Unga kvinnor ser positivt på framtiden som pensionär

När vi 2016 gjorde en rapport om unga kvinnors syn på ekonomi och pension visade det sig att de flesta var positiva inför framtiden som pensionär.

I vår rapport om unga kvinnors syn på livet, ekonomi och pensionen från 2016 svarade sex av tio unga kvinnor i åldern 20-35 att de hade en positiv känsla för det framtida livet som pensionär. Rapporten visar också att högre andel unga kvinnor tror att ekonomiska förutsättningar för framtidens kvinnliga pensionärer kommer bli bättre, jämfört med allmänheten i stort.

Inser vikten av att börja spara tidigt för ett bättre liv som pensionär

Hela sju av tio unga kvinnor förväntar sig att arbetsgivaren erbjuder pensionsförsäkring. Sex av tio unga kvinnor ser tjänstepension via arbetsgivare som det mest relevanta för att trygga pensionen.

Fyra av tio av kvinnor i ålder 25-29 tyckte det var viktigt att börja pensionsspara tidigt, i åldern 25-29. Medan knappt tre av tio av allmänheten (män och kvinnor i åldern 18-79) tyckte det var viktigt att börja sitt sparande så tidigt.

Läsa hela rapporten här.

Om rapporten
Rapporten har tagits fram av Novus på uppdrag av Movestic Liv och Pension. Rapporten består av två delar, en kvalitativ och en kvantitativ undersökning som genomfördes under april-maj 2016.

Den kvalitativa undersökningen genomfördes i två fokusgrupper online i målgruppen kvinnor 20-35 år. Vi har kompletterat med djupintervjuer för att nå fördjupad insikt, särskilt bland de som annars kan ”hämmas” av låg kunskap och lågt självförtroende i frågor som rör ekonomi. Den kvalitativa undersökningen har gjorts i Novus Sverigepanel. Totalt har 1490 intervjuer genomförts. I gruppen för allmänheten 18-79 år ingår 1048 respondenter. I boost-gruppen ”Kvinnor 20-35 år” ingår 570 respondenter. Undersökningen har genomförts under perioden 13-23 maj 2016. Resultatet har efterstratifierats. Deltagarfrekvensen för allmänheten är 61 % och för gruppen ”Kvinnor 20-35 år” 42%.

Vill du veta mer om tjänstepension? 

Vill du veta mer om eget sparande?