Skydd för dina barn dygnet runt

Barn som drabbas av olycksfall har ofta ett sämre ekonomiskt skydd än vuxna. Skolan eller förskolan tillhandahåller ett visst försäkringsskydd vid olycksfall, men försäkringen gäller inte alltid på fritiden. En barnolycksfallsförsäkring från Movestic gäller för alla dygnets timmar.
  • Trygghet vid olycksfall och sjukdom
  • Krisförsäkring ingår
  • Gäller dygnet runt

Ett olycksfall kan medföra allt ifrån stora kostnader och långvarig rehabilitering till bestående besvär. En barnolycksfallsförsäkring kan ersätta kostnaderna som skadans läkning medför, till exempel läkarvård eller tandvård, medicin, sjukhusvård och sjukresor. Kläder och glasögon som gått sönder i samband med olycksfallet kan också ersättas, liksom hjälpmedel som kan behövas under rehabiliteringstiden.

Om barnet vårdas på sjukhus i mer än två dagar på grund av olycksfallet betalar försäkringen en dagersättning. Vid svårare skador, då Försäkringskassan beviljat omvårdnadsbidrag på grund av olycksfallet, kan försäkringen betala ut kostnadsbidrag fram tills barnet fyller 19 år.

Skulle barnet drabbas psykiskt på grund av en svår olycksfallsskada, vissa våldsbrott eller nära familjemedlems dödsfall kan försäkringen betala för kristerapisamtal.

 

Om barnet inte blir fullt återställt

Om barnet trots behandling inte blir helt återställt, kan försäkringen lämna ersättning för de bestående men som olycksfallet medfört. Vid bestående nedsättning av kroppsfunktionen lämnas ersättning för medicinsk invaliditet. Ekonomisk invaliditetsersättning betalas ut om olycksfallet medför varaktig arbetsoförmåga. Vanprydande ärr kan också ersättas.

Ersättning för medicinsk och ekonomisk invaliditet, samt för ärr, bedöms var för sig och utbetalas som engångssummor.  

Vid dödsfall på grund olycksfall som omfattas av försäkringen utbetalas en engångssumma som begravningshjälp.

Läs mer om vad som gäller för försäkringen i villkoren.

 

Läs mer om barnförsäkring

Maila oss
Skicka ett mail
Har du några frågor är du välkommen att skicka ett mail till oss, vi svarar så fort vi kan.
Skadeanmälan
Anmäl din skada
Här hittar du information om hur du ska göra om du råkar ut för en skada.