Tydlighet varar längst

För investerare kan det vara svårt att veta hur en fond är hållbar. Jag, Marcus Björksten förvaltare för Fondita Sustainable Europe, arbetar därför aktivt med att vara extra tydlig med hur fonden Fondita Sustainable Europe är hållbar.

GÄSTKRÖNIKA

Enligt min mening kan man i dagsläget dela in hållbara bolag i två kategorier:

  • Bolag vars produkter har en positiv inverkan på hållbarhet, primärt relaterat till miljö men även sociala frågor
  • Bolag som agerar på ett hållbart sätt, det vill säga minimerar sina utsläpp, behandlar sina anställda väl och bär sitt sociala ansvar oberoende av vad det producerar

Kategorierna utesluter inte varandra på något sätt. Jag anser att det optimala är att hitta de bolag som passar in i båda kategorierna. Givetvis är båda korrekta och mycket väl motiverade på sitt sätt. Det som kanske i dagsläget blir otydligt för investerare är enligt vilken kategori respektive fond gör sina bolagsval. Redan under nästa år kommer det att ställas hårdare krav på fondbolag beträffande varför en specifik fond är hållbar och varför den inte är det. Syftet är givetvis att man inte ska kunna kalla en fond hållbar utan att det är väl motiverat och dokumenterat. Allt detta är bra ur slutinvesterares synvinkel eftersom allt borde bli tydligare och det blir lättare att jämföra olika fonder. 

Om Fondita Sustainable Europe

I förvaltningen av fonden Fondita Sustainable Europe lägger jag större vikt på att det som bolaget producerar är en del av lösningen på de miljöutmaningar vi står inför. Orsaken är enkel, producerar bolaget något som är en del av lösningen kommer efterfrågan att vara stor på denna produkt eller tjänst. Fondita Sustainable Europe har en tydlig strategi att placera i bolag som har en produkt eller tjänst som möjliggör en värld med lägre CO2 nivåer och effektivare användning av naturresurser.

Det har blivit vanligt att fonder som fokuserar på hållbarhet anger ett eller flera av FN:s hållbarhetsmål som innehaven är i linje med. Här kommer frågeställning om det är det bolagens produkter och/eller tjänster som är i linje med FN:s hållbarhetsmål eller är det bolagets agerande generellt som är i linje med målen? Man måste vara tydlig med sin kategorisering. Beträffande Fondita Sustainable Europe har fyra av FN:s 17 hållbarhetsmål valts uttryckligen på basen av hur väl innehavens produkt eller tjänst kontribuerar till respektive mål:

  • Hållbar energi (mål 7)
  • Hållbara städer (mål 11)
  • Hållbar konsumtion och produktion (mål 12)
  • Bekämpa klimatförändring (mål 13)

När man investerar i fonden investerar man i bolag som i någon form erbjuder verktyg för att uppnå någon av de fyra ovannämnda målen. Målen är inte överraskande de som bäst är i linje med fondens huvudsakliga fokus, nämligen CO2 -reduktion och effektivare användning av naturresurser. Detta är givetvis ingen exakt vetenskap utan snarare en subjektiv bedömning på basen av vad bolaget producerar.

Fondita Sustainable Europe har haft ett fantastiskt 2020 och den strategi gällande hållbarhet vi valt att arbeta med har levererat bra. Fonden är den bästa fonden av 890 fonder hos Citywire de senaste 12 och 24 månaderna i kategorin europeiska aktier och fonden har därtill fem Morningstar-stjärnor. Vi har dessutom under året erhållit två viktiga miljöcertifikat, nämligen nordiska Svanen och österrikiska EU-Ecolabel. Dessa certifikat är bevis på att fonden verkligen tar hållbarhet i beaktande på ett trovärdigt sätt och ställer dessutom krav på ytterligare rapportering och transparens beträffande fonden.

Av: Marcus Björksten, Förvaltare för Fondita Sustainable Europe
Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.