Företag Privat

Om du inte är nöjd

På Movestic strävar vi alltid efter att hjälpa dig på bästa sätt. Om du inte är nöjd med din upplevelse hos oss vill vi gärna att du först hör av dig till oss så att vi kan göra vårt bästa för att hjälpa dig.

Klagomål

Om du är missnöjd med Movestics bemötande, service eller hantering av frågor som rör din försäkring, bör du i första hand kontakta den ansvarige handläggaren eller dennes chef.

Om du efter den kontakten fortfarande är missnöjd, kan du skriftligen framföra ditt ärende till Movestics klagomålsansvarige.

Postadress

Movestic Livförsäkring AB
Att: Klagomålsansvarig
Box 7853
103 99 Stockholm
Organisationsnummer 516401-6718
Styrelsens säte Stockholm
Telefonväxel 08-120 39 320
Faxnummer 08-120 39 239
Movestic Livförsäkring AB är ett svenskt försäkringsaktiebolag som bedriver livförsäkringsverksamhet med tillstånd av Finansinspektionen.

Risk- och skadeprövningsinstans

Om du inte är nöjd med Movestic Liv & Pensions beslut i ett skade- eller riskbedömningsärende, kan du överklaga beslutet till vår risk- och skadeprövningsinstans.

Instansen gör en fristående prövning av ditt ärende och den sammanträder 4-6 gånger per år. Följande personer deltar i instansens beslut:

  • Lina Jankler (ordförande) Bolagsjurist på Movestic med lång erfarenhet av försäkrings- och konsumenträttsliga frågor.
  • Tyronne Hultén (ledamot) Chef Partneraffär inom Liv & Hälsa på Movestic och har haft ledande befattningar i bolag inom försäkringsbranschen sedan 1986.
  • Björn Larsen (ledamot) Chef för skadereglering på Movestic och ledamot i Personförsäkringsnämnden med 10 års erfarenhet av skadereglering.
  • Anna Fredheim (ledamot) Chef för riskbedömning på Movestic och legitimerad sjuksköterska med 12 års erfarenhet av riskbedömning.

Om ditt ärende rör en försäkring som tecknats via Akademikerförsäkring AB, deltar även en representant från det bolaget i skadeprövningsinstansen.

Ditt överklagande ska vara skriftligt och det ska framgå vilken ändring av beslutet du söker och en förklaring till varför du anser att beslutet ska ändras. Överklagandet, som bör inkomma inom 6 månader från det att Movestic fattade beslut i ditt ärende, skickar du till Movestic Livförsäkring AB, Box 1501, 600 45 Norrköping.