Gästkrönika: Märkligt underskattade småbolag

Fortfarande är det många investerare som ser bolagen i tillväxtmarknadsekonomierna som en homogen grupp. I denna artikel förklarar Will Ballard, fondförvaltare hos Aviva Investors, varför det kan vara klokt att fokusera specifikt på tillväxtmarknadernas mindre bolag.

Kanske är det för att många investerare ser mindre bolag som mer riskfyllda jämfört med storbolag, som gör att deras exponering mot småbolag inte är större. Oavsett anledning förtjänar dessa bolag en djupare analys. Efter senaste sekelskiftet har småbolag på tillväxtmarknaderna utvecklats bättre än motsvarande storbolag, enligt Bloombergs indexavkastning* . Detta trots att perioden omfattar ekonomisk, politisk och finansiell turbulens, såsom den globala finanskrisen 2007–2008, Brexit och Donald Trumps period som USA:s president. Om småbolagen verkligen vore mer riskabla borde de ha haft sämre utveckling under perioden, eftersom investerare brukar söka sig till storbolag i oroliga tider. Vad beror då detta på?

Investerarflöden och exponering mot strukturell tillväxt förklarar den låga volatiliteten Medan storbolagen på de utvecklade marknaderna har haft betydligt lägre volatilitet än småbolagsaktierna råder det omvända på tillväxtmarknaderna.

Det finns två huvudsakliga anledningar till denna trend. För det första: investerarflödena. Med sin avgörande påverkan på den kortsiktiga volatiliteten brukar dessa flöden reflektera synen på tillväxtmarknader som ett riskabelt tillgångsslag i allmänhet. När investerarna blir mer försiktiga och minskar exponeringen mot mer riskabla tillgångar gör de undantagslöst detta genom att minska sin passiva exponering mot tillväxtmarknader. Denna passiva exponering är nästan alltid i form av aktier i storbolag på tillväxtmarknader snarare än i småbolag. Vid perioder med minskad riskbenägenhet brukar därför utflödet vara större från storbolagen än från småbolagen.

För det andra brukar ett fokus på småbolag innebära att man ställer de viktigaste drivkrafterna i tillväxtmarknadsekonomierna i centrum, till exempel ökade konsumtionsutgifter, infrastrukturinvesteringar och ökad efterfrågan på bättre vård och utbildning. Närmare 60 procent av småbolagen finns inom sektorerna industri, konsument, fastigheter och hälsovård, vilka alla gynnas av de strukturella drivkrafterna bakom den ekonomiska tillväxten på tillväxtmarknaderna. Detta kan jämförs med mindre än 30 procent av storbolagsindexet** . Småbolagen brukar därför vara mindre volatila än storbolagen på lång sikt.

Dessutom har storbolagsindexet en hög koncentration av statliga bolag inom många sektorer, exempelvis teknik, råvaror, banker och teleoperatörer – områden som är starkt påverkade av den inhemska politiken, den globala konjunkturen och den globala regulatoriska miljön snarare än av hur robust den inhemska ekonomiska tillväxten är. En underutforskad möjlighet?

När investeringar i tillväxtmarknadsaktier har ökat betydligt de senaste årtiondena har en rejäl portion av inflödet gått till passiva storbolagsinstrument medan en mycket liten del har gått till småbolag. De små portföljallokeringarna till småbolag understryker hur omedvetna många investerare är om tillväxtmarknadernas olika nyanser, särskilt med avseende på de fördelar småbolag kan medföra. En del investerare kan avskräckas av svårigheten att få tillgång till småbolag. Det stora antalet storbolagsfonder överstiger med råge antalet småbolagsportföljer.

Detta återspeglar diverse utmaningar, exempelvis den dåliga bevakningen från analytiker – närmare hälften av aktierna i branschen täcks av högst två analytiker. Och ännu mer slående är att närmare en fjärdedel av aktierna helt saknar täckning.*** Det är därför en utmaning att starta och driva framgångsrika fonder i denna sektor, med tanke på de resurser som krävs för att utforska och analysera aktier. Detta understryker emellertid bara möjligheten att öka sitt alfa för de förvaltare som har det kunnande och den storskalighet som krävs för att göra effektiva investeringar på tillväxtmarknader.

Trots den långa historiken av bättre resultat fortsätter tillväxtmarknadernas småbolag att handlas med rabatt jämfört med storbolagen****. Som redan nämnts är detta märkligt, med tanke på småbolagens fokus på de snabbt expanderande områden som driver den strukturella tillväxten. Småbolagen borde rent teoretiskt handlas till en högre, och inte en lägre, multipel. Slutsatsen är att tillväxtmarknadernas småbolag förtjänar mer uppmärksamhet från investerarna. Deras historiska goda resultat jämfört med storbolagen, den lägre volatiliteten, deras underutforskade natur och de låga värderingarna gör dem mycket attraktiva när det gäller att få tillgång till tillväxtekonomiernas överlägsna långsiktiga vinsttillväxt.

*Källa: Bloomberg samlad avkastning från MSCI EM Index jämfört med MSCI EM Small Cap Index, per den 30 november 2018

**Källa: MSCI/Facset per den 31 december 2017

***Källa: Bloomberg per den 31 december 2017

****Källa: MSCI/Bloomberg per den 30 september 2018

Författare:
Will Ballard, fondförvaltare inom tillväxtmarknadsaktier på Aviva Investors

VIKTIG INFORMATION: Om ingenting annat framgår är källan till all information Aviva Investors Global Services Limited (”Aviva Investors”) per den 13 december 2018. Om ingenting annat framgår är alla de åsikter och all den framtida avkastning som uttrycks Aviva Investors, och de har baserats på Aviva Investors interna prognoser. De bör inte betraktas som en garanti för avkastning på en investering som förvaltas av Aviva Investors, och inte heller som någon form av rådgivning. Värdet på en investering och avkastningen på den kan falla och stiga, och det är inte säkert att investerarna återfår det belopp som ursprungligen investerades. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.