Företag Privat
15:36 | 7 juni 2017

Tre nya fonder för ditt hållbara sparande

Vatten, mat och miljörelaterade projekt. Det är områden som står i fokus hos de tre nya fonder som nu finns i Movestics sortiment. Vi har ställt några frågor om fonderna till Stefan Klohammar, som ansvarar för fondutbudet hos Movestic.

 

Hej Stefan! Tre nya hållbarhetsfonder – hur kommer det sig?  

Förvaltning med hållbarhet i fokus är ett område som varit aktuellt länge och som vi ser kommer fortsätta att växa. De 17 globala mål för hållbar utveckling som FN-länderna förbundit sig till att uppnå till 2030 innebär nya krav, nya regleringar men också nya möjligheter. Vi vill därför stärka upp vårt erbjudande inom detta område.

Varför just dessa fonder?

De tre nya fonderna adresserar på olika sätt de 17 globala hållbarhetsmålen. Alla länder i världen ska arbeta för att nå målen och det väntas påverka nationer, myndigheter, organisationer, föreningar och självklart bolag. Vissa bolag kommer gå som vinnare genom detta och andra som förlorare. Det kommer även krävas finansiering för att genomgå den omställning som krävs. De tre nya fonderna representerar enligt oss starka investeringsmöjligheter både ur ett avkastnings- och hållbarhetsperspektiv.

Hur kompletterar fonderna vårt övriga fondutbud?

Fonderna kompletterar utbudet genom att erbjuda tydliga strategier för att investera ansvarsfullt och i teman som är väldigt aktuella ur ett hållbarhetsperspektiv.

Hur ska man använda fonderna i sitt sparande?

Som en del i en bredare portfölj, det vill säga inte alla ägg i samma korg. Sedan bör man vara långsiktig. Dessa fonder agerar inom ett tema som är långsiktigt på riktigt vilket gör att dessa är direkt olämpliga för kortsiktigt spekulativt sparbeteende med många fondbyten.

En del menar att hållbara fonder generellt inte ger lika bra avkastning. Vad är din syn på det?

Jag håller inte med. Generellt är vår syn på Movestic att ett ökat fokus på hållbarhet, miljö och etik tillför långsiktiga värden för investerare, och innebär inte att man gör avkall på avkastning. Tvärtom så förväntar vi oss att företag som arbetar långsiktigt med hållbarhet kommer vara mer framgångsrika över tid. Parvest Aqua är ett bra exempel på en nischfond som uppnått bra avkastning med sitt tematiska fokus på vatten och som bör kunna vara ett intressant komplement i en långsiktig fondportfölj.

Vem passar fonderna för?

Alla som söker fonder som kan ge bra avkastning och som dessutom vill spara hållbart. Parvest-fonderna är till för den som är ute efter lite mer nischade och därmed spetsigare globalfonder. Räntefonden har även den ett globalt fokus men risknivån, och därmed också avkastningsmöjligheterna, är klart lägre än för aktiefonderna.

 

SÅ INVESTERAR FONDERNA

Parvest Aqua investerar i bolag som på ett eller annat sätt försöker lösa utmaningen med överutnyttjandet av vattenresurser eller som på ett eller annat sätt ligger i framkant gällande forskning, utveckling och infrastruktur inom området.. Typiska innehav kan vara bolag aktiva inom infrastruktur, diagnostik av vatten eller innovativ vattenrening.

Parvest Smart Food investerar i bolag som är aktiva inom området hållbar mat. Fonden kan investera i bolag längs hela värdekedjan, med andra ord hela vägen från gröda via paketering och transport till försäljning till slutkonsument. Typiska innehav kan vara bolag som producerar naturlig mat, som utvecklar lösningar för ett resurseffektivare jordbruk eller som arbetar med återvinning av matförpackningar.  Fonden exkluderar fullt ut bolag som producerar eller utvecklar genmodifierade livsmedel, första generationens biobränslen, bekämpningsmedel och palmolja.

Allianz Green Bond investerar i gröna obligationer vilket är obligationer där kapitalet avsätts åt specifika miljörelaterade projekt. Detta kan till exempel vara projekt relaterade till utveckling av förnyelsebar energi, avfallshantering eller minskade utsläpp av koldioxid. Minst 85  procent av fonden ska investeras i gröna obligationer, resterande del av fondens kapital kan investeras i traditionella obligationer. Kreditkvaliteten i fonden är till största del Investment Grade. Fonden är valutasäkrad i svenska kronor.