Gästkrönika: Diversifiering kommer i många smaker

Till skillnad från traditionella tillgångsslag såsom aktier och räntor, är hedgefonder inte begränsade av jämförelseindex, vilket tillåter dem att vara opportunistiska i sin investeringsstrategi. Denna flexibilitet ger hedgefonder en differentierad avkastningsprofil jämfört med traditionella investeringar. Dessutom kan hedgefonder gå både lång (köpa en tillgång som stiger i pris) och kort (sälja en tillgång som faller i pris) vilket innebär att många hedgefonder kan prestera väl oavsett marknadsriktning.

Hedgefonder som grupp använder en mängd olika strategier som kan skilja sig åt beroende på tillgångsslag, stil, region, sektor och marknadsexponering. Hedgefonder kan också följa diskretionära eller systematiska tillvägagångssätt. Diskretionära strategier innebär att en enskild eller flera individer fattar det slutliga investeringsbeslutet, medan systematiska strategier förlitar sig på databaserade modeller för att generera investeringsidéer och portföljer.

Fokus för denna krönika är CTAs eller managed futures som strategin också benämns.

CTA:s använder typiskt sett en systematisk förvaltningsmodell. Det vill säga, löpande köp- och säljbeslut tas av algoritmer i stället för av människor. Förvaltarna och analytikerna lägger sin energi på att förfina strategin genom att utveckla nya algoritmer, utöka antalet marknader eller söka sig till alternativa datakällor.

Det systematiska angreppssättet gör dels att det är möjligt att ha en åsikt om ett stort antal vitt skilda marknader såsom aktier, räntor, valutor och råvaror, något som kan vara utmanande för en traditionell (diskretionär) förvaltare att åstadkomma. Dels gör det att CTA:s kan ha en rigorös process för att utvärdera nya modeller på historiska data innan de börjar handla i verkligheten. Genom en regelbaserad investeringsstrategi kan man också undvika irrationella beslut i perioder av turbulens på marknaderna.

Trendföljeri

En gemensam nämnare för managed futures-strategier är att trendföljande modeller dominerar. ”Trendföljeri” innebär att investera i en marknads riktning under en given tidsperiod. Enkelt uttryckt: köp det som gått upp och sälj det som gått ner. Trendföljande strategier tenderar att fungera allra bäst i perioder av förändring. En ny makroekonomisk miljö eller ekonomisk chock får investerare att ändra sin syn på förväntad avkastning och risk för olika marknader och tillgångsslag. Det leder i sin tur till köp- och säljbeslut som driver priserna tills dess att de reflekterar den nya miljön. Processen tar tid – några avvaktar, andra överreagerar. På så sätt uppstår felprissättningar och trender, och det är just sådana tillfällen trendföljande strategier kan utnyttja.

 

Välpresterande i tider av finansiell stress

CTA:s har i synnerhet presterat väl i tider av finansiell stress och vid långvariga nedgångar på aktiemarknaden. År 2022 var nettoavkastningen för fonden Lynx Dynamic 29,81%, det bästa resultatet sedan fondens lansering år 2009. Framförallt blev 2022 ett år då fonden levererade diversifiering när det behövdes som mest, då året bjöd på en mycket utmanande miljö för både aktier och räntor; MSCI World Index slutade året ned -16,26% medan JPM Global Bond Index tappade -12,96%. Detta i sviterna av att inflationen under första halvåret 2022 nådde nivåer som inte setts på över en generation, med brant fallande börser som resultat och ett läge där centralbankerna aggressivt började höja räntan. En strategi som kan leverera ett starkt resultat när traditionella tillgångsslag faller kan vara ett välkommet inslag i en bredare portfölj.

 

Hur ser utsikterna ut för framtiden?

De senaste åren har en massiv omvärdering av finansiella tillgångar skett på så gott som alla större marknader. Årtionden av låg inflation har övergått till högre priser och räntor. De geopolitiska riskerna är större än på länge. På sikt kommer den gröna omställningen förmodligen bli en av de mest betydelsefulla förändringarna i samhället under de kommande decennierna. Därtill kan den ekonomiska utvecklingen komma att skilja sig mycket mellan olika länder och regioner. Våra åsikter om makroekonomiska faktorer och geopolitiska händelser har ingen inverkan på vår handel. De flesta av våra modeller är beroende av att marknaderna uppvisar trender. Med det sagt har ovan nämnda faktorer potential att generera marknadsrörelser över flera tillgångsslag som skulle kunna erbjuda möjligheter för fonden.

 

Lynx Investeringskommitté

Svante Bergström

Jonas Bengtsson

David Jansson

Daniel Chapuis

Jesper Sandin

Anders Blomqvist

 

Du hittar Lynx Dynamic i fondlistan

 

DISCLAIMER

Lynx Asset Management AB är en svensk förvaltare av alternativa investeringsfonder (”AIF-förvaltare”). Denna artikel utgör inte investeringsrådgivning. En investerare som överväger att investera i en fond bör först noggrant läsa fondens faktablad, teckningsdokumentation och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Dessa dokument finns tillgängliga på fondens hemsida www.lynxdynamic.se.

ATT PLACERA I FONDER INNEBÄR EN RISK. HISTORISK AVKASTNING ÄR INGEN GARANTI FÖR FRAMTIDA AVKASTNING. DE PENGAR SOM PLACERAS I FONDER KAN BÅDE ÖKA OCH MINSKA I VÄRDE OCH DET ÄR INTE SÄKERT ATT DU FÅR TILLBAKA HELA DET INSATTA KAPITALET.

 

Riskinformation från Movestic

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

 

 

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder/värdepapper kan både öka och minska i värde, det är inte säkert att du får tillbaka ditt investerade kapital.
Av: David Jansson, Portföljförvaltare, CIO, Partner, Lynx Asset Management
Av: Despina Xanthopoulou, Director, Business Development and Sustainability, Lynx Asset Management
Fondlista
Vår fondplattform innehåller ett brett utbud av svenska och internationella fonder. Vi hållbarhetsutvärderar fonderna löpande, bland annat med fokus på klimat, miljö och mänskliga rättigheter.