Spara med lagom risk

Movestic Avancera gör det möjligt för sparare med försäkring hos Movestic Liv & Pension att både följa med marknaden i uppgång och samtidigt ha skydd i nedgång.
Om Movestic Avancera
Tillhör du den tredjedel av svenskarna som inte gärna tar någon risk i sitt sparande? Sparar du långsiktigt på sparkonto, trots att du vet att aktier egentligen ger bättre avkastning på lång sikt? I så fall kan Movestic Avancera vara ett alternativ för dig!

Med Movestic Avancera får du ett skyddat sparande och möjlighet att se ditt kapital växa. Det passar dig som till exempel vill starta ett långsiktigt sparande för ditt barn, säkert förvalta överskott från kassaplaceringar eller vill ha trygghet vid pension. Ditt sparande får möjlighet att växa, samtidigt finns ett skydd av kapitalet och en begränsing av hur mycket kapitalet kan sjunka i värde.

För att komma igång med ett sparande med Movestic Avancera behöver du ha din tjänstepension eller en kapitalförsäkring hos oss. Kontakta din förmedlare eller vår kundtjänst för att få hjälp med att komma igång!

Ring oss

Movestic Avancera
Fonderna finns med två skyddsnivåer
Beroende på vilken skyddsnivå du väljer kan fondens kurs inte sjunka mer än 25 respektive 15 procent från den högsta kurs fonden har haft.

Movestic Avancera är i grunden en fond med en global exponering i olika tillgångar. Fonden är paketerad tillsammans med en säljoption vilket innebär att värdeuppgången i fonden löpande säkras. Movestic Avancera är framtagen tillsamman med Morgan Stanley som också är motpart i optionen. Det unika med Movestic Avancera är att skyddet stiger när fondens kurs stiger till en ny högsta nivå. Skyddsnivån har inget tak och kan i en uppåtgående marknad efter en tid vara högre än det insatta kapitalet.

Läs produktbladet

Därför Movestic Avancera

Skyddar kapitalet i nedgång

Movestic Avancera finns med två skyddsnivåer. Beroende på vilken skyddsnivå du väljer kan fondens kurs inte sjunka mer än 25 respektive 15 procent från den högsta kurs fonden har haft.

Säkrar vinsten i marknadsuppgång

Skyddet stiger när fondens kurs stiger till en ny högsta nivå. Skyddsnivån har inget tak och kan i en uppåtgående marknad efter en tid vara högre än det insatta kapitalet.

Ett långsiktigt och tryggt sparande

Movestic Avancera passar dig som till exempel vill starta ett långsiktigt sparande för ditt barn, säkert förvalta överskott från kassaplaceringar eller vill ha trygghet vid pension.

Information om Movestic Avancera

För att komma igång med ett sparande med Movestic Avancera behöver du ha din tjänstepension eller en kapitalförsäkring hos oss. Kontakta din förmedlare eller vår kundtjänst för att få hjälp med att komma igång!

Du hittar Movestic Avancera i vår fondlista

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Marknadsrisk: värdet på investeringsinstrument varierar dagligen och baseras på många faktorer såsom allmänna, ekonomiska, branschspecifika eller företagsspecifika nyheter. Värdet på din investering kan falla såväl som stiga och du kan få tillbaka mindre än du ursprungligen investerade.

Likviditetsrisk: låg likviditet kan göra det svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett investeringsintrument i rimlig tid, och priset kan bli lägre eller högre än väntat. Detta kan innebära att handeln i fonden tillfälligt stoppas och påverka din möjlighet att öka eller minska ditt innehav.

Motpartsrisk: uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot delfonden, till exempel genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse. Eftersom Morgan Stanley och/eller bolag kopplade till Morgan Stanley agerar som motpart till fonden är det möjligt att skyddsnivån, som uppnås via derivat, inte kan säkras i händelse av att Morgan Stanley och/eller bolag kopplade till Morgan Stanley hamnar på obestånd.

Valutarisk: delfonden kan inneha en del av sina placeringar i andra valutor än delfondens referensvaluta. Delfondens värde kan därför stiga och falla på grund av valutafluktuationer.

Operativ risk: risk för förlust på grund av till exempel systemfel, mänskliga fel eller externa händelser. Vilket kan påverka din möjlighet att öka eller minska ditt innehav.

Eftersom fonden köper tillgångar som ger skydd på en stillastående eller stigande marknad, kommer fondens resultat att vara sämre än för en oskyddad fond som följer en liknande investeringsstrategi som inte köper skydd. Detta beror på att på en stillastående eller stigande marknad kommer kostnaden för skydd att ha en negativ inverkan.

Då Morgan Stanley och/eller dess närstående företag agerar som motpart till fonden kan dessutom kapitalskyddet som uppnåtts genom derivatinstrumenten komma att utebli om Morgan Stanley och/eller dess närstående företag hamnar på obestånd.

”Movestic Avancera är inte sponsrade, rekommenderade, sålda eller marknadsförda av Morgan Stanley & Co. International plc (”Morgan Stanley”). Varumärkena, näringskännetecknen eller de registrerade varumärkena som tillhör Morgan Stanley utgör Morgan Stanleys egendom. Morgan Stanley: (i) lämnar inte någon utfästelse eller garanti, uttryckligen eller underförstått, till ägarna av Movestic Avancera eller någon medlem av allmänheten angående lämpligheten i att investera i Movestic Avancera, (ii) har inte någon skyldighet att ta behoven hos Movestic Livförsäkring AB eller ägarna av Movestic Avancera i beaktande, (iii) är inte ansvarig för och har inte deltagit i fastställandet av tidpunkten för, priserna till vilka eller kvantiteterna av Movestic Avancera ska emitteras eller i fastställandet av eller beräkningen av den ekvation enligt vilken Movestic Avancera kan konverteras, om tillämpligt, till kontanta medel, och har inte heller (iv) någon skyldighet eller ersättningsansvar i samband med administrationen, hanteringen, marknadsföringen, försäljningen eller handeln med Movestic Avancera.”

Fondskola

Lär dig mer om fonder
Att spara i fonder är en mycket vanlig sparform i Sverige. Det är framför allt ett bra alternativ om du ska spara till pensionen. Lär dig mer om hur det fungerar!