Företag Privat

Hantering av personuppgifter

 

De personuppgifter som lämnas till Movestic och de uppgifter Movestic hämtar in använder (behandlar) Movestic för att i huvudsak kunna:

  • Administrera och fullgöra de avtal Movestic ingått eller kommer att ingå,
  • uppfylla de skyldigheter Movestic har enligt lag och andra författningar, till exempel att lämna vissa uppgifter till Finansinspektionen, Skatteverket och Försäkringskassan,
  • ta fram statistik,
  • göra marknads- och kundanalyser,
  • affärs- och produktutveckla, samt
  • marknadsföra Movestics produkter och tjänster

Vi säljer inte personuppgifter om våra kunder. Däremot kan Movestic komma att lämna ut personuppgifter till annat bolag, som Movestic samarbetar med, exempelvis återförsäkringsbolag och försäkringsförmedlare.


De bolag som mottar dina personuppgifter kan använda (behandla) personuppgifterna för de ändamål som anges ovan.

För att Movestic ska ha korrekt information i kundregistret kan Movestic hämta uppgifter från olika register, tex statens person- och adressregistret, SPAR.

Behandling av personuppgifterna kommer att ske under försäkringsavtalets giltighetstid och utbetalningsperiod för ändamål som är nödvändiga i verksamheten.
Hälsouppgift som inhämtats från försäkringstagare, försäkrad, försäkringskassan eller vårdinrättning behandlas för att riskbedöma och skadereglera försäkringsavtalet.

Vissa för försäkringsavtalet grundläggande uppgifter kommer att arkive­ras även efter avtalsperiodens slut.
Vid behandling av person­uppgifter kommer stor försiktighet att iakttas för att skydda den personliga integriteten. Uppgifterna kommer endast att göras tillgängliga för personer som behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete för Movestics räkning. 

Om du inte önskar ta del av eventuella erbju­danden kan du skriftligen meddela direktreklamspärr till nedan adress.

Om du önskar närmare information om vilka personuppgifter vi har om dig, och vid behov begära rättelse, kan du skriftligen begära detta hos Movestic, PUL-ansvarig, Box 7853, 103 99 Stockholm.