Fondnyheter mars 2023

31-03-2023:

Fondbestämmelser för fonden Alfred Berg Nordic Small Cap ESG ändras den 31 mars

Förändringarna påverkar inte placeringsinriktning eller risknivå, men innebär att fonden tar bort ”ESG” ur namnet.

Fonden finns i Movestics ordinarie fondutbud.

Information från fondbolaget:

Namnändringar till följd av Sustainable Financial Disclosure Regulation (”SFDR”). Det nya namnet är Alfred Berg Nordic Small Cap. Den 18 november 2022 publicerade Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) en samrådsskrift gällande användningen av ESG- och hållbarhetsrelaterade termer i fondnamn. Esma planerar att ta fram nya riktlinjer avseende användningen av sådana termer i fondnamn, med syftet att skydda investerare mot falska påståenden om fonders hållbarhet.


I samrådsskriften föreslås att om en fond har någon ESG-relaterad term i fondnamnet, bör åtminstone 80% av fondens investeringar göras med syftet att uppfylla de miljömässiga eller sociala egenskaperna eller målen för hållbara investeringar i enlighet med de bindande delarna av investeringsstrategin (enligt vad som anges i den förhandsinformation som lämnas för
vissa fonder definierade i SFDR). Vidare föreslås att en viss minimiandel av investeringarna (50%) ska utgöra hållbara investeringar i enlighet med definitionen i artikel 2.17 SFDR. Bolaget gör bedömningen att Bolagets fonder som har ESG i namnet inte motsvarar dessa krav.

 

Fonder Ryssland

Här kan du ta del av den senaste informationen gällande fonder med exponering mot Ryssland.

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Materialet på denna sida är endast avsedd som inspiration. Det ska inte ses som placeringsråd, placeringsrekommendationer eller placeringsanalyser från Movestic. Faktablad och informationsbroschyr för fonderna finns på movestic.se.

Fondlista
Fondlista
Vårt fondutbud består av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande fondbolag.
Spara i fonder
Månadsspara långsiktigt i fonder via en kapitalförsäkring. Det är enkelt att starta ditt sparande hos Movestic, det tar bara några minuter.
Har du flyttbar pension?
Samla din pension hos Movestic och få tillgång till ett utvalt fondutbud av ledande svenska och nordiska fonder i kombination med ett urval av kvalitetsfonder från världsledande förvaltare.