Enklare att göra hållbara fondval med Movestics Hållbarhetspoäng

Movestics hållbarhetspoäng hjälper dig navigera bland fonderna på vår plattform. Poängen räknas fram baserat på olika märkningar och hållbarhetsdata som används för fonder.

Grundkrav för att finnas på Movestics fondplattform

För att kunna väljas in till Movestics fondplattform behöver Fondbolag och fonder uppfylla ett antal grundkrav.

  • Fondbolaget ska ha signerat PRI och ha en policy för hållbara investeringar som är länkad till och integrerad i investeringsprocessen.
  • De ska exkludera kontroversiella vapen och kärnvapen från sina investeringar, samt identifiera och föra dialog med företag som de har investerat i och som visar sig ha kränkt internationella normer.
  • De ska ha en röstningspolicy och rösta på ett systematiskt sätt på bolagsstämmor.
  • Dokumentera dialogerna med, eller hur de på annat sätt påverkar, företag som de har investerat i när det gäller frågor som rör miljö, socialt ansvar och affärsetik (s.k. ESG-faktorer).
  • De behöver också ha tillräckliga resurser för att bedriva fondverksamhet i förhållande till fondföretagets storlek.

 

Hållbarhetspoäng beräknas

Alla fonder som väljs in till plattformen får sedan en hållbarhetspoäng. I fondlistan ser du stämpeln Movestic Hållbarhet tillsammans med poängen bredvid fondnamnet. Fonder som saknar data som behövs för genomlysning får ingen poäng utan N/A visas i fondlistan.

 

Märkningar och hållbarhetsdata som används i beräkningen av Movestics Hållbarhetspoäng

Portfolio Corporate Sustainability Score beräknas av Sustainalytics som är en del av Morningstar. Den visar hur väl de börsbolag som en fond har investerat i är exponerat mot risk kopplade till miljö, sociala frågor och ägarstyrning (ESG). Ett hållbarhetsvärde beräknas för varje fond som är mellan 1 och 100. Där ett lägre värde är bättre. Hållbarhetsvärdet är absolut och kan jämföras med andra fonder oavsett fondkategori.

 

Låg CO2-risk bedöms med två mått, dels att fonden ska ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp och dels att andelen innehav som har exponering mot fossila bränslen är mindre än 7 procent av fonden. Beräkningarna bygger på nyckeltal som har samlats in av Sustainalytics, ett företag inriktat på information om hållbarhet som är helägt av Morningstar.

 

Normbaserad Screening
Movestic genomlyser alla fonder i ordinarie utbud månadsvis för att identifiera innehav som bryter mot internationella normer och/eller är involverade i kontroversiella vapen, kärnvapen inkluderat. Granskningen som görs visar om en fond har placeringar i bolag som bedöms brista i att ta hänsyn till internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, korruption och arbetsrätt fastställda i bland andra FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Fonderna blir även genomlysta för att identifiera eventuell involvering i kontroversiella vapen som klustervapen, personminor, kemiska vapen, biologiska vapen och kärnvapen. Movestics samarbetspartner för granskningen är ISS ESG. 

 

EU-regelverket Sustainable Financial Disclosure Regulation (Disclosureförordningen)

Disclosureförordningen klassificerar fonder utifrån vilken hållbarhetsinriktning de har. Syftet är att det ska vara enkelt att jämföra fonder ur ett hållbarhetsperspektiv och att det ska gå att skilja på fonder som tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer i sina investeringsbeslut från de som inte gör det . En fond som har hållbara investeringar som mål klassas som Artikel 9, och en fond som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper med sina investeringar klassas som Artikel 8.

En grundförutsättning för att få märka en fond med Artikel 8 eller 9 är att investeringarna inte får orsaka betydande skada för miljö- eller sociala mål. Företagen fonden investerar i ska också följa praxis för god styrning, särskilt vad gäller relationer till arbetstagarna, löner och skatteregler.

 

Här kan du läsa mer om hållbarhetsmärkning av fonder

 

Movestics Hållbarhetsbedömning är ingen rekommendation vad gäller investering i fonder, utan syftar till att ge dig en samlad bild av fondens tillgängliga hållbarhetsinformation. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. 

Fondlista
Vår fondplattform innehåller ett brett utbud av svenska och internationella fonder. Vi hållbarhetsutvärderar fonderna löpande, bland annat med fokus på klimat, miljö och mänskliga rättigheter.
Spara i fonder
Månadsspara långsiktigt i fonder via en kapitalförsäkring. Det är enkelt att starta ditt sparande hos Movestic, det tar bara några minuter.