Gästkrönika - Damien Kohler: ”Krydda portföljen med europeiska småbolag”

I månadens gästkrönika berättar Damien Kohler från BNP Paribas Asset Management och förvaltare av Movestic Europa Småbolag, om varför Europeiska småbolag är ett tillgångsslag värt att titta närmare på.

Europeiska småbolag är ett tillgångsslag som beter sig något annorlunda jämfört med europeiska storbolag. Med egenskaper som bland annat erbjuder en atypisk och solid tillväxtprofil finns det goda möjligheter att detta tillgångsslag kan ge dig som investerare extra krydda i portföljen.

Europeiska småbolag slår ofta de stora europeiska indexen

Europeiska småbolagsindex överträffar regelbundet storbolagsindex nästan oavsett vilket konjunktursläge som råder på marknaden. Under perioden slutet av 2000 till slutet av 2018 ökade MSCI Europe Small Cap Index med 254 procent jämfört med MSCI Europe Large Cap Index som ökade med 46 procent (utdelning återinvesteras). Detta har lett till en årlig överavkastning om 5,5 procent under perioden. Självklart kan den lägre likviditeten som kännetecknar småbolag orsaka mer volatilitet från en tid till annan, men på lång sikt bör den betydande överavkastningen mer än väl kompensera för den högre volatilliteten.

Fördelar med europeiska småbolag

Egenskaperna inom tillgångsklassen är huvudsakligen relaterade till de underliggande företagens specifika egenskaper. För det första levererar ofta europeiska småbolag en attraktiv tillväxt som fungerar som ett naturligt bränsle till ett ökat aktievärde. För det andra är dessa bolags företagskulturer ofta väl förankrade i verksamheten, vilket bidrar till mer dynamiska och innovativa miljöer som genererar starka affärsmodeller. Vidare brukar vanligtvis engagemanget från småbolagens chefer vara något högre eftersom många väljer att placera eget kapital i företaget. Ytterligare en viktig aspekt som utmärker småbolag är att företagen ofta befinner sig på nischade marknader. Vilket innebär att bolagens affär och tillväxtpotential blir mindre beroende av deras branschgrupp och/eller av den rådande konjunkturen. Sist men inte minst kan investerare i småbolag även gynnas positivt av att dessa typer av bolag ofta är attraktiva uppköpskandidater när stora företag vill expandera.

Trenderna vi ser på marknaden idag är att denna tillgångsklass får mer och mer uppmärksamhet från investerare som nu är mer bekanta med egenskaperna inom marknadssegmentet och som är angelägna av att dra nytta av alla dess fördelar.

Varför ska man investera i Movestic Europeiska Småbolag?

Med mer än 6 miljarder euro i förvaltat kapital inom detta tillgångsslag, är vi på BNP Paribas Asset Management en aktörerna med mycket hög kunskap inom området. Vi väljer aktier som vi tror på och håller oss till strukturella förvaltningsprinciper. Det har gjort det möjligt för oss att leverera bra resultat i förvaltningen av europeiska små- och medelstora bolag i över 10 år. Dessutom har en av våra främsta styrkor historiskt sett varit att regelbundet bevara kapital under nedgångar på marknaderna.

Så hittar vi våra bolag
Vårt tillvägagångssätt är baserat på ”tillväxt till rimligt pris” (GARP-modellen), men vår modell tar även hänsyn till fler egenskaper. Med en integrerad och oberoende fundamental analysprocess väljer vi företag som kan öka sina intäkter och generera betydande positivt kassaflöde. Vi tror även att utdelningstillväxten bidrar till att lyfta bolagens resultat. Vi föredrar att hålla oss borta från konjunkturkänsliga företag som har en hög finansiell hävstång och väljer systematiskt bort företag som inte uppfyller våra hållbarhetskriterier inom ESG (Environmental, Social and Governance).

Det europeiska universumet av småbolag vi utgår ifrån är förvisso stort och innehåller per mars månad 2019 cirka 1000 bolag i MSCI Europe Small Cap Index. För att skilja de mest lovande småbolagen från den stora mängden av investeringskandidater använder vi oss av särskilda kriterier. Ett viktigt krav är bland annat bolagens likviditet, eftersom det är en kritisk fråga för europeiska småbolag. Efter att vi sållat bort bolag som inte når upp till våra krav väljer vi in bolagen som uppnår våra övriga kriterier genom att bland annat påvisa en hållbar ekonomisk affärsmodell, kvalité på tillväxten, engagemang inom ESG-frågor, positiva kassaflödesprognoser, styrka i balansräkningen och slutligen hur värderingen står sig mot vårt riktpris i vår portfölj.

Några exempel på bolag som vi tror på och som alla, på sitt sätt och i sin bransch, utmärker sig med ovan nämnda egenskaper är till exempel:

  • brittiska liv- och pensionskonsolideringsbolaget Phoenix Group Holdings
  • svenska kontanthanteringsföretaget Loomis
  • brittiska hemservicebolaget HomeServe
  • tyska fastighetsbolaget LEG Immobilien

Tycker du detta låter intressant? I så fall hälsar vi dig varmt välkommen som investerare hos oss och vill på förhand tacka för ditt förtroende!

Författare:

Damien Kohler från BNP Paribas Asset Management och förvaltare av Movestic Europa Småbolag.

VIKTIG INFORMATION. Detta är ett marknadsföringsmaterial av Alfred Berg Kapitalförvaltning AB och skall inte ses som en investeringsrekommendation eller ett investeringsråd. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.