Våra vanligaste frågor om livförsäkring

Om Movestics Livförsäkring

Livförsäkringen gäller dygnet runt över hela världen. Du kan behålla försäkringen fram till du fyller 90 år.

Försäkringen gäller inte vid dödsfall på grund av självmord under de fösta 12 månaderna efter att försäkringen tecknats. Inte heller dödsfall som sker på grund av krig, terrorism, atomkärnprocess, force majeure eller vid särskilt riskfyllda aktiviteter. Du hittar mer information i försäkringens villkor.

Ja, den gäller över hela världen.  Tänk på att om du ska bosätta dig utomlands behöver du meddela oss.

Försäkringen gäller inte vid dödsfall på grund av självmord under de fösta 12 månaderna efter att försäkringen tecknats. Inte heller dödsfall som sker på grund av krig, terrorism, atomkärnprocess, force majeure eller vid särskilt riskfyllda aktiviteter.

Ja, försäkringen tecknas på det hälsotillstånd som du anger när du ansöker om livförsäkringen. Försäkringens skydd kan dock ändras om du undanhållit eller inte angett en sjukdom som du vid tecknandet kände till.

Absolut! Kontakta oss så hjälper vi dig. Vill du öka beloppet behöver du dock göra en ny hälsodeklaration.

Om det otänkbara skulle hända dig får vi information om detta genom att folkbokföringen uppdateras. Vi kontaktar då dina anhöriga eller de förmånstagare du angett. Därefter betalas pengarna ut till försäkringens förmånstagare.

Om olika livförsäkringar

Livförsäkring och bolåneskydd är två försäkringar som kan tecknas som ett skydd för dina nära och kära.

En livförsäkring ger ekonomisk trygghet till dina nära och kära om du skulle avlida. Skyddet är inte knutet till något lån utan kan användas fritt av förmånstagaren.

Bolåneskydd är en försäkring som tecknas för bolån och hjälper dina nära och kära att klara boendesituationen om du skulle gå bort. Försäkringen är knuten till bolånet och ersättningssumman minskar i samma omfattning som lånet minskar vid eventuell amortering.

En tjänstegrupplivförsäkring lämnar lägre ersättning (max sex prisbasbelopp). Beloppet minskar i storlek från att du fyller 55 år, men har du barn under 20 år när du avlider kan beloppet bli högre.

Beroende på din och din familjs ekonomiska situation så kan du behöva komplettera din tjänstegrupplivförsäkring genom att teckna en privat livförsäkring.

Skyddet är detsamma, det vill säga att ett engångsbelopp betalas ut till dina nära och kära om du avlider. Grupplivförsäkringar och individuella livförsäkringar kan ha begränsningar för vissa händelser som leder till ett dödsfall. Därför är det viktigt att du läser igenom förköpsinformationen om vilka begränsningar försäkringen har innan du tecknar den.

Om att teckna livförsäkring

Många tecknar en livförsäkring i samband med att man bildar familj eller köper ett hus för att ge familjen ekonomisk trygghet om man avlider.

Har du barn från tidigare förhållande, särkullbarn, har de rätt att kräva sin laglott om du avlider. Om du har tecknat en livförsäkring kan den ge din efterlevande partner ett bra skydd och möjlighet att till exempel bo kvar i huset.

Det beror på vilken typ av försäkring du har. Om du tecknar en individuell livförsäkring hos oss kan du fritt välja försäkringsbelopp utifrån ditt behov. Om du omfattas av en försäkring via en grupp eller din arbetsgivare kan försäkringsbeloppen vara fasta.

Nej, eftersom barn inte har bolån eller försörjningsplikt har de inte behov av en livförsäkring. Grupplivförsäkringar innehåller ofta ett barnskydd, som betalar ut ett engångsbelopp till barnets dödsbo för begravningskostnader i samband med ett barns dödsfall.

Det kan däremot vara en god idé att skaffa en barnförsäkring till ditt barn, för att öka skyddet om olyckan skulle vara framme.

Ja, du kan teckna flera livförsäkringar. Du kan både ha en grupplivförsäkring via ditt arbete eller en organisation du är medlem i och ha en privat livförsäkring. Du kan också teckna flera privata livförsäkringar. Då gör vi dock en kontroll av din ekonomiska situation för att garantera att du hamnar på rätt ersättningsnivå.

Det beror på din familjesituation. I en grupplivförsäkring är ofta försäkringsbeloppet förhållandevis lågt om du till exempel har bolån. I en privat livförsäkring kan du anpassa beloppet utifrån din och din familjs behov.

En hälsodeklaration innehåller frågor om ditt hälsotillstånd. Till exempel om du röker, din längd och vikt samt om du varit sjuk eller besökt läkare eller sjukvård de senaste fem åren. Den innehåller också frågor om du äter någon medicin och om du misstänker att du har en sjukdom som du ännu inte sökt hjälp för.

