnändring på räntefonder tydliggör valutarisken

För att det ska vara enkelt för dig att se om en räntefond har valutarisk eller inte, har vi sedan den 6 april lagt till valutaexponering i namnet på räntefonderna i vårt fondutbud. 

En räntefond som investerar i amerikanska ränteinstrument med kort löptid och innehåller valutarisk skulle till exempel heta ”Korträntefond USD - valutaexponering USD”. Samma räntefond, men som har ett skydd mot valutarisken skulle heta ”Korträntefond USD - valutaexponering SEK”. De flesta räntefonderna i Movestics utbud är skyddade mot valutaexponering, och valutasäkrade till SEK. Detta för att avkastningen skall komma från ränteutveckling/kreditutveckling och inte påverkas av valutarörelser.

 
Det finns dock ett antal räntefonder i Movestics utbud som inte använder sig av valutasäkring och där avkastningen mer kommer av valutarörelser än annat.
 

Movestic planerar att inom kort inkludera ytterligare räntefonder som inte använder valutasäkring för den investerare som vill ta en valutaposition.

 

Valutasäkring har som mål att minska risken

Valutasäkring syftar till att eliminera eller minska den risk som beror på kurssvängningar gentemot den utländska valutan med hjälp av olika skyddsåtgärder.

Det kan göras genom olika typer av finansiella instrument, exempelvis valutaterminer, som garanterar framtida köp/försäljningar i fonden till en viss valutakurs.

Enkel valutahedging går ut på att ta en lång position och en kort position på samma valutapar. En lång position innebär att du köper en tillgång eller spekulerar i att värdet på tillgången ska gå upp, medan en kort position syftar till att tjäna på att tillgångens pris faller.

 

Utan valutasäkring blir investeringen mer volatil

För en svensk sparare som har en renodlad USA-räntefond, eller för den delen en global räntefond med en stor andel placerad i USA, finns risken att värdet på dollarn faller gentemot kronan. Vid en dollarförsvagning blir nämligen värdeutvecklingen, mätt i SEK, lägre än motsvarande utveckling beräknad i USD. Självklart gäller det motsatta om dollarn skulle stärkas mot kronan. 

 

Räntefonder med annan valutaexponering än SEK i Movestics utbud idag

 

Det här påverkar en räntefond

Tittar vi på de några av de viktigaste faktorerna som påverkar räntefonder är det:

 

Ränterisk

Ränterisk uppstår för obligationsägare när räntesatser varierar. Hur mycket ränterisk en obligation har beror på hur känsligt priset är för ränteförändringar på marknaden. Känsligheten beror på två saker, obligationens tid till förfall (duration) och obligationens kupongränta. 

När marknadsräntorna stiger sjunker priset på befintliga obligationer, mer ju längre tid det är tills obligationen förfaller. För obligationsfonder innebär höjda räntor att värdet kortsiktigt kan minska, eftersom de papper fonden äger då blir mindre värda.

 

Valutarisk

Med valutarisk avses risken för att tillgångarnas marknadsvärde, mätt i fondens basvaluta, sjunker när fondens basvaluta stärks mot de valutor som tillgångarna är investerade i. Detta innebär att de fonder som placerar i finansiella instrument som är denominerade i annan valuta än fondens basvaluta är exponerad för valutarisk.

Marknadsvärdet för en fond vars basvaluta är svenska kronor (eller annan valuta) och som investerar i papper noterade i USD kommer därmed att påverkas av hur värdet mellan svenska kronor och USD förändras över tid. Om en investering görs i utländska värdepapper påverkas värdet i svenska kronor av växelkursen. Om dollarkursen stärks gentemot den svenska kronan stiger värdet på fonden mätt i svenska kronor och det omvända gäller om dollarn skulle försvagas mot kronan.

Valutakursutvecklingen har därmed väldigt stor påverkan och det är viktigt att veta vilken valuta räntefonden handlas i och huruvida den är valutasäkrad (”hedgad”) eller inte.

 

Kreditrisk

Kreditrisk är den risk som skapas av att investerarens motparts kreditvärdighet ändras på ett icke förutsägbart sätt och investeringens värde därigenom försämras.

I det extrema fallet går motparten i konkurs, vilket i värsta fall kan leda till att investeringen blir värdelös. I det mindre extrema fallet har investeraren investerat i en tillgång där motpartens kreditvärdering sänks och marknadsvärdet därmed också sjunker.

 

Likviditetsrisk

Med likviditetsrisk avses risken att ett finansiellt instrument inte alls kan avyttras, kan avyttras endast till ett väsentligt reducerat pris eller att transaktionen medför stora kostnader.

Likviditetsrisk kan också vara risken för att, vid extrema förhållanden på finansmarknaderna, inte kunna lösa in andelar inom utsatt tid.

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

Maria Gunnarsson-Ferm, ansvarig för fondanalys på Movestic.
Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.
Spara i fonder
Månadsspara långsiktigt i fonder via en kapitalförsäkring. Det är enkelt att starta ditt sparande hos Movestic, det tar bara några minuter.