Investera i framtiden istället för dåtiden

Fondförvaltaren VanEck, som förvaltar Movestic Globala Tillväxtmarknader, är specialister på både aktiva och passiva fonder. Men när det kommer till tillväxtmarknader menar VanEck att aktiv förvaltning lämpar sig bäst.

I en färsk analys av VanEcks portföljförvaltare David Semple går han igenom bakgrunden till varför han menar att aktiv förvaltning lämpar sig bättre på tillväxtmarknader än passiv. The Case for Active Management in Emerging Markets (pdf på engelska) av David Semple, Portfolio Manager, Emerging Markets Equity, VanEck. Nedan följer en översatt och sammanfattad bearbetning av texten.

Den återkommande frågan om aktiv vs. passiv

Under 2016 presterade MSCI:s tillväxtmarknadsindex generellt högre avkastning än vad aktiva förvaltare lyckades med vilket väckte den återkommande frågan – är passiv förvaltning bättre än aktiv förvaltning?

Under 2016 var det bolagen med högst börsvärde som gick bäst på tillväxtmarknaderna vilket gjorde det svårt för aktiva förvaltare att överträffa index. Fenomenet visar indexfondernas ’självuppfyllande profetia’, det vill säga, de går bra så länge pengarna flödar in i indexfonderna och gör så att de bolag som redan har högst börsvärde och väger tyngst i index får ett ännu högre värde. Det tenderar att dra till sig ännu mer pengar som fortsätter att driva upp bolagen med högst marknadsvärde. Samtidigt ökar risken i den mån att värderingen utgår ifrån tillväxtmarknadernas historiska prestationer snarare än utifrån bolagens framtida möjligheter och risker. Det kan därför vara ett stort misstag att förlita sig på den strategin i ett så pass dynamiskt tillgångsslag som tillväxtmarknadsaktier.

VanEck menar att den aktiva förvaltningsstilen har ett antal stora fördelar i jämförelse med den passiva:

• Aktiva investeringsbeslut utgår ifrån bolagens framtida potential till skillnad mot exempelvis MSCI tillväxtmarknadsindex vars sammansättning typiskt fokuserar på bolag som presterat väl historiskt.

• Portföljförvaltarna kan investera i de mest attraktiva möjligheterna och samtidigt undvika ineffektiva och cykliska bolag.

• Investeringsuniverset, det vill säga det totala antalet bolag som den aktiva förvaltaren kan välja bland, kan innehålla aktier av alla kapitaliseringsstorlekar. Portföljförvaltaren kan undvika att investera i en alltför stor andel storbolag som i högre utsträckning tenderar att påverkas av globala händelser.

• Den aktiva förvaltaren har möjlighet att investera i bolag som annars inte omfattas av indexet på grund av strikta likviditetsregler.

Eftersom investerare ofta utvärderar exponeringen på tillväxtmarknaderna som en del av en omfattande tillgångsfördelningsmix, bör de ställa sig frågan: Har jag en effektiv tillgång till de bästa möjligheterna på tillväxtmarknaderna? Med effektiv menas till en acceptabelt långsiktig kostnad och med acceptabel riskjusterad avkastning. Och med bästa möjligheter menas bolag med fundamentalt sunda affärsmodeller som båda anpassas till de strukturella svängarna i tillväxtmarknaderna och mindre korrelerade med resten av världen. Återigen, VanEcks slutsats är att aktiv förvaltning är det bästa sättet att på ett effektivt sätt uppnå de bästa möjligheterna.

Det grundläggande problemet med passiva investeringar är sammanfattningsvis att MSCI tillväxtmarknadsindex inte återspeglar investeringsuniversets möjligheter tillräckligt väl. Det domineras av stora företag, varav många är statligt ägda och i konjunkturbranscher som råvaror eller i sektorer med låg tillväxt. Många av dessa företag blev inte stora tack vare sin överlägsna kompetens, utan snarare på grund av att de systematiskt gynnats av egna regeringar genom tillgång till billigt kapital och råmaterial samt annan förmånsbehandling. MSCI-indexet är dessutom begränsat av likviditetskrav och det underrepresenterar företag som antingen handlas mindre eller ligger i mindre marknadskapitalområden och de framväxande sektorer, där den strukturella tillväxten för närvarande är starkast.

Marknadsviktade index som spårar tillväxtmarknader tenderar att vara bakåtriktade, påverkade av företag som lyckats tidigare, utan hänsyn till framtida tillväxtpotential eller risker. Även om index kan vara mer lämpliga i mogna och diversifierade ekonomier ter det sig som om de inte är lämpliga för tillväxtmarknader. Eftersom tillväxtmarknaderna är olika och utvecklas i en mycket snabbare takt tenderar passiva investeringsprodukter att ha strukturella nackdelar jämfört med aktiva mandat som har möjlighet att snabbt byta exponeringar till sektorer och länder med den bästa riskjusterade tillväxtpotentialen.

Undersöker man de tio största innehaven i MSCI tillväxtmarknadsindex över tid ser man en stor dynamik. År 1997 dominerade transport- och energibolag från Latinamerika och Ryssland de tio största bolagen. Vid sekelskiftet hade många framväxande länder utvecklats till en ny fas av finansiell reform, teknisk utveckling och massiv infrastrukturbyggnad, som naturligtvis ändrade indexets sammansättning. År 2008 inkluderade topp tio-listan företag som China Mobile, Petrobras, Samsung, Vale och Taiwan Semiconductor. Sedan finanskrisen 2008 har de främsta drivkrafterna för ekonomisk tillväxt skiftat från infrastrukturutveckling, som gynnade bolag med fasta tillgångar till inhemsk konsumtion, vilket gynnar konsumentelektronikstillverkare, internet och internetrelaterade teknikföretag och bland annat banker. Topp tio listan-ändras därefter.

När utvecklingen på tillväxtmarknader fortsätter, är det värt att ställa frågan hur indexet kommer att se ut de närmaste fem åren. VanEck tror att dagens tillväxtmarknader kommer att skilja sig från morgondagens. De ser redan betydande förändringar i bransch- och sektorsammansättningar. Kommer Kina att dominera indexet fem år från idag eller kommer Brasilien att lyfta? Kommer Sydkorea och Taiwan att ändra status från tillväxtmarknader till utvecklade? Vilket mindre bolag kommer att bli det nästa framgångsrika internetbolaget som Tencent? Det här är några av de frågor VanEck funderar kring när de blickar framåt kring tillväxtmarknadernas utveckling.

Det är svårt att förena begreppen passiv och tillväxt, eftersom essensen av den första blomstrar på stabiliteten av status quo, medan den senare är en symbol för dynamik och uppåtgående framsteg. Denna tes stämmer väl när det gäller tillväxtmarknadsaktier i och med att aktivt förvaltade portföljer överträffat indexprodukter under de senaste 20 åren – både sett utifrån absolut och riskjusterad nivå. Sammanfattningsvis anser VanEck att aktiv förvaltning är det bästa sättet att investera i breda tillväxtmarknader. Vi uppmanar investerare att prata med sina finansiella rådgivare om hur en aktiv strategi kan vara det rätta valet för tillväxtmarknaderna i en övergripande portfölj. 

Ovanstående text är översatt och bearbetad av Michael Metzler, Kommunikationsansvarig, Movestic Investments. 

Författare:
David Sample, Portföljförvaltare, Emerging Markets Equity, på det amerikanska fondbolaget VanEck. Översatt av Michael Meltzer, Kommunikationsansvarig på Movestic Investments.