Företag Privat
13:25 | 6 september 2016

Stark utveckling för Movestic under första halvåret

Movestic Liv & Pension redovisar stabila premievolymer, en stark resultatutveckling och kraftigt förbättrade marknadsandelar under första halvåret 2016. Premieinkomsten inom fondförsäkring uppgick till 1,7 miljarder kronor, vilket var i nivå med fjolåret. Det förvaltade kapitalet ökade med 2 procent till 24,7 miljarder kronor jämfört med samma period föregående år. Livförsäkringsverksamheten redovisade också en stark resultat- och försäljningsutveckling.

Solvenskvoten enligt Solvens 2 uppgick till 164 procent. Movestic har valt att inte utnyttja möjligheten till övergångsregler för tjänstepensionsverksamheten utan tillämpar de hårdare kapitalkraven enligt Solvens 2. Resultatet före skatt fortsatte att förbättras och uppgick till 47,4 miljoner kronor (42,2). Movestics ökade engagemang inom fondförvaltningsverksamheten och ett förstärkt fokus på rådgiven tjänstepension har spelat en central roll i den positiva utvecklingen.

Movestic ökade sina marknadsandelar kraftigt under första halvåret avseende nyförsäljning på fondförsäkringsmarknaden jämfört med samma period föregående år. Bolaget är nu femte största bolag på den totala fondförsäkringsmarknaden och tredje största bolag (13,7 procent marknadsandel) inom segmentet rådgiven fondförsäkring. 

”Vi har satsat hårt på den förmedlade tjänstepensionsmarknaden. Det är glädjande att företagen och deras anställda i stor utsträckning valt Movestic som leverantör till sina tjänstepensionslösningar. I nuläget finns vi endast med på ett begränsat antal valcentralsplattformer, men på sikt kommer vi att öka vårt engagemang inom detta segment för att kunna erbjuda fler anställda bra pensionslösningar”, säger Lars Nordstrand, VD för Movestic.

”Tjänstepensionsmarknaden är vårt kärnsegment där vi, till skillnad från konkurren­terna, erbjuder ett profilerat fondutbud med tonvikt på sparande i aktivt förvaltade fonder med en relativt stor aktieexponering. Mot bakgrund av tradbolagens svårigheter i en lågräntemarknad, börjar allt fler förstå att långsiktigt bra avkastning bör baseras på fondförsäkringar med ett rejält inslag av aktieexponeringar. Våra kunder har dessutom förmånen att få en kvalificerad rådgivning kring sitt sparande och är därför bättre rustade att göra de val som leder till den bästa avkastningen”, avslutar Lars Nordstrand.