Gästkrönika: Varför ska man investera i jämställdhet?

Välmående bolag är ofta lönsamma bolag och nu kan du via Movestic investera i SEB Global Equal Opportunity Fund som fokuserar på bolag som ligger i framkant när det kommer till jämställdhetsarbete och mångfald.

Bolag som är duktiga på att ta hand om sin personal kan attrahera den nyckelkompetens som krävs för att driva innovation och därmed behålla sin konkurrenskraft, och frågor kring hur personalen behandlas är särskilt relevant för den generation som nu är på väg ut på arbetsmarknaden. Därför tycker vi att det är ett intressant investeringstema, både ur ett samhällsperspektiv och utifrån möjligheten till god värdeutveckling över tid.

Varför ska jag investera i SEB Global Equal Opportunity Fund?

Fonden ger dig som investerare en bred exponering mot den globala aktiemarknaden, och en möjlighet att investera i de bolag som kommit långt inom jämställdhet. För bolag som vill attrahera den yngre generationen som ska driva innovation i framtiden gäller det att hantera de här frågorna på ett bra sätt, och därför kan det vara ett gott tecken på att det är ett bra bolag att satsa på inför framtiden.

Hur investerar fonden i jämställdhet?

För att hitta de bolag som är bra på jämställdhet söker vi efter de bolag som adresserar jämställdhetsfrågan, och vågar styra bolaget därefter. Förutom att titta på hur hög representation av kvinnor det finns i styrelser och ledningsgrupper så finns det flera andra parametrar som är viktiga. För oss handlar det exempelvis om att analysera faktorer som lika ersättningar, transparens i fråga om att bolag vågar visa hur de arbetar med jämställdhet och inkludering i länder som ligger efter på jämställdhetsområdet samt karriärmöjligheter. Som ett sista steg analyserar vi bolagens lönsamhet idag och deras förutsättningar att skapa vinster på sikt.

Bolag som främjar jämställdhet

Förutom att fonden investerar i bolag som bedöms vara bättre än sina konkurrenter på att främja jämställdhet och mångfald i sina organisationer investerar fonden också i bolag som levererar tjänster eller produkter som direkt eller indirekt stödjer lika möjligheter och jämställdhet. Det finns en rad olika områden att investera i och här följer några exempel på inriktningar:

  • bolag som levererar tekniklösningar för att möjliggöra jämställdhet och lika möjligheter
  • bolag som tillhandahåller barnomsorg och på så sätt möjliggör en mer jämställd arbetsmarknad på marknader som inte har det idag
  • bolag som levererar hälso- eller utbildningstjänster som understödjer jämställdhet, eller produkter som främjar kvinnligt inflytande
  • bolag som främjar tillgång till sjukvård
  • bolag som erbjuder försäkringar för grupper som idag inte har försäkring
  • bolag som främjar digital inkludering för att skapa möjligheter till jämställdhet, det vill säga bolag som arbetar för att eliminera skillnaden i internetanvändning mellan kvinnor och män

Som exempel har fonden investerat i Adobe som valts in bland annat på grund av att det är ett av få bolag som rapporterar löneskillnader mellan könen och som tillämpar löneparitet, vilket förstärker dess engagemang för rättvis ersättning och lika möjligheter för alla. Ett annat exempel är Vodafone som arbetar för att överbrygga den ojämna fördelningen mellan män och kvinnor i utvecklingsländer när det kommer till användning av mobiltelefoner. Det här blir ofta ett problem då kvinnor därmed inte får tillgång till exempelvis det finansiella systemet eller andra viktiga funktioner. Något som vi gillar med Vodafone är också att de tagit fram specialiserade appar för att informera och stödja kvinnor i hur man bör agera i frågor som rör våld i hemmet samt hälsa och utbildning.

Fonden främjar FN:s hållbarhetsmål

För att identifiera bolag att investera i används fondbolagets egen hållbarhetsmodell baserad på hållbarhetskriterier. Fokus är bolag som bidrar till uppfyllande av FN:s hållbarhetsmål nr 5 (jämställdhet), nr 3 (god hälsa och välbefinnande), nr 4 (god utbildning för alla) och nr 10 (minskad ojämlikhet). Fonden är en mörkgrön fond, även kallad Artikel 9 i EU:s hållbarhetsklassificering SFDR, och har därmed hållbara investeringar som mål.

Globala mål som SEB Global Equal Opportunity Fund bidrar till

  • God hälsa och välbefinnande
  • God utbildning för alla
  • Jämställdhet
  • Minskad ojämlikhet

Du hittar SEB Global Equal Opportunity Fund i fondlistan

 

Av: Tom Santamaria Olsson och Mirella Zetoun,

Förvaltare av SEB Global Equal Opportunity Fund

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

Av: Mirella Zetoun, förvaltare SEB Fonder
Av: Tom Santamaria Olsson, förvaltare SEB Fonder
Fondlista
Vår fondplattform innehåller ett brett utbud av svenska och internationella fonder. Vi hållbarhetsutvärderar fonderna löpande, bland annat med fokus på klimat, miljö och mänskliga rättigheter.