En mer hållbar utveckling med gröna obligationer

Gröna obligationer kan vara en bra lösning för dig som vill spara hållbart. Men, vad är det egentligen? Erika Wranegård, ränteförvaltare på Öhman, reder ut begreppen.

Vad är en grön obligation?

En grön obligation är ett sätt för exempelvis stater eller bolag att låna upp finansiering till specifika klimat- eller samhällspositiva projekt. Den som ger ut obligationen, emittenten, följer en marknadsstandard, till exempel Green Bond Principles ramverk, som består av fyra grundpelare. Dessa handlar om vad det upplånade kapitalet används till, hur projektet utvärderas, transparens kring hantering av upplånat kapital samt rapportering av de klimatpositiva effekter obligationen har finansierat. När vi på Öhman granskar en grön obligation säkerställer vi att den uppfyller ramverket.

Varför investera i gröna obligationer?

Gröna obligationer är ett sätt att finansiera omställningen till en fossilfri ekonomi, utan att göra avkall på avkastningen. Investeringar i gröna obligationer kan med andra ord erbjuda riktad finansiering till klimatvänliga projekt till samma räntenivå som investeringar i vanliga obligationer.

Vad är målet med Öhman Grön Obligationsfond?

Målet med Öhman Grön Obligationsfond är att erbjuda investerare en möjlighet att få exponering mot ränte- och kreditmarknaden samtidigt som de möter sina krav på hållbart värdeskapande.

Vår fond skiljer sig från tidigare gröna obligationsfonder på marknaden då målsättningen är att vår gröna fond främst ska investera i gröna företagsobligationer. Investeringar i gröna företagsobligationer gör det möjligt för investerare att inom hållbara ränteplaceringar hitta ett alternativ som kan skapa högre förväntad avkastning än gröna obligationer utgivna av stat, kommun eller landsting.

Marknaden för gröna obligationer växer explosionsartat – hur ser förutsättningarna ut framöver?

Från att Världsbanken 2008 gav ut den första gröna obligationen har totalt 300 miljarder dollar emitterats med syfte att finansiera klimat- eller samhällspositiva projekt.  Vi har sett tvåsiffrig tillväxt under 2016 i både emissionsvolymer och nya emittenter av gröna företagsobligationer. Med 34,5 miljarder dollar emitterat i gröna företagsobligationer under fram till tredje kvartalet 2017 talar allt för att året blev ännu ett rekordår.