Var så noggrann som möjligt när du fyller i en hälsodeklaration. Tänk på att när du skriver under den försäkrar du att du lämnat korrekta och fullständiga uppgifter.

Din hälsa är grunden i din livförsäkring. För att vi ska kunna erbjuda dig en försäkring på rätt nivå behöver vi din hjälp med att förstå och bedöma ditt hälsotillstånd. Det görs enklast genom att du svarar på några frågor. Om vi skulle behöva kompletterande uppgifter hör vi av oss till dig. Ibland kan vi behöva en fullmakt för att kunna ta del av läkarutlåtanden och journalanteckningar. All information du delar med oss behandlas konfidentiellt.

Är du över 65 år kan du inte teckna en livförsäkring hos Movestic. Åldersbegränsningen av livförsäkring sätts individuellt av varje försäkringsbolag. Du kan få avslag om ditt hälsotillstånd bedöms innebära för hög risk.

Det kan finnas flera anledningar till ett avslag. Till exempel kan risken att försäkra dig beräknas vara för hög. Det kan även bero på att du inte är utredd eller håller på att utredas för besvär eller sjukdom och då kan vi inte göra en bedömning av ditt hälsoläge.

När du ansöker om en livförsäkring tecknas den antingen direkt och börjar därmed gälla med en gång eller går din ansökan till riskbedömning. Då tittar vi på din hälsodeklaration återkommer sedan med ett besked om och till vilket pris du kan teckna din försäkring. Den gäller först efter att du godkänt beskedet och tecknat.

När du ansöker om en försäkring gör försäkringsbolaget en riskbedömning grundad på de uppgifter du lämnat i ansökan och det medicinska underlag som de vid behov hämtar in. Vilken riskbedömning som görs beror på vilken typ av försäkring det gäller. Ibland kan det räcka att intyga att man är ”fullt arbetsför” men för andra försäkringar behöver man fylla i en hälsodeklaration eller gå till en läkare för ett läkarutlåtande.

Försäkring är i grunden ett sätt att fördela ekonomiska risker. Många människor går ihop och betalar en viss summa till ett försäkringsbolag för att den som drabbas av en specifik händelse, till exempel ett olycksfall eller sjukskrivning, ska få ekonomisk ersättning. Summan som betalas in till försäkringsbolaget, riskpremien, täcker ersättningen till de som drabbas.  Om stora grupper går ihop, i en så kallad gruppförsäkring, brukar risken räknas som lägre och premien blir då också lägre. När enskilda personer tecknar en försäkring räknas risken ibland som högre och då kan premien bli högre.

Försäkringsbolaget beräknar riskpremien utifrån antagandet att de som omfattas av försäkringen har en ”normal risk” att drabbas av den eller de händelser som försäkringen täcker. När en ny person ansöker om försäkring behöver försäkringsbolaget bedöma om den personen också har normal risk att drabbas av en skada, eller om risken är förhöjd.

Om risken för försäkringsfall bedöms vara högre än normalt kan det medföra att man får betala en högre premie, eller att försäkringen får ett förbehåll, en särskild undantagsklausul som innebär att försäkringen inte lämnar ersättning för ett visst, specificerat, hälsobesvär. Om risken bedöms vara alltför hög kan man ibland nekas att teckna försäkring. Försäkringsbolag måste alltid göra en individuell bedömning och ha sakliga skäl att neka någon att teckna försäkring, så kallad kontraheringsplikt.

Ersättningen från en tjänstegrupplivförsäkring minskar med ålder. Om du har någon av våra andra livförsäkringar minskar inte ersättningen när du blir äldre.

Nej, försäkringsbeloppet betalas ut som ett engångsbelopp och är helt skattefritt.

Den som får pengarna när du avlider kallas förmånstagare. Vem eller vilka som är förmånstagare varierar beroende på vilken typ av livförsäkring du har. Ofta är det i första hand din partner och i andra hand dina barn som får ersättningen. I vissa livförsäkringar kan du välja helt fritt vem som ska få pengarna genom att fylla i och skicka in ett särskilt förmånstagarförordnande till oss. Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller för din livförsäkring. Kontakta oss vid frågor!

Kontakt
Undrar du något?
Funderar du över något du läst på denna sida är du varmt välkommen att kontakta oss.
En bild på tecknade dokument med Movesticlogga samt en penna
Förköpsinformation och villkor
Här hittar du förköpsinformation och villkor för vår livförsäkring.
Vem får pengarna?
Pengarna betalas i första hand ut till dina anhöriga. Vill du att försäkringen betalas ut till någon annan kan du ändra det genom att skriva och skicka in ett förmånstagarförordnande.
Trygghet för dina kära
Om det otänkbara skulle hända dig ger livförsäkringen trygghet till dina kära.
Om det otänkbara sker
Att tänka på det otänkbara kan vara oroande. Men genom att skaffa kunskap om vad som gäller och sammanställa vilka försäkringar som du själv har kan det kännas lite lättare.