Tydliga vinnare och förlorare på marknaden för sparande och pension

En tredjedel av svenskarna har sitt långsiktiga sparande på sparkonto. ”Vet inte” är det vanligaste svaret på frågan ”Hur pensionssparar du?”, och endast var sjätte svensk är aktiv i sitt pensionssparande. Samtidigt är skillnaderna i sparandemönster mellan olika grupper i samhället stora.

Det framkommer i rapporten ”Sparande och Pension 2019” från Movestic Liv & Pension. Rapporten som är baserad på en undersökning utförd av Novus visar på bilden av en splittrad marknad för sparande och pension.

Låginkomsttagare, unga och kvinnor sparar oftare långsiktigt på sparkonto än andra grupper. Gemensamt för de tre grupperna är också att de i större utsträckning än genomsnittssvensken inte vet hur deras pensionskapital är placerat och de anser sig har låg kunskap om sin pension. De har sällan hjälp av någon rådgivare och är i liten utsträckning aktiva i sitt sparande.

– Man kan dela in spararna i två tydliga segment, de insatta och de som befinner sig i en form av finansiellt utanförskap, säger Linnéa Ecorcheville, vd för Movestic Liv & Pension. Det som är mest oroande är att de som har minst kapital att spara, där varje extra krona i avkastning kan göra skillnad, är de som är mest passiva och som också tar minst risk i sitt sparande, genom att till exempel spara långsiktigt på sparkonto till låg eller ingen ränta.

De grupper som i störst utsträckning anger att de känner sig trygga inför pensionen är de som är mest insatta i sitt sparande. Gemensamt för dessa grupper är också att de oftare sparar såväl långsiktigt privat som genom sitt pensionssparande i aktiefonder, och de anger i större utsträckning att de anser sig ha god kunskap om sin pension. De grupperna tar också i större utsträckning råd av pensionsrådgivare, oavsett om det är via arbetsgivaren, banken eller digitala tjänster.

– Det privata sparandet spelar en stor roll för att trygga sin egen framtid och livet som pensionär. Den här undersökningen visar att många sparar i sparformer med låg risk, vilket riskerar leda till mindre kvar att leva på som pensionär. Som bransch får vi arbeta ännu hårdare på att ta fram enkla, digitala och individanpassade sparandeprodukter och -tjänster för att öka engagemanget, säger Linnéa Ecorcheville.

 

Läs rapporten här