Gästkrönika: Obligationer från frontier markets

Kevin Daly, förvaltare för Aberdeen Standard Investment Frontier Markets Bond Fund, berättar om andelsklassen obligationer från frontier markets och varför det kan värt inkludera den i sin portfölj.

Vad är frontier markets?

Begreppet emerging markets (utvecklingsmarknader) har existerat i fyra decennier och har utvecklats till en erkänd tillgångsklass. Investerare som har placerat i andelsklassen har under den här tiden kunnat dra nytta av en hög riskjusterad avkastning. Erkännandet av tillgångsklassen har medfört att de lokala obligationsmarknaderna kunnat attrahera internationellt kapital och därmed också utvecklas.

Med frontier markets (gränsmarknadsländer) menas de relativt sett mindre utvecklade utvecklingsländerna. I dessa länder emitteras obligationer av både företag och stater. Dessa obligationer utgör basen för andelsklassen.

Det finns ingen enhetlig definition av vilka länder som innefattas i begreppet gränsmarknadsländer när det kommer till obligationsemittering. Indexleverantörer som JPMorgan och Morgan Stanley har egna urvalskriterier vilket resulterar i att olika länder innefattas i olika index. För oss finns det ett antal indikatorer att beakta. Att ett land har låg BNP per capita är en bra utgångspunkt. Det fångar dock inte oljeproducerande länder som Angola och Gabon vilka har låg ekonomisk och social utveckling trots att de är resursrika. Investerare förknippar också gränsländer med höga politiska- och bolagsstyrningsrisker. Även här finns undantag, till exempel Pakistan där demokratin har förstärkts de senaste åren och väljare tenderar att vara mycket bättre informerade idag än tidigare.

Efter att ha analyserat efter nämnda faktorer anser vi att det finns cirka 50 länder som kan definieras som gränsmarknadsländer. Till exempel Egypten, Ukraina, Kenya, Ecuador och Sri Lanka.

Potentiella fördelarna för investerare

gränsmarksobligationer.png
Avkastning (yield) är högre för frontier markets) än för emerging markets.

Gränsmarknader erbjuder många möjligheter för investerare eftersom marknaderna har de högsta tillväxttakterna i världen. Faktorer som driver expansionen är gynnsam demografi, snabb urbanisering, växande teknik och ökad tillgång till kredit och finansiering.

Gränsmarknadsobligationer kommer troligen fortsätta ge högre förväntad avkastning än motsvarande obligationer från mer utvecklade marknader eftersom tillväxttakten i länderna de emitteras i är högre. Samtidigt är risken högre vilket delvis beror på högre politiska risk för gränsmarknader. Politiska händelser ger dock ofta upphov till irrationellt beteende, vilket informerade investerade kan dra nytta av.

Gränsmarknader erbjuder också värdefulla diversifieringsfördelar eftersom deras korrelation med obligationer emitterade i utvecklade marknader är låg. Vidare är korrelationen mellan gränsmarkandsländerna sinsemellan ofta låg vilket medför ytterlignare diversifieringsfördelar.

Risker och vikten av ESG

Att investera i gränsmarkander medför högre risk än att investera i både utvecklade marknader och traditionella tillväxtmarknader. För att framgångsrikt investera i gränsmarknader anser vi att en djup förståelse för ESG-risker (miljö-, social- och bolagsstyrning) är av stor vikt. Likaså är förståelse för politisk risk mycket viktigt eftersom länder med starkare politiska institutioner och lägre ESG-risk i genomsnitt betalar mindre för att låna. Reformer som förbättrar transparens, minskar korruption och stärker centralbankens oberoende hjälper till att locka långsiktigt kapital. Att förbättra de statliga institutionernas oberoende hjälper till att skydda internationella investerares rättigheter. Investerare bör därför övervaka förändringar i dessa faktorer för att identifiera attraktiva investeringsmöjligheter.

Aberdeen Standard Investment Frontier Markets Bond Fund

En aktivt förvaltad räntefond med fokus på froniter markets. Fonden investerar diversifierat inom gränsmarknaderna i stats- och företagsobligationer och i både i lokal- och hårdvaluta. Läs mer om fonden i fondlistan!

Fondlista

 

Investeringar innebär risker. Värdet på investeringar och avkastningen från dem, kan gå ned så väl som upp och det kan hända att en investerare får tillbaka mindre än det investerade beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Standard Life Aberdeen plc är registrerat i Skottland (SC286832) och har sitt säte på 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL, Skottland. www.standardlifeaberdeen.com.g

Av: Kevin Daly, förvaltare för Aberdeen Standard Investment Frontier Markets Bond Fund
Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.