Nyheter i fondutbudet januari 2021

Under januari utökas utbudet med nio nya fonder.

Aberdeen Standard Investments Frontier Markets Bond, 13 januari

Aberdeen Standard Investments Frontier Markets Bond är en aktivt förvaltad räntefond med fokus på gränsmarknader (frontier markets), det vill säga nästa generation av tillväxtmarknader. Fonden investerar diversifierat inom gränsmarknaderna i både stats- och företagsobligationer och både i lokal- och hårdvaluta.

Gränsmarknaderna omfattar omkring 120 länder i Asien, Mellanöstern, Afrika, Östeuropa och Latinamerika. Gränsmarknader är mindre analyserade än de mer etablerade tillväxtmarknader. Med ett långsiktigt perspektiv och med en djupgående analys av obligationen och dess utgivare har fonden som mål att skapa överavkastning. ESG är också del av processen vilket skapar långsiktigt mervärde.

Du hittar fonden i fondlistan från och med 2021-01-13.

 

Allianz Global Articifial Intelligence, 19 januari

Artificial Intelligence (AI) kan potentiellt förändra allt från affärsmodeller till hur vi lever och arbetar. Användandet av AI kan påverka vårt samhälle i så stor grad att det ibland kallas nästa industriella revolution. Målet med Allianz Global Artificial Intelligence fund är att navigera bland dessa förändringar och investera i företag som är bäst positionerade att gynnas av AI-revolutionen. Förvaltarteamet är baserat i San Francisco i hjärtat av Silicon Valley. Utöver företag verksamma inom teknologi investerar fonden också i företag inom sektorer som: reklam, jordbruk, energi, transport, finans, sjukvård, säkerhet och utbildning. AI infrastruktur såsom Big Data, Internet of things (IoT) och mobil- och molnbaserade lösningar utgör en stor del av fondens investeringar.
Du hittar fonden i fondlistan från och med 2021-01-19.

 

BGF Next Generation Technology, 19 januari

BGF Next Generation Technology är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i teknologibolag med stark tillväxt. Förvaltaren har identifierat stora investeringsteman som driver utvecklingen framåt. Fonden består av bolag med mer opportunistisk karaktär och har en diversifierad exponering mot utvalda investeringsteman. Fonden förvaltas av BlackRock.
Du hittar fonden i fondlistan från och med 2021-01-19.

 

Morgan Stanley Global Opportunity Fund, 20 januari

Fonden är en aktivt förvaltad globalfond där en koncentrerad topp tio av innehavet utgör 50 % av portföljen. Fondens investeringsunivers är MSCI All World vilket inkluderar tillväxtmarknader jämfört med MSCI World. Fonden investerar i aktier som vid köptillfället anses undervärderade, med tron på att bolaget har tillväxtmöjligheter som kommer ge hållbara konkurrensfördelar. Investeringsprocessen integrerar analys av hållbarhet med avseende på störande förändringar, finansiell styrka och ESG.
Du hittar fonden i fondlistan från och med 2021-01-20.

 

Nordic Cross Stable Return R SEK, 20 januari

Fondens investeringsmål är att uppnå maximal avkastning till låg risk genom att använda strategier med låg volatilitet. Fondens strategi är att leverera konsekvent positiv avkastning oavsett riktningen för aktie-, kredit- och räntemarknaden. Det innebär en rad olika investeringsstrategier: räntor och krediter, aktier lång/kort, events och derivat. Fördelningen mellan tillgångsklasser och investeringsstrategier sker dynamiskt och återspeglar förvaltarnas syn på marknad och risk. Detta skapar goda möjligheter att balansera både risken för ökade räntor och höga aktievärden. Fonden har ett avkastningsmål på i genomsnitt 4-5 % efter avgift per år över en tre- till femårsperiod.

Du hittar fonden i fondlistan från och med 2021-01-20.

 

Pareto ESG Global Corporate Bond, 20 januari

Pareto ESG Global Corporate Bond investerar i ränte- och räntebärande värdepapper utgivna av framför allt företag. Investeringarna förväntas ge fonden en högre risk och avkastning än traditionella räntebärande värdepapper. Fonden har ett globalt investeringsmandat, en tydlig ESG och hållbar inriktning. Fokus är på marknadsledande bolag med hög kontantavkastning och en väldiversifierad portfölj som förväntas bidra med en konkurrenskraftig avkastning. Fonden har en målavkastning på 3-5 % över STIBOR och valutasäkras till SEK.
Du hittar fonden i fondlistan från och med 2021-01-20.

 

Öhman Global Growth, 29 januari

Fonden är en aktivt förvaltad globalfond som investerar i bolag som utvecklar eller har ett högt användande av informationsteknologi och med hög förväntad tillväxt inom specifika produktområden. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Förvaltaren tar tydliga aktiva aktiepositioner och är en koncentrerad portfölj med 20 till 50 innehav.
Du hittar fonden i fondlistan från och med 2021-01-29.

 

Öhman Global Marknad Hållbar, 29 januari

Fonden är en indexnära globalfond som har målsättningen att följa utvecklingen på den globala aktiemarknaden, MSCI World. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens hållbarhetsarbete är avgörande för valet av bolag i fonden. Bred aktieportfölj och består normalt av 600 till 800 bolag fördelat på olika branscher.
Du hittar fonden i fondlistan från och med 2021-01-29.

 

Öhman Global Småbolag Hållbar, 29 januari

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond med målsättning att slå utvecklingen för små och medelstora bolag på de globala aktiemarknaderna. Fondportföljen placerar i cirka 50 till 70 bolag fördelade på olika länder och branscher. Fonden placerar i bolag som generellt sett har ett börsvärde lägre än fem miljarder amerikanska dollar.
Du hittar fonden i fondlistan från och med 2021-01-29.

Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.