Etisk och miljömässig anpassning av Movesticfonder

I maj påbörjades arbetet med att välja bort fossila bränslen, tobak, vapen och pornografi ur Movesticfonderna.

Följande fonder är nu fullt ut anpassade till de nya kraven om att utesluta bolag med mer än fem procent av sin omsättning kopplad till någon av de ovanstående sektorerna.

  • Movestic Europa
  • Movestic Sverige
  • Movestic Sverige Småbolag
  • Movestic Globala Tillväxtmarknader
  • Movestic Fastigheter
  • Movestic Healthcare
  • Movestic Korta Räntor Plus

Implementering i Movestic Global och Movestic Europa kommer att ske under första halvåret 2019. Införandet av de nya kraven har lett till att ett fåtal innehav har fått avyttras. Framöver görs investeringar med hänsyn tagen till en exkluderingslista som skapas tillsammans med ISS-Ethix. Movestic genomlyser sedan tidigare fonder under eget namn varje halvår för att identifiera innehav som bryter mot internationella normer och/eller är involverade i kontroversiella vapen.