Fler nyheter i fondutbudet juni 2020

Vi utökar fondutbudet med fonderna Alfred Berg Nordic Small Cap ESG, Nordic Cross Credit Edge och Nordic Cross Total Return Bond.

Alfred Berg Nordic Small Cap ESG

Är en aktivt förvaltad aktieportfölj med cirka 100 innehav som investerar på den nordiska småbolagsmarknaden. Fonden fokuserar på GARP (Growth at reasonable price) med fokus på bolagens intjäningstillväxt de närmaste tre åren. Processen bygger på diversifierad portfölj en systematisk screeningsprocess och en fundamental analys samt ett integrerat hållbarhetsarbete. Fonden förvaltas av Alfred Berg Norge. Fonden ersätter BNP Paribas Nordic Small Cap under vecka 25.

Du hittar fonden i vår fondlista från och med 2020-06-17.

 

Nordic Cross Credit Edge

Nordic Cross Credit Edge är en alternativ räntefond med ett europeiskt investeringsfokus med tyngdpunkt på Norden. Fondens mål är att ge högre avkastning än traditionella räntefonder. Förvaltarna kombinerar en kvantitativ strategi med fundamental kreditanalys. Kreditexponeringen i fondens kvantitativa del är volatilitetstyrd och begränsar kreditrisken vid turbulenta marknadsrörsler, samtidigt som kreditexponeringen i strategin ökar vid mindre marknadsturbulens. Fonden använder sig av både derivat och cash-obligationer mot kreditmarknaden och eftersom fonden är en alternativ räntefond får den från tid till annan ha en hög kassanivå. Detta ger både ett skydd, men möjliggör även opportunistiska investeringar. Fondens avkastningsambition är att skapa en avkastning över sex procent under en period på tre till fem år.

Du hittar fonden i vår fondlista från och med 2020-06-15.

 

Nordic Cross Total Return Bond Fund

Nordic Cross Total Return Bond Fund är en räntefond med nordiskt fokus vars målsättning är att skapa stabil avkastning oberoende av utvecklingen på räntemarknaden. Förvaltarna fokuserar på fundamental kretianalys och söker bästa möjliga avkastning i samtliga räntebärande instrument utan att vara bundna till något jämförelseindex eller löptidskategori. Fondens avkastningsambition är att i nuvarande marknadsklimat skapa en avkastning på tre procent över Stibor med en standardavvikelse på 0,5–2 procent.

Du hittar fonden i vår fondlista från och med 2020-06-15.

Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.