Movestic på klimatforum

Movestic deltog nyligen på FN-initiativet PRI:s klimatforum som bland annat fokuserade på de utmaningar och möjligheter som investerare ställs inför kopplat till klimatfrågan.

Forumet visade tydligt att ny teknik innebär stora investeringschanser och att vi som investerare har goda möjligheter att bidra till en mer hållbar utveckling.

Världen står som bekant inför stora klimatmässiga utmaningar. 2015 godkände Sverige och världens övriga länder Parisavtalet och förband sig därmed till målet om att den globala temperaturhöjningen ska begränsas till under 2 grader. För att målet ska kunna nås krävs en snabb omställning från fossila bränslen i kombination med en mer effektiv energianvändning. Som vid alla stora förändringar kommer det att finnas vinnare, förlorare och vissa som helt tvingas att lämna spelplanen.

Movestic deltog nyligen på FN-initiativet PRI:s* klimatforum i Stockholm. Fokus för dagen var hur vi som investerare kan ställa oss till klimatfrågan och hur vi kan undvika risker kopplade till investeringar i koldioxidintensiva bolag som på sikt riskerar att bli värdelösa. Utvecklingen av tekniska lösningar för att mäta klimatrelaterade risker ökar möjligheterna för att utvärdera, jämföra och påverka i samband med investeringsplaceringar. Diskussioner fördes även om hur investeringar kan göras i förnyelsebara energikällor eller i bolag som arbetar med lösningar för att effektivisera vår energianvändning.

Antalet investeringsmöjligheter som på ett eller annat sätt fokuserar på klimatfrågan ökar. Ett alternativ är fonder som investerar i bolag som bidrar till lösningar på problemet. Ett annat är att helt enkelt inte finansiera bolag som, genom sin verksamhet, till stor del bidrar till klimatförändringen. Fossila bränslen täcker idag stora delar av världens energibehov och är en betydande källa till utsläpp av de växthusgaser som, i sin tur, bidrar till den globala uppvärmningen. Movestic ser allvaret i detta och våra egna fonder har därför nu påbörjat arbetet med att aktivt exkludera bolag som har mer än fem procent av sin omsättning från produktion av fossila bränslen. Ett tydligt exempel på hur vi som investerare kan bidra till en hållbar utveckling.

 

*PRI – Principles For Responsible Investment