Movestic har under april-maj fört en dialog med förvaltaren av Movestic Global angående två bolagsinnehav med kopplingar till kontroversiella vapen vilket resulterade i att innehaven har avyttrats under kontrollerade former. Movestics bedömning var att en dialog med portföljbolagen ansågs overksam samt att avyttring kunde göras utan större avkastningsmässiga konsekvenser för kunderna.

VanEck signerar UNPRI
Som ett exempel på det proaktiva hållbarhetsarbete som pågår har fondbolaget VanEck, som förvaltar Movestic Globala Tillväxtmarknader, på uppmaning av Movestic lagt stort fokus på att utveckla sitt arbete inom området och bland annat signerat FN:s hållbarhetsinitiativ UNPRI. Som ett exempel på det proaktiva hållbarhetsarbete som pågår har fondbolaget VanEck, som förvaltar Movestic Globala Tillväxtmarknader, på uppmaning av Movestic lagt stort fokus på att utveckla sitt arbete inom området och bland annat signerat FN:s hållbarhetsinitiativ UNPRI.

Årliga uppföljningssamtal med fondbolag

Årliga uppföljningssamtal utfördes med externa fondbolag. Enkäter tillsammans med uppföljningssamtal bidrar till den betygsättning av fondbolagen som publiceras i Hållbarhetssammanställningen. Årliga uppföljningssamtal med externa fondbolag genomfördes under februari och mars. Enkäter tillsammans med uppföljningssamtal bidrar till den betygsättning av fondbolagen som publiceras i Hållbarhetssammanställningen 2017.