Företag Privat
13:31 | 28 april 2014

Tyronne Hultén på Linkedin: Minskad framtida trygghet

Under de senaste 30 åren har medellivslängden ökat med tio år i det svenska samhället. Antalet personer som är 80 år eller äldre stiger lavinartat samtidigt som det löpande har genomförts åtgärder som försämrar möjligheterna för en trygg framtida pension.

Redan i mitten på 90-talet halverades möjligheten till avdragsrätt på privat pensionssparande. Några år senare infördes premie- och inkomstpensionen, som kritiserats för att urholka den framtida pensionen. Ytterligare ett par år senare begränsades åter möjligheten för privat pensionssparande genom en sänkning av avdragsrätten till 12 000 kr per år. Dessutom infördes ett nytt basbelopp när det gäller beräkning av den pensionsgrundande inkomsten.

Arbetsgivare kommer i allt större omfattning att erbjuda anställda löneväxling till förmån för pension. Men det är inte bara löntagare med inkomst över 8,07 inkomstbasbelopp som får en försämring av en redan låg grundpension. Och för anställda som har rätt till föräldrapenning bör man dessutom inte erbjuda löneväxling på lönedelar under 10 prisbasbelopp, då det påverkar föräldrapenningen negativt. Därför är det viktigt att man kombinerar en lösning för löneväxling med kvalificerad personlig rådgivning via en godkänd försäkringsförmedlare.

Behovet av privata initiativ för den framtida tryggheten har aldrig har varit större än nu, samtidigt som regeringen aviserar att avdragsrätten för privat pensionssparande helt ska upphöra. Förslaget innebär dessutom att en stor grupp kvinnor som på grund av en lägre medellön redan har en sämre pensionssituation än männen, fråntas möjligheten att kompensera detta genom privat pensionssparande.

Tyronne Hultén
Affärsområdeschef Liv & Hälsa
Movestic Liv & Pension