Gröna obligationer – en krockkudde på rea?

Gröna obligationer är öronmärkta för klimatvänliga projekt och har ökat kraftigt i popularitet på senare år. På goda grunder. Förutom att bidra positivt till klimatomställningen så har de lägre risk än vanliga ”bruna” obligationer eftersom de erbjuder en god likviditet, de är alltså enklare att köpa och sälja. Trots det prissätts de bara marginellt högre än de ”bruna” obligationerna. Som framsynt investerare finns det därför anledning att titta på tillgångsslaget. Inte minst som den nya EU-taxonomin kommer sätta ljuset på gröna finansieringsformer.

GÄSTKRÖNIKA
Gröna obligationer är ett sätt att finansiera omställningen till en fossilfri ekonomi eftersom de erbjuder riktad finansiering till klimatvänliga projekt. Precis som för ett vanligt obligationslån kompenseras investeraren genom ränta på utlånat kapital, men i fallet gröna obligationer får vi alla ett bättre klimat och finansierad klimatnyttan. En klimatnytta som redovisas årligen i en effektrapport som offentliggörs av låntagaren.

Förutom den positiva klimatnytta som gröna obligationer kan skapa finns det skäl att tro på en överavkastning gentemot vanliga ”bruna” obligationer de närmaste åren. För det första genomsyras bolag som lånar pengar till klimatvänliga projekt oftast av ett gediget hållbarhetsarbete. Rent krasst betyder det att bolagen lyft blicken och utöver traditionell finansiell analys även kartlagt risker och möjligheter inom miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Bolag som ger ut gröna obligationer har helt enkelt både livrem och hängslen på sig. Det uppskattar vi investerare som lånar ut pengar och vill minimera alla tänkbara risker för att säkerställa att vi får pengarna tillbaka.

För det andra finns det en stor efterfrågan hos investerare efter obligationer öronmärkta för klimatvänliga projekt. Trots en stark tillväxt av gröna obligationer är efterfrågan större än utbudet. När efterfrågan är större än utbudet brukar priset drivas upp, till viss del ser vi tendenser till det på den gröna företagsobligationsmarknaden. Men den mest intressanta konsekvensen är att gröna företagsobligationer oftast uppvisar bättre likviditet. De är lättare att sälja än vanliga ”bruna” obligationer. Varför är det viktigt? Jo, den största risken för investeringar i företagsobligationer är inte konkursrisken (att vi investerare inte får våra pengar tillbaka) utan risken att en obligation inte går att sälja på en nivå som speglar det underliggande värdet. När pandemin tog sitt grepp om världen under våren 2020 upplevde den svenska företagsobligationsmarknaden en likviditetskris. Det gick trögt att sälja företagsobligationer på grund av att många innehavare ville sälja vid samma tidpunkt. Men gröna obligationer gick att omsätta under hela marknadsturbulensen.

Det var inte bara möjligt att omsätta gröna obligationer under dessa svåra marknadsförhållanden, de föll dessutom inte lika mycket i värde som traditionella ”bruna” obligationer. Trots det handlas idag gröna obligationer endast en bråkdel dyrare än en vanlig ”brun” obligation. Vilket är långt mycket mindre än skyddet de kan erbjuda under en marknadsturbulens.

För den framsynta investeraren finns det anledning att titta på gröna obligationer som ett komplement till traditionella ”bruna” företagsobligationer. En investering i gröna obligationer kan tjäna som en effektiv krockkudde den dagen vi får ett oväntat fall på världens finansiella marknader. Det blir sannolikt en turbulent resa fram till en helt fossilfri ekonomi. 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

 

Annonsen är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med annonsen är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna annons kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad, informationsbroschyr, halvårsredogörelse och årsberättelse som finns på ohman.se/fonder och som kan beställas kostnadsfritt från Öhman Fonder. Investeringar i fonder innebär alltid en ekonomisk risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Av: Kristofer Klondaris, förvaltare Öhman Grön Obligationsfond
Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.