Endast hälften av svenskarna har en pensionsrådgivare

Endast hälften av svenskarna i arbetsför ålder får råd och hjälp med sin pension. De som inte får rådgivning upplever att de har sämre kunskap och känner större oro inför pensionen. Det visar en undersökning utförd av Novus på uppdrag av Movestic.

Nio av tio svenskar har tjänstepension, men knappt hälften, 45 procent, i åldern 20–67 år har en rådgivare i frågor som rör pension. Vanligast är rådgivning via banken, följt av arbetsgivaren, men också rådgivning via digitala tjänster och via fackförbund lyfts i studien. Avsaknaden av råd leder till lägre kunskap, mindre aktivitet och större oro inför den kommande pensionen.

Sex av tio i gruppen som inte får rådgivning vet inte hur de själva pensionssparar, i gruppen som får rådgivning vet 86 procent hur deras sparande är placerat.

– Många upplever pension, speciellt tjänstepension, som krångligt, men samtidigt märker vi att intresset ökar och allt fler vill ta kontroll över sin egen pension. Rådgivning blir då, oavsett om den sker i ett fysiskt möte eller via digitala tjänster, via fackförbund eller försäkringsförmedlare, en vattendelare för om man någonsin kommer igång med att ta ägarskap över sin egen pension, säger Linnéa Ecorcheville, vd för Movestic Liv & Pension.

Totalt anser en av fyra svenskar att de har god kunskap om sin pension och en tredjedel oroar sig för att pensionen inte kommer att räcka till, men skillnaderna är stora. I gruppen som får professionella råd anser 44 procent att de har god kunskap och 26 procent oroar sig för att pensionen inte ska räcka till. I gruppen som inte får rådgivning anser 19 procent att de har god kunskap och 43 procent oroar sig för otillräcklig pension.

Tillgången till rådgivare är delvis kopplad till inkomst, tre av fyra med en hushållsinkomst under 400 000 har inte tillgång till rådgivare, men det finns också en koppling till ålder, och till kön. Rådgivning är vanligare bland män än kvinnor. Sex av tio män och fyra av tio kvinnor har en pensionsrådgivare.

– Sammantaget finns inte rådgivning där den skulle göra mest nytta, i de grupper där utvecklingen av ett sparande verkligen gör skillnad på marginalen. Tyvärr lyfts sällan värdet av rådgivning i diskussioner och allmänna råd kring hur man ska hantera sin pension, och istället står vi inför okunskap och passivitet. De flesta, 87 procent, av de som inte får rådgivning är inte heller aktiva i sitt pensionssparande. Förhoppningsvis kan vi nu demokratisera rådgivningen och nå ut till fler genom effektivisering via digitala tjänster som kompletterar den fysiska rådgivningen, säger Linnéa Ecorcheville.

Undersökningen är gjord på 1064 svenskar i åldern 20–67 år. 37 procent svarade att de inte har en rådgivare och 18 procent att de inte vet om de har en rådgivare.